Majanduse, transpordi, teede ja IKT töörühma protokoll (15.09.2016)

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni transpordi ja teede töörühma
KOOSOLEKU PROTOKOLL


Tallinn 15. september 2016. a
Koosoleku algus kell 10.00, lõpp kell 12.00

Juhatas: Ain Tatter Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja
Protokollis: Lauri Künnapuu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse ekspert.
Võtsid osa:
Jüri Ott, Eesti Maaomavalitsuste Liit
Tiit Kirss, Eesti Linnade Liit
Ivar Tedrema, Eesti Maaomavalitsuste Liit
Mart Järvik, Eesti Linnade Liit
Ain Valdmann, Tallinna Kommunaalamet
Kaur Kaasik-Aaslav, Rahandusministeerium
Jaan Ingermaa, Maanteeamet
Sulev Liivik, Rahandusministeerium
Andres Uusma, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Pavel Karev, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Lauri Künnapuu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Koosoleku heakskiidetud päevakord:
1. Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest 2017. aasta riigieelarve projektis;
2. Kohalike omavalitsuste teehoiutoetuse jaotuspõhimõtetest;
2.1. Valemipõhine toetus toetusfondis;
2.2. Juhtumipõhine toetus;
3. Ülevaade kohalike teede inventariseerimisest;
4. Väljakutsed 2016-2017. aastal;

Arutelu ja otsused:

1. Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest 2017. aasta riigieelarve projektis.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) üldosakonna juhataja Andres Uusma esitas lühiülevaate kohalike teede hoiu toetamisest ja ühistranspordi dotatsioonide kavandamisest 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõus ning eelarve koostamise protsessi ajakavast.
Kohalike omavalitsuste teehoiu toetuseks on 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõus kavandatud tänase seisuga 29 312 500 eurot Vabariigi Valitsuse toetusfondis. Juhtumipõhiseks toetuseks MKMi eelarvesse vahendeid kavandatud ei ole.

Kuna Vabariigi Valitsuse toetusfondiga tegeleb Rahandusministeerium (edaspidi RAM) ning samuti tegeleb RAM kohalike teede valemipõhise teehoiu toetusega, siis Andres Uusma tegi ettepaneku, et tulevikus võiks tegeleda RAM ka kohalike teede teehoiu toetuseks vahendite taotlemisega riigieelarvest ja riigi eelarvestrateegias.

Lisaks andis Andres Uusma ülevaate ühistranspordi dotatsioonide kavandamisest ja võimalikest probleemidest. Praegu on ühistranspordi dotatsioonide lisataotluse suurus ca 1,5 miljonit eurot. Samuti on arutluse all käesoleva aasta jääkide kasutamise võimalikkus 2017. aastal. Kui lisataotlusi ei rahuldata, siis puudujäägi katmiseks on erinevaid võimalusi (piletihinna korrigeerimine ja/või liinivõrgu optimeerimine).

Riigieelarve arutelud valitsuskabinetis jätkuvad ning 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu kavandatakse esitada hiljemalt 29. septembril Vabariigi Valitsuse istungile heaks kiitmiseks.

Ain Valdmann informeeris, et Tallinna linn on küsinud teehoiu alast täiendavat toetust seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega. Sulev Liivik informeeris, et Eesti Euroopa Liidu Nõukogu rahastamise küsimusi koordineerib Riigikantselei.

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

2. Kohalike omavalitsuste teehoiutoetuse jaotuspõhimõtetest

2.1. Omavalitsusliitude esindajatelt küsiti arvamust valemipõhise toetuse jaotuspõhimõtete muutmise vajaduse kohta 2017 aastal. Kuni kohalike teede inventeerimise tulemuste selgumiseni otsustasid omavalitsusliidud jätkata Vabariigi Valitsuse määruses „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" sätestatud korras (1:5 Riiklikus teeregistris registreeritud kohalike maanteedele ja tänavate pikkuse alusel).

2.2. MKM andis teada, et õiguslik määramatus tulenevalt kohtuvaidlusest seoses kohalike teede juhtumipõhise toetusega on kõrvaldatud. Kui kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks nähakse MKMi eelarves vahendid ette, siis kohalike teede juhtumipõhise toetuse eraldamine käib tulenevalt riigieelarve seadusest alates 2017. aastast määruse „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringuteotuse andmise põhimõtted" (edaspidi toetuse määrus) alusel.

