Uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt 06.04.2021

Tere,

Saadan uudiseid Euroopa Regioonide Komiteelt.

 

 1. Euroopa Regioonide Komitee ja kliimapartnerlus „Under2 Coalition" ‎ allkirjastasid tegevuskava aastateks 2021–2022

Regioonide Komitee kirjutas uuele tegevuskavale alla koos kliimapartnerlusega „Under2 Coalition", mis on enam kui 220 valitsusest koosnev ülemaailmne rühmitus, kes on võtnud kohustuse hoida üleilmne temperatuuritõus tunduvalt alla 2 °C, taotledes 1,5 °C. Uue partnerluslepinguga intensiivistatakse koostööd, et edendada ambitsioonikamaid kliimameetmeid kohalikul ja piirkondlikul tasandil, ning aidatakse tõhusa mitmetasandilise valitsemise kaudu kaasa Pariisi kliimakokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe edukale rakendamisele. Peamine eesmärk on tagada, et COVID-19 järgne taastumine tooks suurema keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse vastupanuvõime, et tulevaste kriisidega paremini toime tulla.

Euroopa Regioonide Komitee ja kliimapartnerlus „Under2 Coalition" kohustuvad tegema koostööd, tuginedes järgmisele kolmele ühisele eesmärgile:

 • pakkuda vastastikku toetust ja teha koostööd ühist huvi pakkuvates meetmetes Pariisi kliimakokkuleppe rakendamise raames;
 • edendada piirkondlike omavalitsuste tasandil läbipaistvuse ning kliimaeesmärkide ja -andmete iga-aastase avaldamise kontseptsiooni;
 • edendada piirkondlike omavalitsuste osalemist tegevustes, mida loetakse prioriteetseks, näiteks Euroopa rohelise kokkuleppe oluliste osade kiire rakendamise toetamisel ja projektides, - millega aidatakse piirkondlikel omavalitsustel töötada välja „teekond" heitkoguste vähendamiseni kliimaneutraalsuse saavutamiseks. Pressiteade siin

 

 1. Maapiirkondi ei tohiks majanduse taastamise kavades kõrvale jätta

22.-26. aprillil toimunud Rural Vision Week -  Maaelu visiooni nädala alguses väljendasid Euroopa Regioonide Komitee liikmed muret, et maapiirkonnad võivad jääda tagaplaanile Euroopa Liidu kavas aidata taastada COVID-19 järgselt Euroopa, mis on rohelisem, digitaalsem ja vastupidavam. Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni (NAT) koosolekul võeti vastu avaldus, mida toetab ka Euroopa Parlamendi maa-, mägi- ja äärepoolsete piirkondade ning arukate külade laiendatud töörühm, kes on kindlalt vastu igasugusele kavale, mille koostamisel ei järgita partnerluse põhimõtet ja maapiirkondade kaasamist. Pandeemia süvendab paljusid maapiirkondades juba esinevaid probleeme ning rõhutab taas nende haavatavust, eelkõige seoses digivõimekuse, tervishoiuteenuste kvaliteedi ja pakkumise, hariduse, lairibaühenduse kättesaadavuse, elanikkonna erivajaduste, turustusahelate vastupidavuse ja innovatsioonioskustega.

Komitee loodusvarade komisjoni liikmed väljendavad oma muret järgmistes küsimustes:

 • piirkonnad, eelkõige maapiirkonnad, ei ole enamikus liikmesriikides piisavalt kaasatud riiklike taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamisega seotud otsuste tegemisse;
 • riiklike taaste- ja vastupidavuskavade ülesehituse ning nende tegevus- ja rakendamismeetodite prioriteetide tõttu võidakse maapiirkondadele eraldada taasterahastust „NextGenerationEU" vähem vahendeid, kuigi COVID-19 pandeemia on tabanud eriti rängalt just maapiirkondi;
 • palju vahendeid eraldatakse projektikonkursside kaudu, mis võib vähendada maapiirkondade suutlikkust juurdepääsul taasterahastu „NextGenerationEU" vahenditele, kuna nende suutlikkus ja tehniline tugi ELi vahendite kavandamisel ja kasutamisel on üldjuhul väiksem;
 • maapiirkondade praegune määratlus alahindab tõenäoliselt Euroopa maapiirkondade tegelikku ulatust, kuna halli tsooni kuuluvad keskmise suurusega piirkonnad seisavad tõenäoliselt silmitsi samade probleemidega nagu maapiirkonnad.

