Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni lühiajalugu


(mitteametlik)
 

 • Valitsuse 25.02.2003 istungi kommenteeritud päevakord.


4. "Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsuse, millega regioonide komitee ja koostööks regioonide komiteega loodud Eesti kontaktkomitee vahelise ühise nõuandekomitee moodustamise teel muudetakse otsust nr 1/1998 assotsiatsiooninõukogu protseduurireeglite vastuvõtmise kohta" 

Nõuandekomitee moodustamise eesmärk on dialoogi pidamine ja koostöö edendamine Euroopa Ühenduse ja Eesti piirkondlike ja omavalitsusasutuste vahel. Nõuandekomitee täidab oma ülesandeid assotsiatsiooninõukoguga konsulteerides või kui kõne all on piirkondlike ja kohalike asutuste vahelise dialoogi edendamine, siis omal algatusel. Korralduse eelnõuga kiidetakse heaks Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsiatsiooninõukogu otsust nr 1/1998 muutva otsuse eelnõu, millega moodustatakse nõuandekomitee, kuhu kuuluvad kaheksa ühenduse regioonide komitee esindajat ja kaheksa regioonide komiteega koostööks loodud Eesti kontaktkomitee esindajat. Eelnimetatud otsus kiideti heaks Vabariigi Valitsuse 16. juuni 1998. a korraldusega. Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2002. a korraldusega kiideti heaks otsust nr 1/1998 muutev otsus, millega loodi nõuandekomitee eesmärgiga pidada dialoogi Euroopa Ühenduse ja Eesti sotsiaalpartnerite vahel. Korralduse eelnõuga tehakse Siseministeeriumile ülesandeks nimetada Eesti kontaktkomitee liikmed ja asendusliikmed ning korraldada nende osalemine ühises nõuandekomitees. Ühises nõuandekomitees osalevad Eesti kontaktkomitee poolelt Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad. Nõuandekomitees osalemise Eesti-poolsed kulud kannab Siseministeerium.
 

 • 19.02.2003 kirjaga Eesti siseministrile palus ReK president Albert Bore nimetada nõuandekomitee liikmed Eestist. Siseministeerium palus Eesti Linnade Liidul, Eesti Maaomavalitsuste Liidul ja Eesti Omavalitsusliitude Ühendusel nõuandekomitee liikmed nimetada 16.04.2003. a kirjaga nr 5.1-3-5/3381-3.
   
 • 02.04.2003 kirjaga tegi A. Bore presidendina ettepaneku lõpetada nõuandekomitee kokkukutsumise ettevalmistused. Suuliselt oli Siseministeeriumi ka varem informeeritud, et arengud on nii kiired, et parem juba kohe vaatlejaliikmed kui mingi vahepealne staatus (nõuandekomitee).
   
 • Juuni 2003, Siseministeerium teatab Regioonide Komitee presidendile Albert Bore'ile Eesti delegatsiooni kuuluvate vaatlejate ning nende asendusliikmete nimed. Vaatlejad ning nende asendusliikmed kinnitati siseministri kirjaga Albert Borile.
   
 • 2.-3. juulil 2003 a. Eesti vaatlejad esimest korda EL Regioonide Komitee plenaaristungil Brüsselis, Belgias.
   
 • 04.03.2004 a. Vabariigi Valitsus kinnitab oma istungil Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja nende asendusliikmete kandidaadid.


p 12. Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaatide kinnitamine

Esitaja: minister Jaan Õunapuu

Tüüp: korralduse eelnõu

Eelnõuga kinnitatat Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaadid. Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Nõukogu ja Parlament peavad õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti haridus, kutseõpe, noorsooküsimused, kultuur, tervishoid, keskkond, piiriülene koostöö, transport, üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud ning majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Eestile kuulub tulenevalt Euroopa Liidu ühinemislepingu laienemise deklaratsioonist ja ühinemisakti artiklist 15 Regioonide Komitees 7 kohta –7 liiget ja 7 asendusliiget. Eelnõuga kinnitatakse Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete kandidaatideks Andrus Ansip- Tartu linnapea, Teet Kallasvee- Haapsalu linnapea, Tõnis Kõiv- Paide linnapea, Mart Mäeker- Leisi vallavanem, Kurmet Müürsepp- Urvaste vallavanem, Edgar Savisaar- Tallinna linnapea ja Sirje Tobreluts- Laheda vallavanem. Euroopa Liidu Regioonide Komitee asendusliikmeteks kinnitatakse Jüri Ellram- Imavere vallavanem, Urve Erikson- Tudulinna Vallavolikogu esimees, Saima Kalev- Jõgeva vallavanem, Margus Lepik- Valga linnapea, Maret Maripuu- Tallinna Linnavolikogu esimees, Uno Silberg- Kose Vallavolikogu esimees ja Jaanus Tamkivi- Kuressaare linnapea.
 

 • 11.05.2004 a. Euroopa Liidu Nõukogu majandus- ja rahandusministrite kohtumisel (ECOFIN) kinnitatakse Regioonide Komitee 95 uut liiget riikidest, mis ühinesid Euroopa Liiduga 1. mail 2004 a. Regioonide Komitees on nüüd 222 liikme asemel 317 liiget (ning sama palju asendusliikmeid).
   
 • 07.05.2004 a. astub Paide linnapea kohalt tagasi Tõnis Kõiv ning kaotab sellega Regioonide Komitee liikme mandaadi.
   
 • 11.05.2004 a. teeb Eesti Linnade Liidu juhatus peale sisevalimisi Vabariigi Valitsusele ettepaneku määrata ReK uueks liikmekandidaadiks endine delegatsiooni asendusliige, Valga linnapea hr. Margus Lepik ning uueks asendusliikme kandidaadiks Pärnu linnapea, hr. Väino Hallikmägi.
   
 • 01.07.2004 a. Vabariigi Valitsus kinnitab oma istungil Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikme ja tema asendusliikmete kandidaadid.


Ettekandja: Jaan Õunapuu

Nõustuda regionaalministri ja siseministri poolt "Välissuhtlemisseaduse" § 7 lõike 1 punkti 8 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu ühinemislepingu artiklitega 15 ja 49 seoses Tõnis Kõivu volituste lõppemisega Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmena esitatud ettepanekuga kinnitada Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikme kandidaadiks Valga linnapea Margus Lepik ja Euroopa Liidu Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadiks Pärnu linnapea Väino Hallikmägi.

