29.04.2021 - Piiriülese koostöö kokkuleppe vajadusest, Euroopa jätkusuutlikust ja digitaalsest arengust, ELi uuest ühisest põllumajanduspoliitikast

  1. Kesk-Euroopa esimese euroregiooni poliitikud nõuavad kriiside korral piiriülese koostöö kokkulepet

 

Euroregioon Neisse-Nisa-Nysa loodi kolmkümmend aastat tagasi, olles esimeseks euroregiooniks Kesk-Euroopas. Euroregiooni eesmärk oli arendada  piiriülest koostööd järgmise kolme aastakümne jooksul. Euroregioonid vormistavad ja struktureerivad piiriülest koostööd. Euroregiooni Neisse-Nisa-Nysa eesmärkideks on riigipiiride negatiivsete mõjude kõrvaldamine, elatustaseme ning keskkonna- ja sotsiaal-poliitiliste tingimuste parandamine, samuti euroregiooni majandusliku potentsiaali arendamine.

 

Neisse-Nisa-Nysa euroregiooni piiriülesele koostööle keskendunud virtuaalsel üritusel 21. aprillil esinesid Libereci piirkonna kuberner Martin Půta (CZ / EPP), Görlitzi linnaosa juht Bernd Lange (DE / EPP) ja Pavel Branda (CZ / ECR), Rádlo abilinnapea. Üritusel osales umbes 80 inimest, sealhulgas kodanike ja ettevõtjate esindajad kogukondadest Tšehhi ja Saksamaa piirialadel, samuti Euroopa Piirialade Liidu (Association of European Border Regions) peasekretär Martín Guillermo Ramírez.

Euroopa Regioonide Komitee liikmed kutsusid Neisse-Nisa-Nysa euroregiooni üritusel Euroopa Liitu üles kehtestama piiriüleste teenuste põhitasemed, mida osutatakse hädaolukordades. Euroopa Regioonide Komitee liikmed ütlesid, et koroonaviiruse pandeemia on näidanud, kui tihedad on igapäevased piiriülesed sidemed, aga näidanud ka lünki olemasolevas koostöös. Bernd Lange täpsustas, et pandeemia ajal on piirangud mõjutanud põhiteenuseid, nagu lasteaedu, koole ja hooldekodusid.  Martin Půta märkis, et kohalikud teenused on  olnud mõjutatud ka olukorrast liikmesriikide vahelistel piiridel, näiteks Liberecist pärit patsiendid viidi ravimiseks Tšehhi Vabariigi idapoolsesse piirkonda Moraviasse, kuigi voodikohad haiglates olid kättesaadavad palju lähemal, üle piiri Saksamaal. Pavel Branda ütles, et väga oluliseks on olnud ELis usalduse loomine, „nüüd aga hämmastas meid, kui kiiresti usaldus kadus, kui  liikmesriigid sulgesid piirid kohe kriisi alguses".

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitilised juhid eeldavad tervishoiu- ja päästeteenistuste edasist integreerimist. Linnapea Lange kurtis näiteks, et Saksamaa kvalifikatsioonide tunnustamise eeskirjad piiravad praegu Tšehhi tuletõrjujatega koostööd. Ta rõhutas kuivõrd oluline on, et kohalikud rühmad - sealhulgas äriringkonnad - räägiksid avatud piiride ja koostöö väärtusest korrapäraselt, mitte ainult piiride sulgemise korral. Korduvalt mainiti üritusel regionaalse integratsiooni kahe aspekti toetamise tähtsust: väikesed projektid ja keeleoskus. Mitmed esinejad rõhutasid, et väikesed projektid on eriti väärtuslikud nii üksikisikute kui ka kogu kogukonna jaoks, kuid ütlesid ka seda, et nõutav dokumenteerimise määr on liiga suur. Nad kutsusid üles protseduure lihtsustama.

Euroopa Regiooni Komitee valmistub juulis toimuval täiskoguistungil vastu võtma resolutsiooni avalike teenuste taseme teemal, mis komitee liikmete arvates tuleb tagada, kui mõni tulevane epideemia - või muu kriis - peaks põhjustama piiride sulgemist.