NAT komisjoni liikmed kutsuvad

 • Euroopa institutsioone ja riikide valitsusi üles kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi riiklike taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse: meetmed vajavad tõhususe tagamiseks kohalikku mõõdet;
 • liikmesriike üles pidama poliitilist dialoogi kõigi asjaomaste sidusrühmadega. Maapiirkondi ei saa kõrvale jätta ning nende vajadusi tuleb riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades täielikult kajastada ja arvestada;
 • kõiki asjaomaseid institutsioonilisi osalejaid üles hoolikalt jälgima taasterahastu „NextGenerationEU" vahendite kasutamist territoriaalsel tasandil, et tagada vahendite õiglane jaotamine piirkondade vahel;
 • liikmesriike ja korraldusasutusi üles lihtsustama maapiirkondade juurdepääsu taasterahastu „NextGenerationEU" vahenditele.

Pressiteade

 

 1. Regioonide Komitee kodakondsuse, valitsemistava, institutsiooniliste ja väliskomisjonide komisjoni (CIVEX) liikmed arutasid Euroopa Parlamendi esindajate Antonio Tajani ja Helmut Scholziga, kuidas kaasata miljon kohalikku ja piirkondlikku poliitikut projektidesse ja algatustesse, mis võivad Euroopat lähendada inimestele ja muuta „Euroopa tuleviku konverents" edukaks. Nad nõudsid eelkõige Regioonide Komitee liikmete kaasamist katseprojekti "Euroopa ülesehitamine kohalike üksustega" (BELE – Building Europe with Local Entities), mille käivitas Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjon AFCO.

Vastavalt Eurobaromeetri uuringule Euroopa tuleviku teemal,  nõustub 76% vastanutest, et Euroopa tuleviku konverents tähendab Euroopa Liidule demokraatia kiiremat arengut. 2% eurooplastest nõuab, et kodanike häält arvestataks Euroopa tulevikuga seotud otsustes rohkem. Regioonide Komitee kodakondsuse, valitsemistava, institutsiooniliste ja välisküsimuste komisjoni (CIVEX) liikmed arutasid Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Bertelsmanni fondi esindajatega, kuidas Euroopa tuleviku konverentsi korraldamine edukaks muuta.

Helmut Scholz ütles: „Euroopa tuleviku konverents on ainulaadne võimalus kaasata kodanikke arutelusse seoses ELiga. Kõigil peaks olema võimalus osaleda ELi teemaliste otsuste langetamises, ka väljaspool Euroopa tuleviku konverentsi. Seetõttu vajame kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, samuti kodanikuühiskonna organisatsioonide ja sotsiaalpartnerite tuge. Ainult nii suudame arendada Euroopa avalikku sfääri ja tugevdada ELi demokraatlikku legitiimsust. "

Europarlamendi põhiseaduskomisjoni (AFCO) esimees Antonio Tajani (IT / EPP) ütles: " Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni poolt alustatud pilootprojekti BELE (Euroopa ehitamine kohalike üksustega) eesmärk on kohaliku omavalitsuste juhtide asetamine ELi poliitika keskmesse, sest nemad informeerivad kodanikke Euroopa Liidu tegevusest. EList teavitamine on kui väljakutse populismi ja desinformatsiooni vastu võitlemisel ning selles on Regioonide Komiteel ja selle liikmetel võtmeroll. Euroopa tuleviku konverentsist peab saama võimalus aruteludeks."

Pressiteade

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis