30.01.2004 Eestseisuse koosolek

30.01.2004. aastal toimus Vanematekogu eestseisuse koosolek, kus vastavalt 12. detsembri Vanematekogu koosoleku otsusele sai valitud Omavalitsusliitude Vanematekogule eestseisus, mille koosseisu kuuluvad Sulev Mäeltsemees, Sulev Lääne, Toomas Mendelson, Robert Närska, Juhan Sillaste, Jüri Võigemast, Aivar Kaldjärv, Jaan Pöör, Kaidi Roots, üleriigiliste liitude juhatuste esimehed ja büroode direktorid.

1. VK peavanema ja asepeavanema valimine.
2. VK tegevuskavast.
3. Üleriigiliste liitude läheneva 85. aastapäeva tähistamisest
4. Kohalalgatatud küsimused.
 

Omavalitsusliitude Vanematekogu eestseisuse protokoll nr 1

Aeg: 30. jaanuar 2004

Koht: ELL büroo, Ahtri 8, Tallinn

Osalesid: Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Robert Närska, Juhan Sillaste, Sirje Ludvig, Aivar Kaldjärv, Jüri Võigemast, Jaak Aab, Tiit Kirss, Kaidi Roots.

Koosoleku juhataja: Sulev Mäeltsemees Protokollija: Kaidi Roots

OTSUSTATI lähtuda järgmisest päevakorrast:

 1. Vanematekogu peavanema ja asepeavanema valimine.
 2. Vanematekogu tegevuskavast.
 3. Üleriigiliste liitude läheneva 85. aastapäeva tähistamisest – ELL 2005.a ja EMOL 2006.a.
 4. Kohalalgatatud küsimused.

Päevakorrapunkt 1

Peavanema ja asepeavanema valimine

Kohalolnud 9 eestseisuse liikme hulgast hääletati 7 poolthäälega senise tõhusa tegevuse eest peavanemana Sulev Mäeltsemees edasi peavanemaks ning Sulev Lääne asepeavanemaks. 2 jäid erapooletuks, ehk siis olid valitavad.

Päevakorrapunkt 2, 3

Vanematekogu tegevuskavast ja üleriigiliste liitude lähenevate aastapäevade tähistamisest Protokollile on lisatud kohaliku omavalitsuse ajalooliste tähtsündmuste nimekiri.

19.09.1920 asutati Linnade Liit, mistõttu 2005. aastal saab ära märkida liidu 85. aastapäeva. 20.11.1921 asutati Eesti Maaomavalitsuste Liit, 85. aastapäev tuleb 2006. aastal.

Vanematekogu võttis plaanidesse 2005. aasta 5. mail, Euroopa Nõukogu tähtpäeval tähistada nimetatud sündmusi mahuka konverentsiga teemal "Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja Eesti". 20. veebruaril toimub vastava töörühma järgmine koosolek. Tähtpäevadena on olulised ka 28.09.1994, mil toimus harta ratifitseerimine Riigikogus. Kummaline on fakt, et endise sotsialistlikku maana ratifitseeris Eesti harta kärbeteta. 15.10.1985 kiideti harta heaks 10 riigi poolt Strasbourgis.

Otsustati:

 1. Välja selgitada ürituste kulude pool, teha rahataotlusi.
 2. Umbkaudu 17.-18. juunil 2004 korraldada töine-meelelahutuslik seminar, et genereerida märksõnu ning arvamusi seoses nimetatud üritustega ning Toomas Mendelsoni algatatud eesmärgiliste ülesannetega eelmise korra kohtumisest.
 3. Kaasata Siseministeeriumi esindaja mõttevahetusse regionaalse harta teemadel.

Päevakorrapunkt 4

Kohalalgatatud küsimused

 1. Omavalitsusklubi taastamine.

Otsustati: Võtta info teadmiseks ning uurida, kes võiks olla praeguste Riigikogu liikmete hulgast juhtfiguurideks.

 

 1. Omavalitsuste ja nende liitude ajalugu kaardistav kogumik.

Eesti Omavalitsusliitude Vanametekogu eestseisus peab vajalikuks Eesti omavalitsuste ja nende liitude ajaloo alase kogumiku avaldamist. Eesmärgiks seada omavalitsuste taastamise järgse aja kaardistamine perioodide kaupa (läbirääkimised, seisukohad, rahvusvaheline tegevus, sündmused jne). Esialgse plaani järgi peaks selline ülevaateraamat ilmuma iga 5 aasta tagant üleriigiliste omavalitsusliitude ühistööna.

 

Otsustati:

 

 1. Moodustada toimetuse kolleegium koosseisuga S. Lääne, S. Mäeltsemees, T. Kirss, J. Võigemast, K. Roots, S. Ludvig.
 2. R. Närska määrata projekti finantsjuhiks.

 

Protokollis Kaidi Roots