Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon „Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik“

Tere,

 

Selleks et seada piiriülene koostöö taas ELi poliitilise tegevuskava keskmesse, võttis Euroopa Regioonide Komitee 1. juulil toimunud täiskoguistungil vastu resolutsiooni, milles kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama ettepanekut piiriülese koostöö ja piiriülese elu säilitamiseks tulevaste kriiside korral.

Resolutsioon sisaldab mitmeid ettepanekuid piiriülese koostöö parandamiseks. Regioonide Komitee kutsub resolutsioonis Euroopa Komisjoni üles võtma järelmeetmeid juba kehtivate õigusaktide ja lepingute suhtes, mille rakendamist saaks sageli veel parandada.

Piiriülese koostöö tulevikku arutatakse edasi üritusel, mille korraldab Regioonide Komitee koos teiste oluliste Euroopa partneritega 5. juulil.

 

Piiriüleses koostöös on COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud tagasilöök, mis on viimaste aastakümnete suurim. Euroopa Komisjon peaks oma ettepanekus rõhutama, et ELi sisepiirid jääksid avatuks, tagades inimeste vaba liikumise, piiriüleste avalike teenuste osutamise ning garanteerides ühtse turu ja Schengeni ala täieliku ja sujuva toimimise. Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peaksid enne, kui kaaluvad piiride sulgemist või mistahes tüüpi tegevust, mis võib mõjutada kodanike elu, alati õigeaegselt kohalike ja piirkondlike omavalitsustega nõu pidama. Lisaks peavad kõik sellised meetmed järgima proportsionaalsuse põhimõtet ega tohi minna kaugemale sellest, mis on vajalik õiguspäraselt ja läbipaistvalt määratletud poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. On vajalik, et Euroopa Liidu elanikud saaksid võimalikult kiiresti ligi pääste- ja hädaabiteenustele, nagu tuletõrje- ja tervishoiuteenused. Komitee kutsub Euroopa Komisjoni üles tegema ettepanekuid meetmete kohta, mis võimaldaksid pääste- ja hädaabiteenistuse personalil ja sõidukitel vabalt piiri ületada.

 

Komitee soovitab liikmesriikidel kaaluda piiriülest funktsionaalset lähenemisviisi uute tervise-, pääste- ja hädaabiteenuste loomisel või uute riiklike, piirkondlike või kohalike tervishoiukavade kavandamisel või rakendamisel ning kutsub liikmesriike üles koostama piiri või isegi piiriosade kohta ühiseid piiriüleseid hädaolukorra lahendamise plaane. Selliste plaanide koostamisel tuleks konsulteerida Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste (ETKR)ja teiste piiriüleste struktuuridega, võimaldades neil vastutada nende plaanide rakendamise või kaasjuhtimise eest. ETKR on õiguslik vahend, mille eesmärk on hõlbustada ja edendada piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd. Euroopa kodanike piiriülene liit loodi 2020. aastal. Tegemist on algatusega, mille eesmärk on parandada ELi piirialadel elavate Euroopa kodanike elu. Sisepiirialad hõlmavad 40 % ELi territooriumist, moodustades 30 % selle elanikkonnast (150 miljonit inimest) ja võttes vastu peaaegu 2 miljonit piiriülest pendelrändajat.

 

Juba enne pandeemia puhkemist võitlesid paljud piirialad arvukate piirkondlike takistustega. Regioonide Komitee hiljutises konsultatsioonis nimetasid piirialad oma territooriumil suurimate takistustena piiriülest transporti ja ühenduvust ning bürokraatlikke takistusi kodanike ja ettevõtjate jaoks. Seda olukorda arvesse võttes on piiriäärsetelt piirkondadelt viimase aasta jooksul kogutud uuringutel ja tagasisidel põhineva resolutsiooni eesmärk aidata seada piiriülene koostöö taas ELi poliitika keskmesse.

 

Pavel Branda (CZ/ECR), kes on komitee hiljutise arvamuse "Piiriülesed avalikud teenused" raportöör ja komitee piirkondadevahelise rühma "Piiriülene koostöö" esimees, ütles: „Onväga hea, et Regioonide Komitee on võtnud endale ülesande esindada piirialasid ja nende kodanikke Euroopa tulevikku käsitleval konverentsil. Euroopa integratsiooniprojekti keskmes peab olema piiriülene koostöö ja sellel koostööl peab tulevikus olema suurem roll. Just piiridel kogevad kodanikud Euroopa integratsioonist tegelikku kasu. Tänases resolutsioonis pakutakse välja konkreetsed sammud nende argielu edasiseks parandamiseks piiridel."

 

Pressiteade

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis