ELVL 2019.a eelarve eelnõu seletuskiri

PROJEKT

 ELVL juhatus

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU

2019. aasta

EELARVE EELNÕU

 

Sissejuhatus

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) eelarve koosneb liidu 2019. eelarveaasta tuludest ja kuludest. Alates 2019 aastast minnakse üle kontoplaanipõhisele eelarvele.

Liidu eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Eesti Linnade  ja Valdade Liidu 2019. aasta eelarve aluseks on Linnade ja Valdade Liidu põhikiri, üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevussuunad perioodiks 2018-2021, liidu prognoositavad tulud, Liidu poolt võetud kohustused.

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta eelarve eelnõu lisad:

 

 • Lisa 1.   Eesti Linnade ja Valdade Liidu  2019. aasta liikmemaks.

 

Tulud

 

Eelarve tuludes kajastatakse kõik liidu tulud. Eelarveaasta jooksul täiendatakse eelarve tulusid sihtotstarbeliselt laekunud summadega. Laekunud tulud suunatakse vastavalt sihtotstarbele eelarve kulude täienduseks.

Sihtfinantseerimisi on  2019. aasta eelarvesse planeeritud kas eelmise aasta tasemel või eelnõu koostamise ajaks sõlmitud kokkulepetele vastavalt.

 

Eelarve tegevustulud jagunevad nelja rühma järgmiselt:

 • Liikmemaksud
 • Muud tulud
 • Sihtfinantseerimine
 • Finantstulud

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kogutuludeks on 2019. a kavandatud  1 620 640,00 eurot, mis jaguneb: 491 139 eurot on rahaliste vahendite ja nõuete jääk 2019. aasta alguseks

                8 800 eurot - muud tulud

                244 000 eurot - saadud sihtfinantseerimine

                875 666 eurot – saadud liikmemaksud 851 625 ja 24 041 saadud toetus CPMR liikmemaksuks.

 

Liidu eelarve tulude osa koosneb traditsiooniliselt olulises mahus liikmemaksudest (75,5%) ja sihtfinantseerimisest (23,7%).

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaks kinnitati ELVL volikogu otsusega 11. detsembril 2018.a., arvestusega 1,3 ‰ eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja tasandusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 6 %  üle eelmise aasta liikmemaksu summa ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa (Lisa 1).

Liikmemaksude üldmahu osas on arvestatud 74 liidu liikmega.

 

 

 

Finantstulud

Finantstulud on kavandatud liidu eelarvesse 35 eurot. See on intressitulu arvelduskontolt.

 

 

Kulud

 

Põhikirjaliste ülesannete täitmiseks koostatakse kulude eelarve. Eelarve kuludes kajastatakse kõik liidu kulud vastavalt kontoplaanile.

 

Eelarve koostamisel on lähtutud 2018. a. tegelikest kuludest ja 2019. aastaks kavandatud kulutustest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kogu tegevuskuludeks on 2019.a. kavandatud  1 620 640,00 eurot, mille moodustavad: Antud toetused  30 809 eurot, tegevuskulud 1 100 747 eurot, muud kulud 4 291 eurot, millest 447 166 eurot moodustab reservfond.

 

Tööjõukulud                                                                                                   

Tööjõukuludeks on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud  786 910 eurot, mis moodustab eelarvest 65,8 %.

Kogu tööjõukulude kasv  on 2019. aasta eelarves suurenenud  14,39%, millest töötajate palga kasv moodustab 6% kuid ülejäänud muutus tuleneb sellest, et 2018 aastal oli arvestatud palgafondi summad uue koosseisuga alates aprillikuust, aga 2019. aastal juba terve aasta. Eelarve koostamisel on arvestatud 20,5 töökohaga ja juhatuse esimehe kompensatsiooniga.

 

Tööjõukulud jagunevad:

 • Büroo töötajate töötasufond 609 912 eurot, sh. tööjõumaksud 155 419 eurot
 • Brüsseli esinduse töötaja töötasufond 47 373 eurot, sh. tööjõumaksud 11 967 eurot
 • IKT kompetentsikeskuse töötasufond 129 625 eurot, sh. tööjõumaksud 32 745 eurot.

