05.12.2020 - Regioonide Komitee uudiseid

4.detsembril saatis Regioonide Komitee välja uudiskirja, milles teiste seas olulisel kohal järgmised teemad:

Lugejateni jõudis Regioonide Komitee SEDEC komisjoni 8. bülletään.  COVID-19 pandeemia on dramaatiliselt mõjutanud meie maailma ja meie eluviisi, kaotades tuhandeid inimelusid ja toonud enneolematuid tagajärgi meie igapäevase eksistentsi kõigile aspektidele. Euroopa Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, hariduse, tööhõive, teadusuuringute ja kultuuri komisjon SEDEC valmistab regulaarselt ette oma vastutusalasse kuuluvate poliitikavaldkondade bülletääne, kajastades värskeid uuringuid, artikleid ja arutelusid pandeemia sotsiaalse ja majandusliku mõju üle. SEDEC komisjoni 8. bülletään avaneb siin.

     „Lõpetage taastumise ohustamine!" – nii kutsuvad kohalikud ja piirkondlikud juhid üles Euroopa Liitu.  4. detsembril toimus Regioonide Komitee presidendil videokohtumine kuue Euroopa territoriaalse organisatsiooni presidendiga, kus arutati Euroopa Liidu ees seisvaid väljakutseid enne 2021. aastat kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohast. Avaldati poliitiline deklaratsioon prioriteetidega. Deklaratsioonis kinnitati kindlat pühendumust aidata inimesi ja kogukondi pandeemia raskete tagajärgedega toime tulemisel ning kavatsust pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, jätkusuutlikku kohalikku majandust ja elamisväärset keskkonda. Deklaratsiooni põhisõnumid on:

     - Majanduse taastumine on võimalik ainult siis, kui kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on keskne roll nende kujundamisel ja elluviimisel.

-    - Liikmesriigid peaksid viivitamata vastu võtma mitmeaastase finantsraamistiku ja Euroopa majanduse elavdamise rahastamisvahendi „Next Generation EU", et taastumine saaks alata.

     -  Ühtekuuluvus on meie põhiväärtus ja sellest peab saama ELi poliitika teeviit, et tagada inimeste ja piirkondade kaasamine.

     - Piirkondadele, linnadele ja omavalitsustele tuleks anda otsene juurdepääs vahenditele roheliste projektide elluviimiseks ja  2050. aastaks süsinikuneutraalse ELi loomiseks.

-    - Euroopa Tuleviku Konverents (Conference on the Future of Europe) peaks algama võimalikult kiiresti,  kohaliku ja piirkondliku tasandi panusega, keskendudes tugeva territoriaalse mõjuga tegevuskavadele.

-   - Euroopa Tuleviku Konverents peaks viima Euroopa Liidu juhtimise läbivaatamiseni, et liikuda kolmemõõtmelise Euroopa poole, kus kõik valitsemistasandid - nii Euroopa tasand, riiklik ning piirkondlik ja kohalik tasand - teevad koostööd võrdsetel alustel.

       8., 9. ja 10.detsembril toimub Euroopa Regioonide Komitee 141. täiskogu istungjärk, seekord vaid videosilla abil. Toimuvad mitmed arutelud, sealhulgas arutelu Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise lepingu ja Brexiti territoriaalsete tagajärgede teemal. Osalevad Euroopa Liidu pealäbirääkija Ühendkuningriigiga Michel Barnier ning Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete asepresident Maroš Šefčovič. Arutatakse Brexiti territoriaalset mõju  ja selle järgseid suhteid Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi administratsiooni vahel. Arutelu Brexiti üle toimub hetkel, kui jääb vaid veidi üle kolme nädala Ühendkuningriigi lahkumiseks planeeritud üleminekuperioodi lõpuni ning ka kaubandusleping on veel viimistlemata.


Uudiseid ka Regioonide Komitee kodulehelt: https://cor.europa.eu/en

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVL Brüsseli esindaja