27.11.2020 - Regioonide Komitee COTER komisjoni koosolekul 26. novembril arutleti piiriülese koostöö tuleviku teemal

Tere,

Territoriaalse ühtekuuluvuse ja ELi eelarve komisjoni (COTER) koosolekul arutasid liikmed piiriülese koostöö tulevikku, sealhulgas liikmete osalemist piiriüleses kodanikeliidus Cross Border Citizens' Alliance ning võtsid vastu raportööri Pavel Branda (ECR/CZ) koostatud arvamuse piiriüleste avalike teenuste kohta.


Piiriülene kodanikeliit Cross Border Citizens' Alliance kutsub kõiki piirialadel elavaid ja kõiki teemast huvitatud kodanikke liituma alliansiga ja allkirjastama deklaratsiooni, mis on peagi kättesaadav Euroopa Regioonide Komitee veebisaidil. Deklaratsioon  allakirjastamiseks (ka eestikeelsena) leitav siit. 

Koosoleku ajal leppisid liikmed kokku, et kriisiolukorras tuleb tagada minimaalne piiriülene koostöö.

Ligi kolmandik ELi kodanikest elab ja töötab Euroopa piirialadel. Nendel piiridel on otsene ja kaudne mõju nende elule. Piirialadel elavad inimesed seisavad sageli silmitsi konkreetsete väljakutsetega, olgu selleks töö leidmine, juurdepääs tervishoiuteenustele või muudele avalikele teenustele, samuti igapäevane töölesõit ja haldusprobleemide lahendamine. Covid19 pandeemia koos ELi sisepiiride ootamatu sulgemisega tuletas teravalt meelde, et Euroopa territoriaalset koostööd ei saa pidada enesestmõistetavaks.

„Piiride sulgemine ilma naaberriikidega ning kohalike ja piirkondlike omavalitsustega kooskõlastamata mõjus laastavalt. Seda ei tohi enam juhtuda. Piiriülene koostöö on Euroopa solidaarsuse väljendus. Seetõttu peame tagama piiriülese koostöö miinimumtaseme, eriti kriisi ajal, et tagada piiriülesed avalikud teenused, sest kriisi ajal on neid kõige rohkem vaja," ütles COTER komisjoni esimees Isabelle Boudineau (FR / PES) .

Piiriüleste avalike teenuste laialdasemaks osutamiseks peaks Euroopa Liidul olema juhtiv roll õigusraamistiku, struktuuride ja rahastamise pakkumisel, ütleb arvamuse raportöör Pavel Branda (ECR / CZ). Raportöör toetab piiriüleste teemadega tegutsevate kontaktpunktide loomist kõigis Euroopa Komisjoni peadirektoraatides ja ka liikmesriikides, et uus ELi seadus ja selle rakendamine võtaks arvesse piiriüleseid küsimusi.

Piirialade kogemustest õppimiseks võtab Regioonide Komitee peagi ette avaliku arutelu pikaajalise piiriülese koostöö tulevikunägemuse üle, keskendudes eelkõige piirialadel elavatele kodanikele, piiriülestele struktuuridele, kaasates samuti Euroopa piirialade kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid ja ettevõtted.

Lähemalt deklaratsioonist:

Euroopa piiriülese kodanikeliidu deklaratsioon  Piirialad Euroopa tuleviku keskmes
Sisepiirialad moodustavad 40 % ELi territooriumist ning hõlmavad 30 % ELi elanikkonnast
(150 miljonit inimest) ja peaaegu 2 miljonit piiriülest pendeltöötajat. Alates ühtse turu ja Schengeni ala loomisest on piirialadel loodud palju uusi võimalusi ning paljudel juhtudel ei ole need piirkonnad enam äärealad, vaid on arenenud majanduskasvu keskusteks.
Siiski on veel palju takistusi. Piirialade elanikel on jätkuvalt raskusi oma igapäevaelus, olgu see siis töö leidmine, juurdepääs tervishoiule, igapäevane pendelränne või haldusprobleemide ületamine.
Samuti seisavad ettevõtted silmitsi takistustega, mis pidurdavad nende kasvu, ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võitlevad jätkuvalt probleemidega tihedama piiriülese koostöö, näiteks piiriüleste avalike teenuste loomisel.
Need probleemid ilmnesid veelgi selgemalt COVID-19 kriisi ajal, mil pärast aastakümneid kestnud vaba liikumist suleti üleöö piirid, tekitades piirialade elanikele ja ettevõtetele suuri raskusi ning tuues kaasa tohutu negatiivse majandusliku ja sotsiaalse mõju. Seetõttu on äärmiselt oluline need takistused ületada, et kasutada avatud piiride pakutavaid võimalusi elanike ja ettevõtete jaoks ning võtta vajalikke meetmeid selle saavutamiseks ja säilitamiseks isegi kriisiolukorras.
Teisest küljest tuleb märkida, et kriisi ajal tekkis ka mitmeid koostöövorme ning kriis tõi esile piiriülese vastastikuse sõltuvuse ja solidaarsuse, mida tuleb nüüd organiseerida ja tugevdada Euroopa ja liikmesriikide avaliku poliitika kaudu, võttes täielikult arvesse piirialade eripära.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/European-Cross-Border-Citizens-Alliance

Euroopa piiriülene kodanikeliit Cross Border Citizens' Alliance loodi 2020. aastal. See on algatus, mille eesmärk on parandada ELi piirialadel elavate Euroopa kodanike elu.

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

ELVLi Brüsseli esindaja