Pkp nr 6.6. Jäätmeseaduse 495 SE menetlemine

MEMO
ELVL juhatus
19.01.2019

Pkp nr 6.6. Jäätmeseaduse 495 SE menetlemine

Jäätmeseaduse uue versiooni menetlemine algatati Riigikogus Vabariigi Valitsuse poolt 11.09.2017. Eesti Linnade ja Valdade Liit (varasemalt Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit) on esitanud seoses jäätmeseaduse eelnõu menetlemisega omad ettepanekud eelnõu kooskõlastamise käigus (kiri Keskkonnaministeeriumile 15.10.2015 nr 10-1/159-1 ja 5-1/175-1), samuti väljendati omavalitsuste poolseid seisukohti Riigikogu Keskkonnakomisjonide istungitel (14.11.2017, 12.02.2018, 19.02.2018, 12.03.2018 ja 18.12.2018, 21.01.2019) ning kirjades 08.12.2017, 02.05.2018, 12.09.2018, 17.12.2018, 09.01.2019, 21.01.2019 ja 29.01.2019. Kokkuvõtvalt eelnõu menetlusperioodi käigus said küll mõned ELVL ettepanekud toetuse, kuid ei arvestatud meie põhimõtteliste seisukohtadega. 

 

Eelnõu terviktekst esitatud kujul ei arvestanud Euroopa kohaliku omavalitsuse harta subsidiaarsuse põhimõttega, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega ega pakkunud kohalikele omavalitsustele vajalikku otsustusruumi jäätmehoolde korraldamisel, mistõttu nägime ohtu teenuse pakkumise jätkusuutlikkusele ja Euroopa Liidu (EL) poolt kehtestatud sihtarvude tähtajalisele saavutamisele.

 

Eelnõu eesmärgiks oli jäätmeseaduse ja pakendiseaduse kodifitseerimine. Keskkonnaministeerium esitas 28.05.2018 eelnõule 107 muudatusettepanekut, kuhu kuulus ka põhimõttelisi muudatusi. Osapooltele edastas Keskkonnaministeerium kahel korral töödokumendid, kus oli vastavalt 133 ja 185 muudatusettepanekut, mille osas väidetavalt oli konsensus. Kuna eelnõu seoses Keskkonnaministeeriumi täiendavate ettepanekutega muutus oluliselt ning muudatuste täpsem tähendus, kaasnevad mõjud ja tagajärjed olid teadmata ja selgitamata, siis jäi ELVL arvamusele, et puudub selgus regulatsioonides, nende toimes ning saavutatavates eesmärkides ning antud eelnõu seadusena jõustumise korral asetatakse taaskord seaduse rakendajad keerulisse olukorda. Jäätmeseaduse  puhul on tegemist paljusid osapooli puudutava ning aastateks jäätmehoolduse alused ja struktuuri kinnistava seadusega ning sellise suure mõjuga seaduseelnõu menetlemine ei tohiks toimuda järeleandmistega regulatsioonide kvaliteedis.

 

Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil 29. jaanuaril 2019 otsustati mitte saata eelnõud (495 SE) teisele lugemisele. (konsensus: asendusliige Erki Savisaar, asendusliige Priit Sibul, Meelis Mälberg, Eevi Paasmäe, Kalle Palling, Urve Palo, Rainer Vakra)