 

Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud 338 837 eurot, millest Brüsseli esinduse osa on 37 627 eurot, välislähetuste osa on 34 000 eurot ja IKT kompetentsikeskuse  osa on 19 885 eurot.

Majandamiskulud jagunevad:

 • Administreerimiskulud kokku 28 332 eurot: büroo eelarvest 24 525 eurot, riigieelarvelisest toetusest Brüsseli bürookulud 3 067 eurot, IKT keskuse osa 740 eurot

Bürootarbed, postitustarbed, paljunduskulud, tõlke-, side-, posti-, pangateenused, külaliste vastuvõtukulud, samuti blankettide, aukirjade ja tunnistuste kujundamine ja teostamine, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste kulud, info- ja PR teenused, aastaaruande auditi kulud ja muud kulud. Trükiste kuludes on arvestatud ka võimalik volikogu liikmete käsiraamatu täiendamine ja avaldamine veebipõhisena.

 • Uurimis-arenduskulud 2000 eurot
 • Lähetuskulud (välislähetus)- 71 970 eurot. Siin kajastuvad riigieelarvelisest toetusest Brüsseli esindajaga seotud sõidu-ja majutuskulud summas 21 800 eurot ja välislähetused summas 33 250 eurot, IKT keskuse osa 920 eurot ning büroo oma eelarvelistest vahenditest välislähetusteks 16 000 eurot.
 • Koolituskulud kokku 12 950 eurot: oma eelarvest 12 150 eurot, IKT keskuse osa 800 eurot.

Siia kuuluvad teabepäevad ja lisaks on planeeritud oma töötajate täiendkoolitus, mille mahuks on kavandatud 6 000 eurot.

 • Ruumide majandamiskulud kokku 103 245 eurot: büroo eelarvest planeeritud 88 630 eurot, Brüsseli esinduse kontoriruumide osa 13 410 eurot ja IKT keskuse Jõgeva ruumid 1205 eurot.

Ruumide kuludes on arvestatud ka I poolaasta jooksul juurde tuleva pinnaga I korrusel, mis vajavad ka korrastamist, lisaks transpordikulud jms.

 • Sõidukite majandamiskulud 17 920 eurot: isikliku sõiduauto hüvitised, mida makstakse sõidupäevikute alusel kulupõhiselt. Büroo eelarvest 7 200 eurot ja IKT keskuse osa 10 720 eurot.
 • IT kulud- riist- ja tarkvara, hooldusteenused, arendustööd 27 360 eurot: büroo eelarvest 22 760 eurot, Brüsseli esinduse kulud 100 eurot ja IKT keskuse osa 4 500 eurot.

IT  kuludes on arvestatud uute ruumide jaoks vajalike tarvikute ja töökohtade jaoks tehtavad  soetused, mis on vajalik IT taseme säilitamiseks.

 • Inventari majandamiskulud. Planeeritud 13 310 eurot.

Summa sisse on arvatud ka I korruse ruumide jaoks sisustustarbed ja tarvikud, kohvimasina hooldus ja tarvikud. Siin on ka meditsiinitarvikud ja töötervishoiuga seotud kulud (riskianalüüsi koostamine, töötajate tervisekontroll).

 • Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 30 150 eurot: planeeritud põhieelarvest 29 150 eurot ja IKT keskuse osa 1 000 eurot.

Kavandatud on: juhatuse ja volikogu korraldamine, linnade ja valdade päeva omaosalus ja muud üritused. Siia on arvestatud ka ELVL suvepäevade korraldustoetus 10 600 eurot, Eesti-Soome sõpruslinnade/valdade päevad 11 000 eurot.