Välisministeeriumil korraldada nimetatud liikmekandidaatide esitamine Euroopa Liidu Nõukogu peasekretärile/kõrgele esindajale. Kehtestada asjakohane Vabariigi Valitsuse korraldus, vaadates ettevalmistatud korralduse eelnõu enne allakirjutamiseks esitamist töö korras üle ja tehes vajadusel normitehnilised täpsustused.
 

 • 13.09.2004 a. delegatsiooni põhiliige Tartu linnapea hr. Andrus Ansip kaotab Regioonde Komitee mandaadi, kuna hr. Ansip kinnitatakse majandus- ja kommunikatsiooniministriks.
   
 • Toimuvad seivalimised ELL-s ning peale ELL volikogu ettepanekut ning Vabariigi Valitsuse poolset kinnitust kinnitab 24.09.2004 a. EL Nõukogu hr. Margus Lepiku Eesti delegatsiooni põhiliikmeks ning hr. Väino Hallikmägi delegatsiooni asendusliikmeks.
   
 • 14.10.2004 a. delegatsiooni põhiliige Tallinna linnapea hr. Edgar Savisaar kaotab Regioonde Komitee mandaadi, kuna hr. Savisaarele avaldatakse umbusaldust.
   
 • 18.02.2005 a. teeb Eesti Linnade Liidu volikogu peale sisevalimisi Vabariigi Valitsusele ettepaneku määrata ReK uuteks liikmekandidaatideks Tallinna linnapea hr. Tõnis Palts ning delegatsiooni asendusliige, Pärnu linnapea hr. Väino Hallikmägi ning uueks asendusliikme kandidaadiks Tartu linnapea, pr. Laine Jänes.
   
 • 14.04.2005 a. Vabariigi Valitsus kinnitab Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmete ja asendusliikme kandidaadid.


Seoses Andrus Ansipi ja Edgar Savisaare volituste lõppemisega Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmetena nimetas valitsus regioonide komitee liikme kandidaatideks Pärnu linnapea Väino Hallikmägi ja Tallinna linnapea Tõnis Paltsi. Uueks asendusliikme kandidaadiks kinnitas valitsus Tartu linnapea Laine Jänese. Kandidaadid peab kinnitama EL Nõukogu.
 

 • 28.04.2005 a. delegatsiooni asendusliige, Pärnu linnapea V. Hallikmägi kaotab Regioonide Komitee mandaadi, kuna hr. Hallikmägile avaldatakse umbusaldust.
   
 • 07.06.2005 a. annab Riigikogu ees ametivande J. Tamkivi (Kuresaare linnapea) ning kaotab sellega Regioonide Komitee mandaadi (asendusliige).
   
 • 14.07.2005 a. Eesti Linnade Liit saadab regionaalministrile kirja, kus teatatakse, et peale sisevalimisi ELL volikogus teeb Linnade Liit ettepaneku nimetada Regionide Komitee delegatsiooni põhiliikme kandidaadiks Pärnu linnavolikogu liige V. Hallikmägi.
   
 • 01.09.2005 a. Vabariigi Valitsus kinnitab oma istungil Euroopa Liidu Regioonide Komitee delegatsiooni põhiliikme kandidaadiks Pärnu Linnavolikogu liikme hr. Väino Hallikmägi.


Tallinn, Toompea 1. september 2005 nr 560

Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2005. a korralduse nr 202 "Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikme kandidaatide kinnitamine" muutmine

"Välissuhtlemisseaduse" § 7 lõike 1 punkti 8 alusel ja kooskõlas Euroopa Liidu ühinemislepingu ühinemisakti artiklitega 15 ja 49 muuta Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2005. a korralduse nr 202 "Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikme kandidaatide kinnitamine" (RT II, 2005, 13, 39) punkti 1 järgmiselt:

Lugeda Väino Hallikmäe ametinimetuseks Pärnu Linnavolikogu liige.
 

 • 19.-20. septembril 2005 a. toimunud põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil kinnitati muudatused EL Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis. Uued delegatsiooni põhiliikmed on hr. Tõnis Palts (Tallinna linnapea) ja hr. Väino Hallikmägi (Pärnu Linnavolikogu liige). Uus delegatsiooni asendusliige on pr. Laine Jänes (Tartu linnapea).
   
 • Sügis 2005. Regionaalminister palus üleriigilistel omavalitsusliitudel esitada kandidaadid Regioonide Komitee mandaadiperioodiks 2006-2010. 
   
 • 25.10.2005 a. toimunud EMOL-i juhatuse koosolekul ning 08.11.2005 a. toimunud ELL-i juhatuse koosolekul kinnitatakse omavalitsusliitude kandidaadid. 
   
 • 31.10.2005 a. ei kandideeri Mart Mäeker enam Leisi vallavanemaks, Leisi vallale valitakse uus vallavanem ning Mart Mäeker kaotab Regioonide Komitee delegatsiooni mandaadi (põhiliige).
   
 • 10.11.2005 a. tuleb peale valimisi kokku Tallinna Linnavolikogu uus koosseis, Maret Maripuu ei ole selle liige ning pr. Maripuu kaotab Regioonide Komitee delegatsiooni mandaadi (asendusliige). 
   
 • 15.10.2005 a. valitakse Tallinnale uus linnapea ning hr. Tõnis Palts kaotab Regioonide Komitee delegatsiooni mandaadi (põhiliige). 
   
 • 08.12.2005 a. Vabariigi Valitsus kinnitab oma istungil Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja nende asendusliikmete kandidaadid mandaadiperioodiks 2006-2010.

https://www.riigiteataja.ee/akt/967091
Põhiliikme kandidaadid:
1. Toomas Vitsut
2. Väino Hallikmägi
3. Kurmet Müürsepp
4. Uno Silberg
5. Saima Kalev
6. Teet Kallasvee
7. Margus Lepik

Asendusliikme kandidaadid:
1. Mihkel Juhkami
2. Kaido Kaasik
3. Jüri Ratas
4. Laine Jänes
5. Aivar Kaldjärv
6. Sirje Tobreluts
7. Urve Erikson
 

 • 24. jaanuaril 2006 a. Brüsselis kogunenud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kinnitas Eesti delegatsiooni liikmed ametlikult Regioonide Komitee liikmeks mandaadiperioodil 2006-2010.
   
