Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma tervitus


Tervitus 26.03.2014
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Peadirektor
Soome Omavalitsusliit

Austatud Härra President, lugupeetud daamid ja härrad,

Soomes toimub jätkuvalt arutelu väärtuste üle. Kas meie väärtused on muutunud peale seda, kui liitusime Euroopa Liiduga? Kuidas suhtuda rahvusriiki? Kas kohaliku omavalitsuse uuendamine mõjutab väärtusi, kas demokraatia nõrgenemine üle-euroopalisel tasandil peegeldub väärtustes, mille alusel toimub otsusetegemine Soomes? Kuidas peegelduvad muutused halduskoostöös?

Koostöö põhineb ühiselt heakskiidetud väärtustel, mis rõhutavad demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki ning omavahelist usaldust. Need väärtused on nii rahvusriigi kui ka Euroopa Liidu ülesed.

Hea koostöö eri tasandite ja toimijate vahel on rasketel aegadel elutähtis. Euroopa praktikas ei ole iseenesest mõistetav, et eri valitsustasandid on võimelised tegema sujuvat koostööd.

Avalik sektor põhineb Soomes põhjamaadele omase mudeli kohaselt tugeval kohalikul omavalitsemisel ja teiselt poolt tugeval riigil. Soome avaliku halduse toimivuse seisukohalt on esmatähtis, et riik ja kohalikud omavalitsused oleksid võimelised toimima koordineeritult ning et vastastikuse dialoogi pidamiseks oleks olemas toimiv läbirääkimiste kord, mis tugevdaks omavahelist usaldust.
Päris keskseks osaks selles dialoogis on meil Soomes juba 40 aasta vältel olnud Kohaliku omavalitsuse haldusküsimuste ja kohalike eelarvete üle läbirääkimiste komisjon, kus on esindatud kesksed ministrid ja Omavalitsusliidu juhatus.

Läbirääkimiste eesmärgiks on avalik-õiguslike eelarvete tasakaalustamine ja stabiilse rahvamajanduse arengu tagamine.

Just nüüd elame Soomes suurte muutuste keskel. Usaldusel põhinev koostöö pannakse proovile just rasketel aegadel, kui ühiskonna eri toimijate huvid lahknevad erinevatesse suundadesse.

Olen siiski ise veendunud selles, et ka kõige raskematel aegadel on usaldus vundamendiks, mis teeb võimalikuks, et erinevad valitsemistasandid, erasektor ja teised toimijad võivad koostööga saavutada kõigile osapooltele kasulikke lahendusi.

Eesti on nüüd taas olnud iseseisev paarkümmend aastat. Selle aja jooksul on riigi valitsemine muutunud nõukogude süsteemist Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste normide kohaseks.

Sellise muutuse teokstegemine ei ole olnud kerge. Kodanikele tuleb luua võimalus oma riigi valitsemise usaldamiseks, tuleb luua läbipaistvust ning samal ajal olla avatud Euroopasse ja maailma.

Soome ja Eesti omavalitsussektori koostöö on selle esimestest sammudest alates põhinenud vastastikusele usaldusele ja mõistmisele.

Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Soome Omavalitsusliit on teinud omavahelisele usaldusele põhinevat koostööd viimase 20 aasta jooksul.

Soome ja Eesti kohalikud omavalitsused on vahetanud kogemusi regulaarsete ajavahemike järel toimuvatel sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekutel ning omavalitsuste esindajate külaskäikudel ühele ja teisele poole.

Soome Omavalitsusliidu ja Eesti liitude poolt korraldatud ringsõitudel Soome omavalitsustesse on eestlased  alati olnud teretulnud külalisteks Soome omavalitsustes.

Ekspertide kohtumised on olnud heaks koolituseks mõlemale osapoolele.
Koostöö on olnud viljakas. Oleme toiminud samalaadselt väärtuspõhjalt, usaldades üksteist. See loob hea aluse ka tulevaste aastate ja aastakümnete koostööle.

Tänan au eest osaleda Eesti Linnade ja Valdade Päevadel ja samas soovin Eestile ja Eesti-Soome omavalitsussuhetele parimat edu.