Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks kandideerimine 2020-2025 mandaadiperioodil

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine

 

Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsioonis on täna täitmata üks asendusliikme koht.

Lähtudes varasemast praktikast, on vaja läbi viia siseriiklik protseduur delegatsiooni

Ühe asendusliikme kinnitamiseks (komitee liikmete mandaadiperiood 2020–2025).

Vastavalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) esindajate nimetamise korrale (https://www.elvl.ee/esindajate-nimetamise-kord) esitab kandidaadid ELVL volikogule ELVL juhatus.

 

Selgituseks – CdR liikmete nimetamise protseduur on alljärgnev:

* Protseduur ELVL-s

* ELVL esitab kandidaadi riigihalduse ministrile, kes esitab kandidaadi Vabariigi Valitsusele

* Vabariigi Valitsus kinnitab kandidaadi ja esitab kinnitamiseks EL Nõukogule

- - - - -

Riigihalduse minister (varem regionaalminister) on oma varasemates kirjades ELVL-ile, milles kandidaatide esitamisest teada antakse, märkinud, et delegatsiooni moodustamisel lähtuks üleriiklik omavalitsusliit järgmistest Euroopa Liidu riikides tunnustatud ja omavalitsusliiduga varasematel aastatel kooskõlastatud aluskriteeriumitest:

1) Tasakaalustatud geograafiline/territoriaalne esindatus: delegatsioon tervikuna peab hõlmama kogu riiki ning erinevate huvide ja probleemidega piirkondi ja omavalitsusi.
2) Tasakaalustatud poliitiline esindatus: delegatsioonis tervikuna on esindatud Eesti poliitiliste jõudude lai spekter.
3) Sugupoolte tasakaalustatud esindatus: delegatsiooni kuuluvad nii naised kui mehed.

Tööks Euroopa Liidu Regioonide Komitees on soovitatav, et liikmekandidaadil on head teadmised komitee tegevusvaldkondadest ning võimalus pühendada piisavalt aega sealsele tööle, samuti piisav rahvusvahelise suhtlemise kogemus ja võõrkeelte oskus.

 

Euroopa Liidu toimimise lepingu (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ET) artikkel 300 sätestab järgmised kohustuslikud nõuded kandidaatidele:
[…]

3. Regioonide komitee koosneb piirkondlike ja kohalike organite esindajatest, kellel on piirkondlike või kohalike organite valimistel saadud mandaat või kes kannavad poliitilist vastutust valitud kogu ees.

4. […] regioonide komitee liikmeid ei seo mingid kohustuslikud juhised. Liidu üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud.

 

Artikkel 305 lisab:
[…] Ükski komitee liige ei või samal ajal olla Euroopa Parlamendi liige.

 

Regioonide Komitee on Euroopa Liidu nõuandva staatusega institutsioon, mille liikmeteks on liikmesriikide kohalike ja regionaalsete omavalitsuste esindajad. Euroopa Liidu Nõukogu, Komisjon ja Parlament on kohustatud õigusloome ja muude meetmete vastuvõtmisel konsulteerima Regioonide Komiteega valdkondades, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohalikke ja regionaalseid huvisid, eriti
haridus,
kutseõpe,
noorsooküsimused,
kultuur,
tervishoid,
keskkond,
piiriülene koostöö,
transport,
üleeuroopalised infrastruktuuri võrgustikud,
majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus,
Sotsiaalfond.


Ühenduse üldistes huvides on nad oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatud. Komiteega võidakse konsulteerida ka muudes, eriti piiriülese koostööga seotud juhtudel ning Komitee võib ka omal algatusel arvamusi avaldada.

 

CdR plenaaristungid toimuvad reeglina 6 korda aastas. Iga komitee Eesti delegatsiooni liige (nii põhi- kui asendusliige) osaleb ühes CdR komisjoni töös.

