Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni esindajatest

                                                                                                                      Päevakorrapunkt 6

 

Seoses Tõnis Kõivu lahkumisega Paide linnapea kohalt ning volikogusse mittenaasmisega vabanes Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni põhiliikme koht.

Eesti Linnade Liidu juhatus valib oma 11. mail toimuval koosolekul EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni uue põhiliikme.

1. Põhiliikme kohale saavad kandideerida kõigi Eesti Linnade Liidu liikmesomavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed.

2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda, kandidaadi võib välja pakkuda ka ELL liikmesomavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõudeid.

3. Kandideerimissoov tuleb edastada ELL liidu büroosse juhatuse koosoleku alguseks, so     11. mai kell 12:00.

Soovi võib avaldada
3.1) kirjalikult, saates avalduse aadressile Eesti Linnade
Liit, Ahtri 8, III korrus, Tallinn 15078;
3.2) e-posti teel, saates avalduse aadressile info@ell.ee;
3.3) faksi teel, saates avalduse faksile 69 43 425.

4. Põhiliikme kohale võivad kandideerida ka EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmed.

5. Kandidaat võib avalduses märkida, kas ta soovib kandideerida ka delegatsiooni asendusliikme kohale, juhul kui delegatsiooni põhiliikmeks valitakse tänane asendusliige ning seega vabaneb asendusliikme koht ning ELL juhatus valib uue asendusliikme.

Lisa:
Nizza lepingu artikkel 263 sätestab järgmised kohustuslikud
nõuded kandidaatidele:
1) Komitee liikmel peab olema kehtiv poliitiline mandaat kohalike või regionaalsete omavalitsuste valimistelt või ta peab kandma otsest poliitilist vastutust valitud kohaliku
või regionaalse kogu ees. Komitee liikmete ametiaeg lõpeb automaatselt osutatud mandaadi lõppedes, mille põhjal neid liikmeks soovitati.
2) Komitee liige ei tohi olla seotud mingite kohustuslike juhistega. Ta on ühenduse üldistes huvides oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu.
3) Komitee liige ei ole samal ajal Euroopa Parlamendi liige.

Minister Jaan Õunapuu tegi üleriigilistele omavalitsusliitudele ettepaneku esitada komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaadid vastavalt artikkel 263 nõuetele.
Ministri kirjas olid täiendavate valikupõhimõtetena nimetatud järgmised EL liikmesriikides tavaks olevad ja juba vaatlejaliikmete nimetamisel kokkulepitud kriteeriumid:
1) Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus:
delegatsioon tervikuna peab hõlmama kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ja omavalitsusi.
2) Tasakaalustatud poliitiline esindatus.
3) Sugupoolte tasakaalustatud esindatus.

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Nõukogu, Komisjon ja Parlament on kohustatud õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti haridus, kutseõpe, noorsooküsimused, kultuur, tervishoid, keskkond, piiriülene koostöö, transport, üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, sotsiaalfond.

Ühenduse üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud. Komiteega võidakse
konsulteerida ka muudes, eriti piiriülese koostööga seotud juhtudel ning Komitee võib ka omal algatusel arvamusi avaldada.

Eestile kuulub tulenevalt Euroopa Liidu ühinemislepingu laienemise deklaratsioonist ja ühinemisakti artiklist 15 Regioonide Komitees 7 kohta (vastavalt 7 liiget ja 7 asendusliiget).

Vabariigi Valitsuse 04.03.2004 istungi korraldus:

Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete kandidaatideks kinnitatakse
Andrus Ansip- Tartu linnapea

Teet Kallasvee- Haapsalu linnapea
Tõnis Kõiv- Paide linnapea (astus linnapea kohalt tagasi
29.04.2004 ning Paide Linnavolikogusse mittenaasmisega
kaotas mandaadi)
Edgar Savisaar- Tallinna linnapea
Mart Mäeker- Leisi vallavanem
Kurmet Müürsepp- Urvaste vallavanem
Sirje Tobreluts- Laheda vallavanem

Euroopa Liidu Regioonide Komitee asendusliikmeteks
kinnitatakse
Margus Lepik- Valga linnapea
Maret Maripuu- Tallinna Linnavolikogu esimees
Jaanus Tamkivi- Kuressaare linnapea
Jüri Ellram- Imavere vallavanem
Urve Erikson- Tudulinna Vallavolikogu esimees
Saima Kalev- Jõgeva vallavanem
Uno Silberg- Kose Vallavolikogu esimees


  Lugupidamisega,
  Kaimo Käärmann

e-post: kaimo@ell.ee
tel:    69 43 418