 • Muud erivarustus ja materjal. Planeeritud eelarvest 2 800 eurot. Siia kuuluvad meened, lipud ja muu sümboolika.
 • Mitmesugused majandamiskulud. Kulud kokku 28 800 eurot. Büroo eelarvest planeeritud 3 800 eurot. Siia kuuluvad tervise edendamise kulud töötajatele, mis ei kuulu erisoodustusega maksustamisele ja muud kulud. Siin kajastuvad ka HTM koostööprojekti kulud 25 000 eurot.

 

Maksu-,lõivu- ja trahvikulud

                

 • Maksud, lõivud, trahvid: Käibemaks - summa kokku 30 125 eurot, millest IKT keskuse osa 1 490 eurot. Need kulud on seotud arvetel oleva käibemaksuga, mis tuleb kanda kulukontole.
 • Põhivara amortisatsioon. Kulu kokku 8 993 eurot. Põhivarad – serverid ja IT tarkvara-on üle võetud EMOL-lt 2018 aastal.

 

Riigieelarveliste eraldiste kulud

Riigieelarveliste eraldiste kuludeks on 2019. aastal kulude eelarves kavandatud 295 000 eurot, mis moodustab eelarvest 24,6 %.

 

Riigieelarveliste eraldiste kulud jagunevad:

 • Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks. Planeeritud kokku 119 000 eurot

 s.h. Brüsseli esinduse ja esindaja kuludeks 85 000 eurot ja välislähetusteks 34 000 eurot.

 • KOV IKT kompetentsikeskuse kulud. Planeeritud 151 000 eurot, millest

125 000 eurot laekub kulude katteks rahandusministeeriumilt ja 26 000 eurot tuleb ELVL oma eelarvest.

 

     HTM, Innove ja ELVL koostöö: pilootprojekt „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste

 • kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides", kulud planeeritud 25 000 eurot, vahendid laekusid 2018 aastal

 

 • Välisorganisatsioonide liikmemaksu kulud
 • Liikmemaksude kuludeks on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud 30 809 eurot, mis moodustab eelarvest 2,6 %.
 • Liikmemaksu kulud jagunevad:
 • CEMR ja UCLG. Planeeritud 6 728 eurot 
 • Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus  Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Planeeritud 24 041 eurot.

Rahandusministeerium on teinud ELVLile ettepaneku ja ELVL on vastu võtnud ettepaneku, et Liit võiks edaspidi esindada Eestit CPMR töös. Organisatsiooni liikmemaksu tasumine jätkuks riigieelarvelistest vahenditest, mis eraldataks ELVL-le.

 

 

Reservfondid

 • Reservfondi vahendid on 2019. aasta kulude eelarves koos eelmiste perioodide vahenditega kokku 424 966 eurot, millest 2018. aasta eelarve jääk moodustab 303 896 eurot. 2018. aasta lõpuks tekkinud suur jääk on tingitud sellest, et kavandatud kulud ruumidele ja personalile ei olnud tegelikult nii suured(ruumide rent algas novembrist ja töötajad tulid EMOList üle aprillis). Samuti suurendas reservi 2018. aasta lõpus saadud eraldis HTM-st 60 000,  mille tegelikud kulud on kavandatud  aastateks 2019-2020. Eelarve jääki jäi ka omapanusena planeeritud IKT keskuse toetus summas 37 986 eurot.  Samas on 2020. aastal tulemas ELL/EMOL 100 aastane juubel, mida tuleks tähistada konverentsiga.

 

2019. aasta eelarve puhastulud (ilma rahaliste vahenditeta ja nõueteta) on 1 129 501 eurot, puhaskulud (ilma reservi ja põhivara amortisatsioonita) on 1 186 681 eurot, vahe -57 180 eurot, millest ühe olulise osa moodustab IKT keskusele planeeritud omaosalus 26 000 eurot ja HTM –Innove SA koostööprojekti kulud 25 000. Eelarvet koostades on selge, et kasutame juba 2019 aastal eelmistel perioodidel kogunenud reserve, seega tulevikus on oluline liikmemaksudest saadav tulu, mis kataks ELVL põhivajadusi.