Pressiteade inglise keeles

 

  1. Regioonide Komitee majanduskomisjoni liikmed peavad tõsist arutelu Euroopa digitaalse ja jätkusuutliku tuleviku üle

Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) liikmed toetavad oma digitaalsete teenuste paketti käsitleva arvamuse „Digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt"(raportöör Rodi Kratsa EL/EPP) projektis karmimat regulatiivset hoiakut suurte internetiplatvormide osas. Komitee juhib arvamuses tähelepanu digiteenuste ja digiturgude õigusakti ettepanekute kohaliku  mõõtme olulisusele. Digiteenused mõjutavad kodanike igapäevaelu - mõned sektorid, kus teatavad platvormid tegutsevad, nagu eluase ja turismimajutus, linnatransport ja avalike teenuste osutamine, on reguleeritud kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Komitee rõhutab siinkohal vajadust sellise regulatiivse lähenemisviisi järele, mis soodustab innovatsiooni, Euroopa konkurentsivõimet ja ausat konkurentsi. Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles tagama läbipaistva järelevalve ja aruandluse. Komitee märgib ka, et COVID-19 pandeemia on veelgi suurendanud veebiplatvormide kasutamist kohalikes omavalitsustes ning pandeemia on tõestanud traditsiooniliste VKEde ja idufirmade suutlikkust töötada välja läbimurdelisi uuendusi, et vastata tegelikele vajadustele ning luua uusi töökohti ja koostoimet.

Komitee tunnistab andmete jagamise tähtsust riigi tasandil ja sellest madalamal tasandil ning juhib tähelepanu sellele, et juurdepääs andmetele on avaliku sektori asutuste jaoks väga oluline küsimus, eelkõige kohalikul tasandil. Kohaldatavate eeskirjade ja kaitsemeetmete kontrollimehhanismide jõustamine on võimatu ilma juurdepääsuta asjaomasel territooriumil tegutsevate platvormide asjakohastele andmetele.

ECONi komisjoni liikmed väljendasid Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja ELi nõukogu esindajatele oma muret, et Euroopa Komisjon ei võta ÜRO säästva arengu eesmärke ja nende saavutamist aastaks 2030 piisavalt tõsiselt. Et innustada Euroopa Komisjoni oma tegevust selles küsimuses, võtsid nad vastu arvamuse„Kestliku arengu eesmärkide saavutamine aastaks 2030"(raportöör: Ricardo Rio PT/EPP). Komitee peab kestliku arengu eesmärkide saavutamist kõigi riikide jaoks väga oluliseks, paludes seega Euroopa juhtidel olla sise- ja välispoliitika tegevuskavades ambitsioonikad ja järjepidevad ning kinnitada selget eesmärki – et kümnendi lõpus peab Euroopa olema kestliku arengu eesmärkide rakendamise eestvedaja ja tõeline eeskuju.

Pressiteade

 

  1.  Arutelud tulevase ühise põllumajandupoliitika üle - tugev tsentraliseerimine võib uue ühise põllumajanduspoliitika nihutada kodanike ja ettevõtete vajadustest eemale

Arutelud tulevase ühise põllumajanduspoliitika üle jõuavad kohe viimasesse etappi, seetõttu paluvad Regioonide Komitee liikmed veelkord seadusandjaid  kehtestada kohalikele ametiasutustele selge roll maaelu arengu juhtimisel, mida toetab ka Euroopa Parlament oma resolutsioonis ühise põllumajanduspoliitika teemal. Euroopa Regioonide Komitee oktoobris 2020 avaldatud piirkondlik ja kohalik baromeeter näitas, et 33% ELi kodanikest soovib, et maapiirkonnad ja linnad saaksid rohkem mõjutada ELi põllumajandus- ja maaelu arengupoliitikat. Euroopa Regioonide Komitee on korduvalt väljendanud muret seoses ühise nägemuse puudumisega piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rollist tulevase ühise põllumajanduspoliitika juhtimisel.

Pikemalt siin

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi Brüsseli esindaja