Euroopa Regioonide Komitee uudiskiri 05. veebruar 2021

Tere,

                Edastan uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt – 5.veebruar, 2021

  1. Euroopa Liiidu eesistujariigi Portugali poliitilised prioriteedid

                Euroopa Regioonide Komitee liikmed ja Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias arutasid ELi eesistumise poliitilisi prioriteete ja nende mõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Arutelu toimus Regioonide Komitee täiskoguistungil, kus rõhutati kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise tähtsust ELi järgmise perioodi eelarve täitmisel ning COVID-19 kriisist taastumisel. Regioonide Komitee ja Euroopa Kohalike ning Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu poolt läbi viidud konsultatsiooni käigus leiti, et enamikul kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on riiklike taastamise ja vastupanuvõime kavade osas vähe mõju. Nii Regioonide Komitee kui ka eesistujariik Portugal rõhutasid, et lisaks kriisist taastumisele tuleks riiklikesse taastamiskavadesse lisada muud ühised prioriteedid, näiteks rohelise kokkuleppe edukas rakendamine ja Euroopa digitaliseerimise kiirendamine.

    Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: "Portugali eesistumise aeg on väga tähtis. Pandeemia avaldab survet avalikele teenustele ning kahjustab majandust. Järgmiste kuude jooksul on oluline tagada ELi eelarve täitmine ja ambitsioonika taastamiskava esitamine. Peame tõhusalt reageerima tervisekriisile ning tootma ja jagama ohutuid vaktsiine. Vaktsineerimine peab toimuma kõigi liikmesriikidega koostöös, meie piirkondade, linnade ja külade kõigi valitsemistasandite vahel. Portugali eesistumine aitab käivitada ka Euroopa tuleviku konverentsi. Loodame, et suudate selle protsessi kaasajastada tugeva piirkondliku ja kohaliku mõõtmega, mis tagab demokraatia toimimise ja toob Euroopa kodanikele lähemale."

    Portugali Euroopa asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias ütles: "Pandeemia on näidanud, et kohalikud ja piirkondlikud juhid on kohalike kogukondade liikumapanevad jõud. Linnadel ja piirkondadel on üleriigiliste meetmete, nagu hädavajalike reformide, rakendamisel oluline roll, et eelseisvatesse riiklikesse taastamiskavadesse saaksid lisatud vastavad investeeringud. "

Pressiteade

  1.  Euroopa Liidu ühine keskkonnastrateegia aastaks 2030

Regioonide Komiteel on valminud arvamus kaheksanda keskkonnaalase tegevusprogrammi (Environemt Action Programme) kohta, mis on ELi ühine keskkonnastrateegia aastaks 2030 ja mis toetab Euroopa rohelist kokkulepet. Euroopa tulevikuvaade keskkonnale järgmistel aastakümnetel on heidutav, öeldakse Euroopa Keskkonnaagentuuri 2020. aasta aruandes. Euroopa kannatab põllumajanduse intensiivistumise, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise, ökosüsteemide ja eluslooduse kadumise ning halva õhukvaliteedi tõttu. 95% ELi linnarahvastikust puutub iga päev kokku saasteainete kontsentratsiooniga, mis ületab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) õhukvaliteedi suuniseid, põhjustades aastas 400 000 enneaegset surma. COVID-19 pandeemia näitab, et vajame tugevamat sidet tervise ja keskkonna vahel.

Arvamuse raportöör Dimitrios Karnavos (EL / EPP) ütles: "Pandeemia COVID-19 on meile õpetanud, et vajame kiiresti paremat keskkonda, tervemaid linnu ja puhtamat õhku. Peame tagama, et uus keskkonnaalane tegevusprogramm edendab jätkusuutlikku ettevõtluskeskkonda ja soodustab rohelisi investeeringuid mürgivaba keskkonna saavutamisek ning inimestele paremate elutingimuste loomist. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid olema varustatud vahendite ja ressurssidega keskkonnaalaste õigusaktide rakendamiseks, ilma milleta ei suuda me vastu seista tulevastele pandeemiatele, rääkimata 2050. aastaks kliima-neutraalsuse saavutamisest."

Arvestades praeguste keskkonnaprobleemide keerukust, ei suuda liikmesriikide valitsused üksi kaheksandat keskkonnaalast tegevusprogrammi ellu viia. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on pädevus keskkonnaküsimustes. Nende täielik kaasamine on ülitähtis keskkonnapoliitika kujundamisel ja elluviimisel, aga ka kodanike, ettevõtete, teaduskeskuste, akadeemiliste ringkondade ja kohalike sidusrühmadega suhtlemisel, rõhutavad liikmed. Regioonide Komitee liikmed paluvad Euroopa Komisjoni toetust, et tagada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste täielik osalemine keskkonnapoliitika kujundamisel.

Pressiteade

  1. Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike ühendamine: ‎ Euroopa kodanikualgatused peavad mõjutama ELi õigusloomeprotsessi.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusjuhid on valmis edendama territoriaalse mõjuga kodanikualgatusi. 

Euroopa kodanikualgatus loodi 2011. aastal. See on ELi osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab kodanikel kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut ELi aluslepingute rakendamiseks. OECD 2020. aasta aruandes, milles käsitletakse huvi aruteludemokraatia vastu kogu ELis , märgitakse, et viimase 40 aasta jooksul on arutelupõhiseid esindusprotsesse kasutatud sagedamini kohalikul (52%) ja piirkondlikul (30%) tasandil. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on seega loomulikud partnerid territoriaalse mõjuga Euroopa kodanikualgatuste edendamisel.

Regioonide Komitee täiskogu 142. istungjärgul kutsusid komitee liikmed (s.o. kohalikud ja piirkondlikud omavalitsusjuhid) esimest korda kõnelema ka kahe Euroopa kodanikualgatuse esindajad. Selle käiguga alustas komitee arutelu demokraatia üle, pidades silmas Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi. Euroopa kodanikualgatused aitavad kaasa komitee poliitilisele prioriteedile tuua Euroopa oma kodanikele lähemale ning komitee kui kodanikele kõige lähemal asuva valitsustasandi esindaja on oluline partner kodanikualgatuste edendamisel. Kui Euroopa Komisjon ei võta nõuetekohaseid seadusandlikke järelmeetmeid, tekitab see pahameelt miljonites kodanikes ning võib põhjustada rahulolematust ELi institutsioonidega.

Pressiteade

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis