Büroo põhimäärus

KINNITATUD
ELVL volikogu koosolekul
03.04.2018

Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo põhimäärus


I Üldsätted

1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo (edaspidi büroo) on Eesti Linnade ja Valdade Liidu (edaspidi liit) tegevust ja asjaajamist korraldav struktuuriüksus.

2. Oma ülesannete täitmisel esindab büroo liitu.

3. Büroo juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, liidu põhikirjast, üldkoosoleku, liidu volikogu ja juhatuse otsustest, käesolevast põhimäärusest ning liidu volikogu, juhatuse ja tegevdirektori kinnitatud töökorralduslikest aktidest.

4. Büroo on aruandekohustuslik liidu juhatuse ees.

5. Büroo finants-majandustegevuse, asjaajamise ja aruandluse üle järelevalvet teostab liidu revisjonikomisjon ning seadusega sätestatud juhul ja korras audiitor.

6. Büroo kulud kaetakse liidu eelarvest.

7. Büroo asukoht on Tallinn.


II  Eesmärk ja põhiülesanded

8. Büroo tegevuse eesmärk on tegutsemine liidu liikmete ühishuvides ja kohaliku omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine.

9. Büroo põhiülesanded on:

1) üldkoosoleku ja liidu volikogu otsuste täitmine;

2) liidu juhatuse otsuste ja korralduste täitmine;

3) liidu liikmete ühistegevuse organiseerimine suhetes riigiga;

4) liikmetevahelise koostöö korraldamine ja ühisprojektide koordineerimine;

5) liidu liikmetele informatsiooni vahendamine;

6) liidu liikmetele väliskoostööprogrammide ja -projektide vahendamine;

7) liikmelisusosaluse tagamine rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide töös;

8) avalikkuse informeerimine liidu tegevusest;

9) trükiste toimetamine ja väljaandmine;

10) teabepäevade, infoseminaride ja täienduskoolituse organiseerimine;

11) liidu tegevusest tuleneva asjaajamise, organisatoorse ja finants-majandusliku töö korraldamine;

12) liidule kooskõlastamiseks esitatud eelnõude menetlemise korraldamine.

10. Põhiülesannete täitmiseks teeb büroo koostööd kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende liitudega, vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, muude valitsus- ja riigiasutustega  ning omavalitsustegevusega seotud teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevõtjatega, Euroopa Liidu institutsioonidega, välisriikide saatkondadega Eestis ning rahvusvaheliste omavalitsus­­organisatsioonide ja teiste riikide kohalike omavalitsuste ning nende liitudega, samuti avalik-õiguslike ja eraõiguslike meediaorganisatsioonidega.


III  Juhtimine

11. Bürood juhib liidu tegevdirektor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu liidu juhatus. 

12. Liidu tegevdirektori äraolekul asendab teda asedirektor või tegevdirektori määratud büroo töötaja.

13. Liidu tegevdirektor:

1) juhib büroo tööd, otsustab ja korraldab büroo pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab büroo tegevuse tulemuse eest;

2) tagab büroo ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise ja annab aru liidu juhatusele;

3) kinnitab büroo asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja, raamatupidamise siseeeskirja, büroo töötajate palgad ja palgatingimused ning ametijuhendid ja teised töökorralduslikud dokumendid vastavuses õigusaktidega;

4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud büroo töötajatega;

5) teostab teenistuslikku järelevalvet büroo töötajate toimingute üle;

6) kohaldab büroo töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi seaduses ettenähtud korras ja alustel;

7) esitab liidu juhatusele ettepanekuid liidu eelarve tulude ja kulude kohta, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning liidu vara sihipärase kasutamise põhikirjalistele eesmärkidele vastavalt;

8) esindab bürood;

9) esindab liitu küsimustes, mis ei kuulu üldkoosoleku, volikogu ega juhatuse pädevusse;

10) teeb otsuseid sõltumatult ja iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega;

11) moodustab töörühmi liidu tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;

12) omab esimese allkirja õigust liidu panga- ja raamatupidamisdokumentidel ning määrab teised allkirjaõiguslikud isikud;

13) annab seaduse, põhikirja, juhatuse otsuste ja käesoleva põhimääruse alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju, mis vormistatakse ja registreeritakse vastavalt büroo asjaajamiskorrale;

14) täidab muid liidu põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

 
IV  Lõppsäte

14. Büroo ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub:

1) liidu volikogu otsusel või;
2) liidu reorganiseerimisel või lõpetamisel liidu põhikirjas sätestatud alustel ja korras.