 • Mandaadiperiood 2006-2010, Eesti delegatsiooni liikmete tähtsamad ametikohad Regioonide Komitees:

Margus Lepik - Eesti delegatsiooni esimees, CdR - Türgi töögrupi liige.
Kurmet Müürsepp - Eesti delegatsiooni ase-esimees.
Teet Kallasvee - Regioonide Komitee juhatuse liige, Reg. Komitee asepresident (üks 25-st), EPP fraktsiooni juhatuse liige, CdR - Türgi töögrupi asendusliige, CdR - Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi töögrupi asendusliige.
Toomas Vitsut - CAFA (Reg. Komitee haldus ja administratiivasjade komisjoni liige).
Uno Silberg - CdR kodukorra uuendamise töögrupi täisliige (töögrupp töötas aastal 2006), EA fraktsiooni juhatuse liige, Reg. Komitee juhatuse liikme Teet Kallasvee nimeline (ad personam) asendusliige, valimiste vaatlusgrupi (Reg. Komitee ja CLRAE koostöö) liige, Reg. Komitee EL eelarve läbivaatamise komitee (revision of the EU budget) liige.
Väino Hallikmägi - ALDE fraktsiooni koordinaator COTER komisjonis, valimiste vaatlusgrupi (Reg. Komitee ja CLRAE koostöö) liige, CdR-Horvaatia töögrupi asendusliige.
Saima Kalev - CdR-Horvaatia töögrupi asendusliige.
 

 • 07.05.2007 a. Seoses CdR Eesti delegatsiooni liikme Margus Lepiku ja asendusliikme Jüri Ratase valimisega riigikokku (Riigikogu valimised 4. märtsil, valimistulemused jõustusid 27. märtsil) ning asendusliikme Laine Jänese valimisega riigikokku ning nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks palub regionaalminister Eesti Linnade Liidul esitada uued kandidaadid nimetamiseks EL Regioonide Komiteesse.
   
 • 05.06.2007 a. kogunenud ELL volikogu valib CdR Eesti delegatsiooni uue liikmekandidaadi ning asendusliikmete kandidaadid:

Hr. Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu esimees) - põhiliikme kandidaat
Hr. Edgar Savisaar (Tallinna linnapea) - asendusliikme kandidaat
Hr. Ivar Unt (Valga linnapea) - asendusliikme kandidaat
Pr. Kersti Kõosaar (Võru linnapea) - asendusliikme kandidaat
 

 • 19.07.2007 a. Vabariigi Valitsus kinnitab oma korraldusega (19. juuli 2007 nr 359) EL Reg. Komitee Eesti delegatsiooni uued liikmete ja asendusliikmete kandidaadid:

- Margus Lepiku asemele uueks delegatsiooni põhiliikme kandaadiks Mihkel Juhkami,
- Mihkel Juhkami, Jüri Ratase ja Laine Jänese asemel uuteks asendusliikmete kandidaatideks Edgar Savisaar, Ivar Unt ja Kersti Kõosaar.
 

 • 01.10.2007 a. EL Nõukogu (Transport, telekommunikatsioon, energeetika) kinnitusel saab Mihkel Juhkami uueks delegatsiooni põhiliikmeks ning Ivar Unt, Kersti Kõosaar ja Edgar Savisaar saavad delegatsiooni asendusliikmeteks. 
   
 • 28.11.2007 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012". Raportööriks Uno Silberg, teda aitas arvamuse koostamisel eksperdina Henn Tosso. See oli esimene Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • 2008. a alguse sisuga kuuluvad Eesti delegatsiooni liikmed alljärgnevatesse CdR töörühmadesse ja sihtkomisjonidesse:


ELi finantsraamistiku läbivaatamise ajutine sihtkomisjon. Komisjoni täisliikmed Väino Hallikmägi, Uno Silberg.

COTER komisjoni Euroopa ühtekuuluvus-poliitika töörühm. Töörühma täisliige Väino Hallikmägi

RELEX komisjoni Horvaatia töörühm. Töörühma asendusliige Saima Kalev

RELEX komisjoni Türgi töörühm. Töörühma asendusliige Teet Kallasvee

Rahandus- ja halduskomisjon. Töörühma täisliige Toomas Vitsut
 

 • 09.04.2008 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika". Raportööriks Saima Kalev, teda aitas arvamuse koostamisel eksperdina Heiki Lindpere. See oli teine Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • 22.04.2009 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse muutmise eelnõu" osas. Raportööriks Uno Silberg, teda aitas arvamuse koostamisel eksperdina Garri Raagmaa. See oli Uno Silbergi teine ning kolmas Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • 26.11. 2009 a. Vabariigi Valitsus kinnitab oma istungil Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja nende asendusliikmete kandidaadid mandaadiperioodiks 2010-2015


Pärnu linnavolikogu aseesimees Väino Hallikmägi
Valjala vallavanem Kaido Kaasik
Haapsalu linnavolikogu liige Teet Kallasvee
Antsla vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp
Tallinna abilinnapea Jüri Pihl
Kose vallavolikogu liige Uno Silberg
Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

Asendusliikmete kandidaatideks kinnitatakse 

Tudulinna vallavolikogu esimees Urve Erikson
Haanja vallavanem Juri Gotmans
Rakvere linnavolikogu aseesimees Andres Jaadla
Jõgeva vallavolikogu liige Saima Kalev
Võru linnavolikogu liige Kersti Kõosaar
Paide linnapea Kersti Sarapuu
Keila vallavanem Kadri Tillemann
 

 • Kandidaadid kinnitab CdR liikmeteks EL Nõukogu 22. dets. 2009:

Nõukogu otsus, 22. detsember 2009 , Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015
 

 • 04.12.2009 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi" (Euroopa Komisjoni teatis). Raportööriks Väino Hallikmägi, teda aitas arvamuse koostamisel eksperdina Rivo Noorkõiv. See oli neljas Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • Mandaadiperioodi 2010-2015 I pooles valib Eesti delegatsioon esimeheks Väino Hallikmägi, ase-esimeesteks Toomas Vitsuti ja Jüri Pihli. CdR juhatuse liikmeks ja ühtlasi üheks CdR ase-presidendiks valitakse Kurmet Müürsepp, tema nimeliseks asendajaks CdR juhatuses Teet Kallasvee. 
   