MKM andis ülevaate toetuse määruses ettenähtud toetuse andmise eesmärkidest ja toetuse suurusest. Arutati toetuse määruse eelnõus oleva ettevõtlusega seotud tee toetuse piirangu üle, mille kohaselt saavad toetust taotleda alla 15 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksused. Omavalitsusliidud pidasid otstarbekaks sellisest piirangust loobumist.

MKMi küsis omavalitsusliitude seisukohta kaalumisel olevale võimalusele, osaleda võrdsete projektitaotluste puhul hinnangu andjana toetuse taotluste menetlemisel. Omavalitsusliidud arutasid osalemise otstarbekuse üle ilma lõpliku seisukohta kujundamata.

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

3. Ülevaade kohalike teede inventariseerimisest

Maanteeameti teedevõrgu osakonna juhataja Jaan Ingermaa andis ülevaate kohalike teede inventeerimise hetkeseisust ning edasisest tegevuskavast.

Tulenevalt hankega seotud kohtuvaidlusest on töö lõpptähtaeg sisuliselt aasta jagu edasi lükkunud ning töövõtjaga lepingu lõpp on 31. juulil 2017. aastal. Sellega seoses valmistab Maanteeamet ette Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist toetuse taotluse pikenduse.

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

4. Väljakutsed 2016-2017. aastal

MKM andis ülevaate väljakutsetest aastatel 2016-2017.

MKM informeeris, et on saanud ettepaneku reguleerida pool-automaatsete kullerrobotite teele lubamist (edaspidi liikuraparaat) liiklusseaduses. MKM tutvustas omavalitsusliitudele alternatiivseid reguleerimise võimalusi. Omavalitsusliidud avaldasid arvamust, et enne liikuraparaadi kohalikule teele lubamist on vajalik üle vaadata, millistel teedel liikuraparaat võib liigelda ning seega on oluline kohaliku omavalitsuse üksusega kooskõlastamine enne liikuraparaadi kohalikule teele lubamist.

MKM informeeris, et seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega on teedetalituses hetkel vähem inimesi ning samuti võivad lisanduda täiendavad ülesanded. Sellest tulenevalt võib osutuda vajalikuks mõne varem kavandatud tööplaani tegevuse tähtaeg edasi lükata.

MKM andis ülevaate teede omandipõhise jaotuse töö tegevustest. Koostöös Maanteeametiga on välja töötatud mitu teede omandipõhise jaotuse alternatiivi, mis edastatakse peatselt omavalitsusliitudele tutvumiseks. Seejärel kavandatakse ühisarutelusid omavalitsusliitudega.
MKM tegi ülevaate määruse „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" eelnõu menetlusest. MKM juhtis tähelepanu, et määruse nõuded kehtivad ka kohalikel teedel ning kutsus omavalitsusliite osalema määrusega seoses toimuvatel aruteludel.

MKM tegi ülevaate määruse „Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele" eelnõu menetlemisest ning andis teada, et määruse eelnõu on saadetud kooskõlastusringile. Antud määruses kehtestatud tee ohutuse kontrollimine on kohustuslik Eestis asuvatel üleeuroopalise teedevõrgu (TEN-T) teedel.

MKM tutvustas kavatsust muuta määrust „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubadega väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad". Määruse muudatuse käigus mh täpsustatakse erilubade menetlemise korda ning kaalutakse erisuste tegemist põllumajandusega seotud veokitele.

MKM tutvustas kavatsust muuta määrust „Tee seisundinõuded". Esmalt kaardistatakse probleemid ja selle põhjal otsustatakse, kas määruse muutmine on vajalik. Võimalike lahendatavate teemadena tutvustati kergliiklusteedele seisundinõuete üle vaatamist ja täpsustamist. MKM andis teada, et kui omavalitsusliitude liikmetel on probleeme antud määrusega, siis ettepanekud määruse muutmiseks on oodatud.

MMK informeeris, et aasta lõpuks on MKMi ehitus- ja elamuosakonnal kavas koostada ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus. Kui omavalitsusliitudel on teedega seonduvalt ettepanekuid, siis need on oodatud.

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Ain Tatter                          Lauri Künnapuu
Koosoleku juhataja           Koosoleku protokollija

Protokolli kohta laekunud märkused ja kooskõlastused:

Protokoll edastati osapooltele kooskõlastamiseks 20. septembril.

Tähtajaks, 23. septembriks kooskõlastasid protokolli märkusteta Eesti Maaomavalitsuste Liit (Jüri Ott) ja Maanteeamet (Jaan Ingermaa).