Komisjonide koosolekud toimuvad reeglina 5-6 korda aastas (siit tulenevalt on CdR delegaadi minimaalne ajakulu u 20 tööpäeva aastas, et osaleda koosolekutel; sellele lisandub kodutöö, delegatsiooni asendusliikmel u 10 tööpäeva). Lisaks võib delegaat osaleda fraktsiooni plenaaristungivahelistel koosolekutel, seminaridel ja muudel CdR koosolekutel, kuhu teda kutsutakse. CdR koosolekud toimuvad enamasti Brüsselis, kuid aeg-ajalt ka Brüsselist väljas.

CdR delegaadi reisikulud katab CdR, lisaks makstakse delegaadile CdR poolt koosolekupäevaraha, mis peaks katma delegaadi ööbimis- ja söömiskulud, kui ta osaleb CdR töös.


Kandideerimine CdR Eesti delegatsiooni (asendus)liikmeks:
1. Eesti delegatsiooni (asendus)liikme kohale saavad kandideerida kõigi Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmesomavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed, samuti liitu mitte kuuluvate omavalitsuste volikogude ning valitsuste liikmed.
2. Kandidaat võib oma kandidatuuri ise üles seda, kandidaadi võib välja pakkuda ka omavalitsuse volikogu või valitsuse liige, pidades silmas p. 1 nõudeid.
3. Kandideerimissoov tuleb edastada Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroosse hiljemalt 7. septembril 2020 a. kell 12:00.

Vabas vormis avaldusele tuleb lisada:
1) kandidaadi CV eesti ja inglise keeles. CV-s märkida erakondlik kuuluvus (või selle puudumine), samuti märkida CV-s kindlasti võõrkeelte oskus;
Vajalikud isikuandmed: Eesnimi + Perekonnanimi
Töökoha aadress: …
Tel: …
E-post: …
Sünniaeg: …

2) kandidaadi nõusolek kandideerida. Näiteks sellises vormis:
------
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusele

Nõusolek kandideerida EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks

Käesolevaga teatan, et olen nõus kandideerima Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliikmeks.

Allkiri
Nimi
kuupäev
------
Kandideerimisdokumendid tuleb edastada:
3.1) kirjalikult, saates avalduse ja muud vajalikud dokumendid aadressile Eesti Linnade ja Valdade Liit,

Roosikrantsi 12/1, II korrus, Tallinn 10119 

või

3.2) e-posti teel, saates avalduse aadressile info@elvl.ee

Lisainfo:
CdR Eesti delegatsiooni töökorraldusest saab lugeda https://www.elvl.ee/cdr_del_tookorraldusest ning CdR-st üldisemalt https://www.elvl.ee/euroopa-regioonide-komitee
CdR kalender 2020 (seda vaadates saab ülevaate kohtumiste ajakavast) on kättesaadav aadressil https://memportal.cor.europa.eu/Meeting/CommitteeAgenda

Euroopa Liidu Regioonide Komitee Eesti delegatsioonis mandaadiperioodil 2020-2025 on:

Delegatsiooni põhiliikmed:

Juri Gotmans, Võru linnavolikogu liige (erakondlik kuuluvus puudub)

Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees (Isamaa)
Urmas Klaas,  Tartu linnapea (RE)
Mikk Pikkmets, Lääneranna vallavanem (erakondlik kuuluvus puudub)
Siim Suursild, Pärnu linnavolikogu liige (Isamaa)
Tiit Terik, Tallinna linnavolikogu esimees (KE)
Mart Võrklaev, Rae vallavolikogu liige (RE)

 

Asendusliikmed:
Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem (Isamaa)
Marika Saar, Elva abivallavanem (SDE)
Rait Pihelgas, Järva vallavanem (RE)
Urmas Sukles, Haapsalu linnapea (erakondlik kuuluvus puudub)
Jan Trei, Viimsi vallavolikogu liige (Isamaa)

Piret Rammul, Kanepi vallavanem (erakondlik kuuluvus puudub) / VV on kandidaadi kinnitanud ja edastanud EL Nõukogule kinnitamiseks/

……

 

 

Lugupidamisega

 

Marliis Rettau
Nõunik
Eesti Linnade ja Valdade Liit
e-post: marliis.rettau@elvl.ee

tel: +372 60 43 007 / +372 52 24 082