 • 10.06.2011 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Äriregistrite ühendamine". Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Uno Silberg (Kose Vallavolikogu liige). Eksperdina aitas Urmas Volens advokaadibüroost Sorainen. See oli viies Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • 02.12.2010 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse “Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine”. Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Teet Kallasvee (Haapsalu Linnavolikogu liige). Arvamuse koostamisel oli eksperdiks Lõuna-Kaukaasia spetsialist professor Toomas Alatalu. See oli kuues Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • 17. oktoobril 2011 a. algas Kaido Kaasiku ametiaeg Saaremaa maavanemana ning ta kaotas mandaadi Regioonide Komitees. EMOL valis uueks delegatsiooni liikme kandidaadiks delegatsiooni asendusliikme Urve Eriksoni ning uueks asendusliikme kandidaadiks Villi Pihli (Kärla vallavanem, Saaremaa). Vabariigi Valitsus kinnitas kandidaadid 24. novembril 2011 a. ning edastas kinnitamiseks EL Nõukogule. 

EL nõukogu kinnitas Urve Eriksoni ja Villi Pihli delegatsiooni liikmeteks 26.03.2012 a.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:096:0005:0005:ET:PDF)
 

 • Jaanuaris 2012 Eesti delegatsiooni liikmete kuulumine Regioonide Komitee komisjonidesse (va arvatud 6 ametlikku komisjoni ja CAFA), töögruppidesse ning kohad poliitilistes fraktsioonides (välja pole toodud kuulumist piirkondadevahelistesse töögruppidesse, n. Läänemere strateegia töögruppi, kuhu kuulub mitu delegatsiooni liiget):


Dr Uno Silberg, EA, FULL
EA First Vice President
EA Bureau member
Member of the Election Monitoring pool

Saima Kalev, EA, ALT
Alternate member of the Working Group on FYROM

Kadri Tilleman, EPP, ALT - ALT in JCC Croatia

Teet Kallasvee, EPP FULL - FULL in WG Turkey
Teet Kallasvee, EPP, FULL - in ELECTION MONITORING POOL (no alternates in this group, just full members)

Mr Andres JAADLA (ET), ALDE, ALT - Deputy Coordinator EUROPE 2020 Monitoring Platform (former: LMP) (Growth and jobs monitoring network)
Mr Andres JAADLA (ET), ALDE, ALT - JCC Former Yugoslav Republic of Macedonia alternate member

Mr Väino HALLIKMÄGI (ET), ALDE, FULL - ALDE Ambassador ARLEM
Mr Väino HALLIKMÄGI (ET), ALDE, FULL - JCC Croatia alternate member
Mr Väino HALLIKMÄGI (ET), ALDE, FULL - ALDE Bureau member
Mr Väino HALLIKMÄGI (ET), ALDE, FULL - Deputy Coordinator COTER
Mr Väino HALLIKMÄGI (ET), ALDE, FULL - WG BUDGET alternate member
Mr Väino HALLIKMÄGI (ET), ALDE, FULL - Member of the Election Monitoring pool

Mr Toomas VITSUT (ET), ALDE, FULL - Coordinator EGTC (Territorial cooperation network and cross-border activities, including macro-regions)

Mr Jüri PIHL, PES, FULL - PES Bureau member
Mr Jüri PIHL, PES, FULL - JCC Macedonia
 

 • Peale Kaido Kaasiku lahkumist delegatsiooni põhiliikme kohalt (17. okt. 2011 a.) on delegatsioon 6 põhiliikmega kuni 26. märtsini 2012 a., millal EL Nõukogu kinnitas delegatsiooni uueks põhiliikmeks endise delegatsiooni asendusliikme Urve Erikson'i ning uueks delegatsiooni asendusliikmeks Villi Pihl'i (Kärla vallavanem, Saaremaa).

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:096:0005:0005:ET:PDF)
 

 • Peale Teet Kallasvee lahkumist meie seast nimetab ELL volikogu 26.06.2012 koosolekul uueks delegatsiooni liikme kandidaadiks Georg Linkov'i, Kärdla linnapea. Valitsus kinnitas tema kandidatuuri 26.07.2012 a. istungil 

(http://www.valitsus.ee/et/uudised/istungid/67802/valitsuse-26072012-istungi-kommenteeritud-paevakord).
EL Nõukogu kinnitab hr. Linkovi delegatsiooni liikmeks 24.09.2012 a.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:263:0043:0043:ET:PDF)
 

 • 18.07.2012 a. - Uno Silberg valiti EL Regioonide Komitee Euroopa Alliansi fraktsiooni esimeheks järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks. 
   
 • Juuli 2012 a. Mandaadiperioodi keskel otsustas Eesti delegatsioon valida delegatsiooni juhiks Toomas Vitsuti ja del. ase-esimeheks Kurmet Müürsepp'a. CdR juhatuse liikmeks valiti Väino Hallikmägi ja tema nimeliseks asendusliikmeks juhatuses on Kurmet Müürsepp. 
   
 • 1. aug. 2012 - Isikliku sooviavalduse alusel astub komitee asendusliikme kohalt tagasi Andres Jaadla. 12.märsil 2013. a. nimetas ELL volikogu uueks delegatsiooni asendusliikme kandidaadiks Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu liige, esimees). Valitsus kinnitas tema kandidatuuri 11.04.2013 istungil. 

(http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/istungite-paevakorrad/74646/valitsuse-11042013-istungi-kommenteeritud-paevakord)
EL Nõukogu kinnitab hr. Juhkami delegatsiooni asendusliikmeks 21. mail 2013. a.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:141:0043:0043:ET:PDF)
 

 • 30. nov. 2012 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained". Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige Urve Erikson (Tudulinna Vallavolikogu liige). Arvamuse koostamisel oli eksperdiks Eesti Keskkonnauuringute Keskuse spetsialist Ülle Leisk. See oli seitsmes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. 
   
