30.09.2021 - Piirkondade ja linnade ebapiisav kaasamine riiklike taastamiskavade koostamisse seab ohtu nende tõhususe

Tere,

 

Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad on taas väljendanud muret selle pärast, et riiklike taastamiskavade koostamisel ei kaasata piisavalt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi.

Euroopa Regioonide Komitee rõhutab Rob Jonkmani (NL/ECR) koostatud arvamuses, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused vastutavad Euroopa Liidus enam kui poolte riiklike investeeringute eest ning 750 miljardi euro suuruse taastepaketi eesmärkideni jõudmise eest. Kaasamata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ei ole võimalik seda kõike saavutada. Regioonide Komitee majanduspoliitika komisjoni (ECON) koosolekul toimus 29.oktoobril arutelu Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusasjade peadirektori (ECFIN) Maarten Verweyga ning seejärel võtsid liikmed vastu Rob Jonkmani koostatud arvamuse.

Regioonide Komitee raportöör Rob Jonkman (NL/ECR) ütles: "Majanduslik ja sotsiaalne taastumine ning rohe- ja digipööre saavad olla edukad ainult siis, kui kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kaasatakse otseselt riiklike taastumis- ja vastupanuvõime kavade koostamisse ja rakendamisse. Linnade ja piirkondade kaasatuse tase on liikmesriigiti väga erinev. Seetõttu on vaja liikmesriikide kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele suuremat vastutust ja nende struktuurset kaasamist, ainult nii saab riiklikke plaane edukalt rakendada."

Konkreetselt palutakse selles Regioonide Komitee arvamuses, et Euroopa Komisjon määratleks selgelt liikmesriikidega sõlmitavates lepingutes kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli taastamiskavade rakendamisel, edasisel kavandamisel ja hindamisel. Arvamus hoiatab ühtlasi, et liiga tsentraliseeritud lähenemisviis toob kaasa territoriaalsete erinevuste tähelepanuta jätmise, seades piirkonnad, mis olid oma arengus juba enne pandeemia puhkemist maha jäänud, veelgi suurema mahajäämuse ohtu. Samuti rõhutatakse vajadust kooskõlastada paremini riiklikud rahastamiskavad ühtekuuluvuspoliitika rahastamise ning teiste ELi programmidega. Pikaajaline eesmärk peaks olema Euroopa semestri põhjalik reform koos tegevusjuhendiga kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamiseks.

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusasjade peadirektor Maarten Verwey tuletas meelde, et taastumis- ja vastupanuvõime rahastamisvahendi eesmärk on leevendada COVID-19 pandeemia majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning muuta Euroopa majandus jätkusuutlikumaks, vastupidavamaks ja valmistada majandus paremni ette rohepöörde väljakutsete jaoks.  Samuti rõhutas ta, et Euroopa Komisjon julgustab liikmesriike tugevdama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamist.

Komitee esitab 12. oktoobril Euroopa nädala raames  oma järeldused pandeemia mõjust kohalikele ja piirkondlikele kogukondadele Euroopa Liidu 2021. aasta kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit tutvustades. Oma esmase hinnangu riiklike taastamiskavade koostamise kohta on komitee juba andnud ja seda saab inglise keeles lähemalt lugeda siin.

ECONi liikmed võtsid kolmapäevasel koosolekul vastu veel kaks arvamust. Kõiki neid arvamusi arutatakse Regioonide Komitee plenaaristungil 1. – 3. detsembril:

Raportöör Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe) koostatud arvamuses „Uue 2020. a. tööstusstrateegia ajakohastamine" rõhutatakse vajadust kaasava tööstusstrateegia järele, mis toetaks rohe- ja digipööret. Tadeusz Truskolaski (PL/EA) koostatud arvamuses „Euroopa Komisjoni aruanne 2020. a. konkurentsipoliitikast"  rõhutatakse, et võrdsete tingimuste tagamine on ühtse turu toimimise eeltingimus ja et Covid-19-ga seotud abi tuleb anda ainult ettevõtetele, kellele avaldas pandeemia vahetut rahalist mõju.

 

Lähemalt saab lugeda siin

 

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis