anna-teada.ee

anna-teada.ee

Leheküljel anna-teada.ee ning nutirakenduses (Android, iOS) saab KOV-e teavitada heakorraprobleemidest. Heakorraprobleemist teavitaja ei pea teadma, millise KOVi territooriumil probleem asub, sest süsteem saadab teate asukohapõhiselt õigele KOV-le. Kui heakorraprobleem asub riigimaanteel, siis edastatakse teavitus Maanteeametile.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga uuendamas infosüsteemi Anna Teada.  

Kui Teil on mõtteid ja ettepanekuid, mida võiks IT rakendus Anna Teada veel teha või on mõni asi, mis vajab paremaks tegemist, siis need on oodatud.

Ootame Teie  ettepanekuid  hiljemalt 8. veebruariks aadressile: info@elvl.ee.


Anna Teada uuendamise skoop

Nr

Probleem/Vajadus

Märkused

Tulemus

1

Infosüsteemis liiguvad andmed krüpeerimata.

Rakenduse sees tuleb teha ümberkorraldusi, et andmevahetusvahetus toimuks krüpteeritult.

Andmete edastamisel kasutatakse turvasertifikaati. 

2

Lisada funktsionaalsus, et elanikul on võimalus määrata probleemi tüüp, mis võimaldab andmete jõudmisel ametiasutusse käivitada automaatseid  töövoogusid ning suunata infot teistesse ametiasutustesse nt Politseisse või Veterinaar- ja Toiduametisse.

  • Kasutajale kuvatud probleemi tüübi kirjeldust ja seotust erinevate ametiasutustega peab olema võimalik süsteemi administraatoril lihtsasti muuta.
  • Probleemi tüüpide alusel peab olema võimalik suunata infot ametiasutustele erinevate kanalite kaudu (e-post, DHX, JSON).
  • Probleemi tüübile peab olema võimalik lisada muutuja, mis määrab, kas teade (millele on määratud kindel tüüp) on avalik või mitte ja kas info liigub ainult gps koordinaatide alusel leitud vastavsse KOV-i, või Maanteametisse või probleemi tüübiga seotud asutusse.

 

 

Uued funktsionaalsused on lisatud ja need töötavad

3

Täiendatakse ja parendatakse mobiili appide kasutusmugavust

Luuakse prototüüp ja kui see on Tellija poolt aksepteeritud,, siis see realiseeritakse.

Kasutusmugavus on parandatud

4

Parendatakse veebilehe kasutusmugavust ja viiakse veebileht vastavusse WCAG 2.0 nõuetega.

Seoses uute funktsionaalsuste lisamisega on vajalik analüüsida olemasoleva veebilehe kasutusmugavust (luuakse prototüüp) ja viiakse sisse vajalikud täiendused.
 Veebileht tuleb viia vastavusse WCAG 2.0 AA nõuetega.

Kasutusmugavust on parendatud ja veebileht vastab WCAG 2.0  nõuetele. Veebileht on mugavalt kasutatav ka väikeste ekraanidega seadmetes.

3

Liidestada infosüsteem Tallinna linna Hooldus-, Haljastus- ja Heakorra Infosüsteemiga (HHHIS).

Vajalik on infosüsteemile luua juurde liides, mis võimaldab saata (sh vastu võtta) andmeid teistesse infosüsteemidesse.

Infosüsteemil on võimekus saata (sh ka vastu võtta) andmeid teistesse infosüsteemidesse JSON formaadis.

4

Täiendada infosüsteemist väljasaadetava informatsiooni. 
 Hetkel saadab infosüsteem välja pdf faili, mis sisaldab teadet ja teatavks võtmise linki. Ametiasutusse jõudev PDF faili ei ole masinloetav ja selle alusel ei saa tekitada automaatseid suunamisi/töövooge.
Idee on lisada probleemikirjelduse pdf faili kõrvale  XML formaadis teade, mis võimaldab andmete jõudmisel ametiasutusse käivitada automaatseid  töövoogusid, kus info liigub automaatselt õige ametniku töölauale. Probleemikirjelduse juurde lisatakse info teate saatnud seadme avalik IP aadressiga ja probleemi tüübiga (tüüpidega).

Vajalik on täiendada infosüsteemi funktsionaalsust:

Probleemikirjeldusest genereeritakse xml fail

E-posti ja DHX liidese kaudu saadetakse ametiasutustele   teated pdf ja xml failidena. 

Teatesse lisatakse kasutaja poolt määratud probleemi tüüp (tüübid).

Teatesse lisatakse teate saatnud seadme avalik IP aadress.

Teate kirjelduse juurde lisatakse lingid, mis võimaldavad teate saanud ametiasutusel suunata info automaatselt teisele infosüsteemiga liidestatud ametiasutusele.

Süsteem saadab välja ka XML formaadis probleemikirjelduse.

5

Parandada viga, kui kodanik on märkinud probleemi asukohaks sellise koha, mis ei jää koordinaatide alusel kohalikku omavalitsuse piiridesse või riigiteele.  

Näiteks on kodanikud märkinud probleemi ebatäpselt kaardile otse merre. Süsteem ütleb hetkel  kasutajale ebaselge sõnumi.

Vajalik on kohendada kasutajale antavat sõnumit.

Viga on parandatud ja kasutajale antav teade on selge ja arusaadav.

7

Lisada funktsionaalsus, et infosüsteem  saadab teate esitajale tagasisidet, kui vihje on vastava asutuse poolt teatavaks võetud (sh kirjutatud kommentaar) 

Lisada funktsionaalsus, mis teavitab kodanikku, kui tema poolt saadetud probleem on teatavaks võetud.

Funktsionaalsus on lisatud ja toimib

8

Soov on analüüsida, kas infosüsteemi on võimalik majutada riigipilve.
 

Kaaluda võimalust infosüsteem majutada Riigipilve.

On saanud selgeks Infosüsteemi riigipilve majutamise asjaolud. (hind, tehniline vajadus)

10 

IOS versioon vajab uuendamist: Apple teek nimega Assets Library tuleks välja vahetada PhotoKit'i vastu ja Üht 3rd party teeki ECSSlidingViewController (menüü jaoks) tuleks kindlasti uuendada

 

Versioon uuendatud

11 

Androd versioonil on vaja koodibaas kaasajastada uutele arendusvahenditele, aegunud API-de migreerimine uutele versioonidele. Tarnepaki koostamise ajakohastamine.

 

Versioon uuendatud

12 

iOS -i app optimeerida ver 10 peale

 

Versioon optimeeritud

13 

Androidi app optimeerida ver  6.0 (või isegi 7.0) peale

 

Versioon uuendatud