 • 12. aprillil 2013 a. valitakse Väino Hallikmägi Regioonide Komitee Läänemere piirkonna interregionaalse töögrupi teiseks aseesimeheks. 
   
 • 23. aprillil 2013 a. määras CdR ECOS komisjon Uno Silbergi raportööriks, et koostada komitee nimel arvamus "Roheline raamat Euroopa majanduse pikaajalise finantseerimise kohta" /COM/2013/0150 final/.

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0150:FIN:ET:HTML)
 

 • 04. juulil 2013 a. võttis Regioonide Komitee vastu arvamuse "Puhas energia ja transport". Arvamuse koostajaks oli Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliige Saima Kalev (Jõgeva Vallavolikogu liige). Saima Kalevi eksperdiks raporti koostamisel oli Eesti Maaülikooli nooremteadur Priit Pikk. See oli kaheksas Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus EL Regioonide Komitees. 
   
 • 09. oktoobril 2013 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Uno Silbergi (Kose vallavolikogu liige) koostatud raporti teemal „Roheline raamat Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta“. Hr. Silbergi eksperdiks raporti koostamisel oli Tartu Ülikooli professor Olev Raju. See on aastast 2004 üheksas Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees. Uno Silberg on nendest koostanud neli.
   
 • 26. juunil 2014 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Kadri Tillemanni (Keila Vallavolikogu liige) koostatud raporti teemal „Mitmetasandiline valitsemine ELi elurikkuse 2020. aasta strateegia edendamisel ja Aichi eesmärkide täitmisel“. Kadri Tillemanni eksperdiks raporti koostamisel oli Mart Külvik Eesti Maaülikoolist. See on aastast 2004 kümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees.
   
 • 23. juulil 2014 a. kinnitab EL Nõukogu CdR Eesti delegatsiooni liikmeteks Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea) ja Urmas Suklese (Haapsalu linnapea) ning delegatsiooni asendusliikmeks Hannes Hanso (Kuressaare linnapea) ja Rait Pihelgas'e (Ambla vallavanem). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_221_R_0003
 

 • 08. septembril 2014 a. kinnitab EL Nõukogu CdR Eesti delegatsiooni asendusliikmeks Guri Gotmans'i (Haanja vallavanem).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1412329949895&uri=CELEX:32014D0655
 

 • 22. detsembril palub siseminister EMOL-lt ja ELL-lt kandidaate EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni mandaadiperioodiks 2015-2020. EMOL esitab kandidaadid 2. jaanuaril 2015 a. SiM saadab täpsustava kirja ELL-i 09. jaan. ning ELL esitab kandidaadid 15. jaanuaril. 
   
 • Vabariigi Valitsuse 22. jaan. 2015 a. istungil kinnitatakse EL CdR Eesti del. kandidaatideks:


Päevakorrapunkt 16. Euroopa Liidu regioonide komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaatide esitamine ning Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2009. a korralduse nr 501 „Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete kandidaatide kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Esitajad: siseminister Hanno Pevkur
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Eelnõu kohaselt teeb Eesti ettepaneku nimetada Euroopa Liidu regioonide komitee liikmeteks ja asendusliikmeteks järgmised kandidaadid:
Kurmet Müürsepp - Antsla Vallavolikogu esimees,
Uno Silberg - Kose Vallavolikogu esimees,
Urve Erikson - Tudulinna Vallavolikogu liige,
Toomas Vitsut - Tallinna Linnavolikogu esimees,
Urmas Sukles - Haapsalu linnapea,
Mihkel Juhkami - Rakvere linnapea

ning asendusliikme kandidaadid on
Jan Trei - Viimsi vallavanem,
Rait Pihelgas - Ambla vallavanem,
Mart Võrklaev - Rae vallavanem,
Randel Länts - Viljandi Linnavolikogu esimees,
Andres Jaadla - Rakvere Linnavolikogu liige,
Georg Linkov - Hiiu vallavanem.

Euroopa Liidu regioonide komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule nimetatakse regioonide komitee liikmed ametisse viieks aastaks. Liikmed ja asendusliikmed nimetab Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriigi esitatud kandidaatide nimekirja põhjal. Komitee koosseisu määrab kindlaks nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt vastu võetud otsusega. Eesti kandidaatide mandaadi alus on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saadud poliitiline mandaat.
 

 • EL Nõukogu kinnitab kirjaliku protseduuriga (algab 23. jaan., lõpeb 26. jaan. 2015 a.) Eesti CdR del. liikmed. 

Pressiteade:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/01/committee-of-the-regions-appointment-of-new-members-for-the-next-five-years/
EL Teataja: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.020.01.0042.01.ENG
 

 • CdR mandaadiperioodi 2015-2020 1. täiskogu koosolek toimub 11.-12. veebr. 2015 a. Brüsselis. 

11. veebr. toimunud Eesti delegatsiooni koosolekul valitakse mandaadiperioodi esimeseks pooleks
- Eesti del. juhiks Urve Erikson ja del. asejuhiks Urmas Sukles
- CdR juhatuse liikmeks ja ühtlasi CdR asepresidendiks valitakse Mihkel Juhkami ja tema nimeliseks asendajaks CdR juhatuses Kurmet Müürsepp

11. veebr. toimunud CdR fraktsioonide koosolekutel valiti EE del. liikmed alljärgnevatele kohtadele CdR-s:
Urmas Sukles
- ALRLEM liige
- CORELAP liige

Andres Jaadla
- ALDE poliitiline koordinaator ENVE-s
- JCC Montenegro, asendusliige
- JCC Former Yugoslav Republic of Macedonia, asendusliige
- budget working group, asendusliige

Kurmet Müürsepp
- CAFA asendusliige

Mihkel Juhkami
- WG Turkey, asendusliige
- JCC Former Yugoslav Republic of Macedonia, asendusliige

Urve Erikson
- Albaania töörühma liige

Uno Silbereg
- EA fraktsooni asepresident
- EA fraktsiooni juhatuse
- CAFA liige
- CdR-ECOSOC kontaktgrupi liige
- Valimiste vaatlemise grupi liige
- Piirkondadevaheline rühm „Läänemeri”, 2. ase-president (valitud aprillis 2015)
 

 • Märtsis 2015 a. toimunud Riigikogu valimistel valitakse Toomas Vitsut Riigikogu liikmeks ja ta kaotab mandaadi CdR-is. 
   
