BSSSC

Läänemere Riikide Subregionaalse Koostöö organisatsioon (BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation)

https://www.bsssc.com/

BSSSC on poliitiline võrgustik, mis koondab Läänemere regiooni alaregioone esindavaid institutsioone. Teemad: merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, transport ja taristu, kultuur ja regioonide identiteet, Põhja-dimensioon, noorte poliitika.

Organisatsioon asutati 1993. aastal  Norras ning selle liikmeteks on alaregioonide esindajad 10st Läänemere ääres asuvast riigist (Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Saksamaalt, Poolast). Kuna Eestis puuduvad valitavat poliitilist organit omavad regioonid, siis seetõttu olime esindatud BSSSC-s üleriigiliste omavalitsusliitude (Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit) kaudu. Eestis teostatud haldusreformi tõttu esindab Eestit edaspidi ELVL.
Organisatsioonil (BSSSC) puudub liikmemaks ning kohustus üleval pidada organisatsiooni sekretariaati, mis roteerub vabatahtlikkuse alusel kahe - või nelja aastase perioodiga liikmes-regioonide vahel. Igal aastal korraldatakse aastakonverents, mida kahel korral (2000 - Pärnu; 2010 – Tallinn) on võõrustanud Eesti.

2017–2020 asus BSSSC sekretariaat Norras (Eastern Norway Country Network).
Kuni 2020.aastani oli BSSSC juhatuse esimees hr Roger Ryberg, Eastern Norway County Network (ENCN).

2021. aastast asub BSSSC sekretariaat Poolas, Pomorski vojevoodkonnas.
2021. aastast on BSSSC juhatuse esimees Mieczyslav Struk – Pomorski regiooni marssal.
BSSSC juhatuse esimees on 2022.aastast Olgierd Geblewicz, kes on Westpomerania regiooni president.

ELVL esindaja BSSSC juhatuses on alates 2007.aastast Arne Tilk, Põlva abivallavanem. 

2021.aasta kevadel nimetasime BSSSC noortevõrgustiku liikmeks Eesti poolt Roos Marie Karmel Pšenitšnaja ja Siim Kullamäe. BSSSC aastakonverentsil Palangas keskenduti rohelisele ja sinisele biomajandusele, taaskasutatavale energiale ja ELi rohelisele kokkuleppele.

BSSSC teeb koostööd järgmiste Läänemere regiooni organisatsioonidega:
Coucil of The Baltic Sea States (CBSS), kus osalevad välisministeeriumi tippametnikud
Baltic Sea Commision (BSC), osalevad mereliste äärealade regioonid
Euregio Baltic – piiriülene koostöö Läänemere kaguosas
Baltic Sea Parliamentary Conference(BSPC), osalevad Läänemere riikide parlamendi liikmed.
Union of Baltic Cities (UBC)
 
Eesti seisukohalt on laiemas plaanis Läänemere koostöö olulisteks teemadeks Läänemere keskkonnaseisundi parandamine, sotsiaal-majanduslik taastumine rohe- ja digipöörde kaasabil, võitlus organiseeritud kuritegevusega, laste- ja elanikkonna kaitse (päästekoostöö), noorte kaasamine. Eesti hindab regionaalse koostöö tervikpildi raames Läänemere Nõukogu (LMN) koostöö praktilist kasutegurit valdkondades, kus LMNil on olnud selge lisaväärtus (lastekaitse, võitlus inimkaubandusega ning kodanikkonna kaitse ja päästetöö). Kahjuks on piirkondlikus koostöös rohkesti dubleerimist. Selle tuleviku käsitlemisel tuleb kõiki formaate vaadata kompleksselt - LMN, EL, LMS, Põhjamõõde jne. Eri riikidel on olnud lahknevaid huvisid. Omalt poolt seisavad spetsiifiliste huvide eest väljas ka erinevad sekretariaadid. Mitmed Eesti ametkonnad näeksid heal meelel paralleelsete tegevuste koondamist, mis on ka loomulik, kuna me oleme piiratud ressurssidega väikeriik.