 • 16. aprillil 2015 valitakse Urmas Sukles ALDE fraktsiooni poolt valimiste vaatlemise gruppi. 17. aprillil valitakse Uno Silberg CdR-i Läänemere piirkonna intergrupi teiseks ase-esimeheks. 
   
 • 05. mail 2015 a. EL Regioonide Komitee loodusvarade komisjon (NAT) määras komitee nimel koostama arvamust teemal Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine komitee Eesti delegatsiooni liikme Randel Länts’i (Viljandi Linnavolikogu liige). 
   
 • 12. mail 2015 Riias toimunud COTER komisjoni koosolekul, pidades silmas institutsioonidevahelist ajakava, tegi COTERi komisjon ettepaneku, et Euroopa Regioonide Komitee nimetaks vastavalt Regioonide Komitee kodukorra artikli 43 lõikele 2 Uno Silbergi (EE/EA) pearaportööriks järgmisele toimikule: „ELi 2016. aasta eelarve projekt”.
   
 • 3. juunil 2015 a. toimunud del. koosolekul Brüsselis valitakse CdR Eesti delegatsiooni esimeheks Uno Silberg
   
 • 4. juunil 2015. a toimunud VV istungil kinnitatakse CdR Eesti del. liikme kandidaadiks Kalev Kallo (kandidaadi esitas ELL), Tallinna Linnavolikogu esimees. 
   
 • 20. juulil 2015 a. kinnitab EL Nõukogu Kalev Kallo CdR liikmeks

EL Teataja: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1438805014512&uri=CELEX:32015D1210
 

 • Valitsuse 23.07.2015 istungi kommenteeritud päevakord

[...]
16. Euroopa Liidu Regioonide Komitee liikme ja asendusliikme kandidaatide kinnitamine
Esitaja: riigihalduse minister Arto Aas 
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

Juhindudes Vabariigi Valitsuse seaduse § 202 lõike 1 alusel, mille kohaselt esitab Vabariigi Valitsus Eesti kandidaadid Euroopa Liidu regioonide komitee liikme ametikohale, muudetakse Vabariigi Valitsuse 22.01.2015 istungi protokolli nr 3 päevakorrapunktis nr 16 märgitud otsust ning jäetakse otsuse punktist 1 välja Euroopa Liidu regioonide komitee liikmete kandidaatide hulgast Urve Erikson – Tudulinna Vallavolikogu liige ning määrata eelnimetatud komitee liikmete kandidaatide nimekirja Mart Võrklaev – Rae vallavanem ning asendusliikme kandidaadiks Juri Gotmans – Haanja vallavanem. 
 

 • 4. septembril 2015 a. kinnitab EL Nõukogu Mart Võrklaev'a CdR põhiliikmeks ning Juri Gotmans'i del. asendusliikmeks. 

EL Teataja: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1441873177044&uri=OJ:JOL_2015_236_R_0004
 

 • 28. sept. 2015 a. kinnitab CdR ENVE komisjon Andres Jaadla (RAkvere Linnavolikogu liige) raportööriks teemal Opinion on "EU environment law: improving reporting and compliance"
   
 • 14. oktoobril 2015 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Uno Silbergi (Kose Vallavolikogu liige) koostatud raporti teemal „Euroopa Regioonide Komitee arvamus „ELi 2016. aasta eelarve projekt”. Uno Silbergile oli see juba 5. raportiks, sest ta on koostanud komitees raportid ka aastatel 2007, 2009, 2010 ning 2013. Silbergi eksperdiks arvamuse koostamisel oli professor Rando Värnik Eesti Maaülikoolist. See on aastast 2004 üheteistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees.
   
 • 11. veebruaril 2016 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Randel Länts'i (Viljandi Linnavolikogu liige) koostatud raporti teemal „Innovatsioon ja maapiirkondade majanduse ajakohastamine”. Eksperdina aitas Läntsi raporti koostamisel Merli Reidolf TTÜst. See on aastast 2004 kaheteistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus Regioonide Komitees.
   
 • 15. märtsil 2016 a. kinnitati Regioonide Komitee rahandus- ja halduskomisjonis (CFAA) valdkondlikud raportöörid. Uno Silberg, Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni esimees ja CFAA liige, Kose vallavolikogu liige, sai ülesande asuda ette valmistama raportit teemal „Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi vahelise koostööleppe rakendamine“.
   
 • 07. aprillil 2016 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Andres Jaadla raporti - EL Regioonide Komitee perspektiivarvamus teemal "ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine". Jaadla eksperdiks raporti koostamisel oli Prof. Kalev Sepp Eesti Maaülikoolist. Tegemist on kolmeteistkümnenda Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamusega komitee nimel aastast 2004. 
   
 • 19. septembril 2016 a. kinnitati CdR SEDEC (sotsiaalpoliitika-, hariduse-, tööhõive-, teadusuuringute- ja kultuurikomisjon) koosolekul Mart Võrklaev (Rae vallavanem) raportööriks komitee arvamusele, mis käsitleb telekommunikatsiooni paketi läbivaatamist (vt. "Euroopa Komisjon - Pressiteade. Euroopa Liidu olukord aastal 2016: Euroopa Komisjon loob võimalusi kõigile kodanikele ja ettevõtetele ulatuslikuma ja kvaliteetsema internetiühenduse loomiseks. Strasbourg, 14. september 2016"). 
   
 • 22. septembril 2016 a. kinnitati CdR CIVEX (kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon) koosolekul Rait Pihelgas (Ambla vallavanem) raportööriks Komisjoni teatisele "Laienemisstrateegia ja põhilised väljakutsed 2016-2017". Teatis peaks eeldatavasti ilmuma 8. novembril ning siis jõustub ka Raiti määramine raportööriks. 
   
 • 19. oktoobril 2016 a. kinnitati CdR ENVE (keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon) koosolekul Juri Gotmans (Haanja vallavanem) raportööriks teemal kasvuhoonegaaside emissioon, monitooring ning mõju kliima muudatustele. 
   
 • 20. jaan. 2017 oli Eestis mitteametlikul visiidil EL Reg. Komitee president Markku Markkula. Kohtumised:

Tallinna Linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning linnapea ülesandeid täitev Taavi Aas, KeM asekantsler Ado Lõhmus, CdR Eesti delegatsioon, SoM asekantsler Ain Aaviksoo, Eesti eriesindaja EL juures Matti Maasikas, MKM asekantsler Ando Lepimann, e-Eesti showroom.
 

 • 08. veebr. 2017 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Rae vallavanema Mart Võrklaev'a koostatud arvamuse „Telekommunikatsiooni paketi läbivaatamine“. Eksperdina aitas Rae vallavanemal arvamust koostada Indrek Rokk Eesti Hariduse ja Teaduse andmesidevõrgust. Tegemist on neljateistkümnenda Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamusega komitee nimel aastast 2004.
   
 • 10. veebr. oli Eestis ametlikul visiidil EL Regioonide Komitee president Markku Markkula, kes kohtus peaminister Jüri Ratasega, keskkonnaminister Marko Pomerantsiga, külastas Riigikogu EL Asjade Komisjoni koosolekut komisjoni juhi, end. EL Regioonide Komitee liikme Toomas Vitsuti kutsel ning külastas Kultuurikatelt, kus kohtus Tallinna Linnavolikogu esimehe Kalev Kalloga ning linnapea ülesandeid täitva Taavi Aasaga. 
   
 • 23. märtsil 2017 a. kiitis EL Regioonide Komitee heaks Haanja vallavanema Juri Gotmans'i koostatud arvamuse "Õigusaktide ettepanekud uue jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori kohta". Eksperdina aitas Haanja vallavanemal arvamust koostada Antti Roose Tartu Regiooni Energiaagentuurist. See arvamus on viieteistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus komitee nimel aastast 2004.
   
 • 12. mail 2017 a kiitis EL Regioonide Komitee heaks Ambla vallavanema Rait Pihelgas'e koostatud arvamuse "ELi laienemisstrateegia 2016–2017". Eksperdina aitas Ambla vallavanemal arvamust koostada välispoliitika ekspert Toomas Alatalu. See arvamus on kuueteistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus komitee nimel aastast 2004.
   
 • 12. juulil 2017 a. valis delegatsioon 2015-2020 mandaadiperioodi teiseks pooleks del. esimeheks Urmas Suklese ja del. ase-esimeheks Uno Silbergi. Komitee juhatuse liikmeks ja ühtlasi komitee üheks ase-presidendiks valiti Kurmet Müürsepp ja tema nimeliseks asendajaks komitee juhatuses Mihkel Juhkami
   
 • 11. oktoobril 2017 a kiitis EL Regioonide Komitee heaks Rakvere Linnavolikogu liikme Andres Jaadla koostatud arvamuse "Euroopa kosmosestrateegia". Eksperdina aitas Andres Jaadlal arvamust koostada Anu Reinart, Tartu Observatooriumi direktor, teadusnõukogu esimees. See arvamus on seitsmeteistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus komitee nimel aastast 2004.
   
 • 2018 a. oktoobris toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kaotasid mandaadi komitees Georg Linkov ja Juri Gotmans.
   
 • 21. nov. 2017 toimunud komitee SEDEC-i (Sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon) koosolekul kinnitati Rae vallavanem Mart Võrklaev raportööriks komitee omaalgatuslikule arvamusele teemal Lairibaühenduse edendamine Euroopas (Boosting broadband connectivity in Europe).
   
 • 22. märtsil 2018 a kiitis EL Regioonide Komitee heaks Rae vallavanema Mart Võrklaev'a koostatud arvamuse "Lairibaühenduse edendamine Euroopas". Eksperdina aitas arvamust koostada Indrek Rokk Eesti Hariduse ja Teaduse andmesidevõrgust. See arvamus on kaheksateistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus komitee nimel aastast 2004. 
   
 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu kinnitas 12. juunil 2018 a. uuteks kandidaadideks delegatsiooni asendusliikmete kohale Võru Linnavolikogu liikme Juri Gotmans'i ja Paide linnapea Priit Värk'i. Vabariigi Valitsus kinnitas kandidaadid 02. augustil 2018. EL Nõukogu kinnitas kandidaadid komitee liikmeks 15. oktoobril 2018 a.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1553674521329&uri=CELEX:32018D1589
   
 • 12. dets. 2018 - EL Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Rakvere Linnavolikogu liikme Andres Jaadla koostatud arvamuse „Euroopa Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet". Jaadla eksperdiks arvamuse koostamise juures oli Katrin Nyman Metcalf, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi külalisprofessor. See arvamus on üheksateistkümnes Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus komitee nimel aastast 2004.
   
 • 06. veebr. 2019 - EL Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Viimsi Vallavolikogu liikme Jan Trei koostatud arvamuse „Tehisintellekt Euroopa huvides". Trei eksperdiks arvamuse koostamise juures oli Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur hr. Raivo Sell (PhD). See on kahekümnes Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikme poolt komitee nimel koostatud arvamus.
   
 • 26. juuni 2019 - EL Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Kose Vallavolikogu esimehe Uno Silbergi koostatud arvamuse "Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu raamistik". Arvamuse koostamisel oli eksperdiks Eesti Maaülikooli professor Andres Valdmann. Seni on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed koostanud komitee nimel 20 arvamust. Uno Silbergi äsjane arvamus on selles loetelus kahekümne esimene ja talle endale kuues.
   
 • 05. dets. 2019 - EL Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Viljandi Linnavolikogu liikme Randel Länts'i koostatud arvamuse "Väärinfovastane tegevuskava". Läntsi eksperdiks arvamuse koostamise juures oli pikaajalist kommunikatsioonijuhtimise kogemust omav Gerrit Mäesalu. Seni on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed koostanud komitee nimel 21 arvamust. Randel Läntsi arvamus on selles loetelus kahekümne teine ja talle endale teine.
   
 • Eesti Linnade ja Valdade Liidu 03. septembril 2019 a kogunenud volikogu kinnitab komitee uueks mandaadiperioodiks delegatsiooni põhiliikmete (full members) kandidaatideks:

1. Mihkel Juhkami, Isamaa (Rakvere linn);
2. Urmas Klaas,  Reformierakond (Tartu linn);
3. Mikk Pikkmets, erakondlik kuuluvus puudub (Lääneranna vald);
4. Siim Suursild, Isamaa (Pärnu linn);
5. Tiit Terik, Keskerakond (Tallinna linn);
6. Mart Võrklaev, Reformierakond (Rae vald).
Delegatsiooni võimalik seitsmes liige juhuks kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega on vaja esitada täiendava liikme kandidaat:
7. Juri Gotmans, erakondlik kuuluvus puudub (Võru linn).

Asendusliikmete (alternate members) kandidaatideks:
1. Aivar Aru, Keskerakond (Saaremaa vald);
2. Marika Saar, Sotsiaaldemokraatlik erakond (Elva vald);
3. Rait Pihelgas, Reformierakond (Järva vald);
4. Margus Lepik, Reformierakond (Valga vald);
5. Urmas Sukles, erakondlik kuuluvus puudub (Haapsalu linn);
6. Jan Trei, Isamaa (Viimsi vald).
Delegatsiooni võimalik seitsmes asendusliige juhuks kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega on vaja esitada täiendava asendusliikme kandidaat:
7. Kurmet Müürsepp, Isamaa (Antsla vald).

Vabariigi Valitsus kinnitab kandidaatide nimekirja 19. septembri istungil.
EL Nõukogu kinnitab kandidaadid komitee liikmeteks mandaadiperioodiks 2020-2025 10. detsembril 2019 a.

 • Veebruaris 2020 kogunenud uue mandaadioperioodi 1. täiskogul toimunud Eesti delegatsiooni koosolekul valiti Eesti del. poolt CdR juhatuse liikmeks ja ühtlasi üheks CdR asepresidendiks Mart Võrklaev, tema nimeliseks asendajaks CdR juhatuses Tiit Terik. Eesti delegatsiooni esimeheks valiti Mihkel Juhkami ning del. aseesimeheks Mikk Pikkmets.
   
 • 12. märtsil umbusaldatakse Pärnu abilinnapead Siim Suursilda, tema mandaadi alus komitees tuleb ümber vormistada (Pärnu linnavolikogu liige). VV kinnitab Siimu komitee kandidaadiks Pärnu linnavolikogu liikmena 09. aprillil 2020. EL Nõukogu kinnitab Siimu komitee liikmeks 08. mail 2020 a.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1589792355942&uri=CELEX:32020D0650
   
 • 08. juunil 2020 kinnitab EL Nõukogu Juri Gotmansi CdR delegatsiooni liikmeks ning Kurmet Müürsepp'a CdR delegatsiooni asendusliikmeks (seoses UK lahkumisega EL-st (11 p.m. GMT on 31 January 2020) sai EE delegatsioon tagasi 'kaotatud' põhiliikme ja asendusliikme koha).
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591959272377&uri=CELEX:32020D0766
   
 • 13. märtsil 2020 umbusaldatakse Valga vallavanemat Margus Lepikut, kes kaotab ühtlasi mandaadi komitees. 09. juunil kinnitab ELVL volikogu delegatsiooni uueks asendusliikme kandidaadiks Kanepi vallavanema Piret Rammul'i, Vabariigi Valitsus kinnitab kandidaadi 30.07.2020 istungil ning edastab kinnitamiseks EL Nõukogule. EL Nõukogu kinnitab Piret Rammuli komitee asendusliikmeks 25. septembril 2020 a.
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1384&qid=1603985555927
   
 • Juunis 2020 astub komitee asendusliikme kohalt tagasi Saaremaa vallavolikogu liige Aivar Aru. 08. septembril 2020 kinnitab ELVL volikogu uueks asendusliikme kandidaadiks Rakvere linnavalitsuse liikme Andres Jaadla, Vabariigi Valitsus kinnitab kandidaadi 01.10.2020 istungil ning edastab kinnitamiseks EL Nõukogule. EL Nõukogu kinnitab Andres Jaadla komitee asendusliikmeks 28. oktoobril 2020 a.
   
 • 24.septmebril 2020 umbusaldatakse Järva vallavanemat Rait Pihelgast, tema mandaadi alus komitees tuleb ümber vormistada (Järva vallavolikogu liige). VV kinnitab Pihelgase komitee kandidaadiks Järva vallavolikogu liikmena 5. novembril 2020. EL Nõukogu kinnitab Pihelgase komitee liikmeks 25.novembril 2020 a.
   
 • Septembris 2020 lahkub meie seast traagilise õnnetuse tagajärjel Eesti delegatsiooni põhiliige Mikk Pikkmets. 10.novembril 2020 kinnitab ELVL volikogu uueks põhiliikme kandidaadiks Rakvere linnavalitsuse liikme Andres Jaadla, kes sel hetkel on delegatsiooni asendusliige. Delegatsiooni asendusliikme vabanevale kohale esitab volikogu Pärnu linnavalitsuse liikme Varje Tipp'i. VV kinnitab kandidaadid 17. detsembril ning edastab kinnitamiseks EL Nõukogule. EL Nõukogu kinnitab Andres Jaadla komitee põhiliikmeks ja Varje Tipp'i asendusliikmeks 25. jaanuaril 2021 a.
   
 • 09. dets. 2020 - EL Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogul vastu Järva vallavolikogu liikme Rait Pihelgas'e koostatud arvamuse "Kohaliku valitsemise ja esindusdemokraatia tugevdamine uute digitehnoloogia vahendite abil". Pihelgase eksperdiks arvamuse koostamise juures oli Randel Länts. Seni on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed koostanud komitee nimel 22 arvamust. Rait Pihelgase arvamus on selles loetelus kahekümne kolmas ja talle endale teine.

 


Koostasid: Marliis Rettau, Kaimo Käärmann-Liive. Tänud: Kadri Teller-Sepp (Siseministeerium), Külliki Linnamägi (Välisministeerium), Uno Silberg

16.04.2021