Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkulepe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks

Eesti Linnade Liidu (ELL) ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) ühiseks eesmärgiks on kohalike omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamine. Koostöö tugevdamise üheks eelduseks ja võimaluseks on linnade ja valdade koondumine ühtseks üleriigiliseks kohalike omavalitsuste ühishuve esindavaks ja kaitsvaks organisatsiooniks.

Ülaltoodud eesmärgist lähtudes teevad Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit kõigile linnadele ja valdadele ettepaneku kõigi kohaliku omavalitsuse üksuste koondumiseks ühtseks üleriigiliseks omavalitsuste organisatsiooniks - Eesti Linnade ja Valdade Liiduks (edaspidi Liit).

Linnade ja valdade ühtse üleriigilise Liidu moodustamise ettevalmistamisel  peetakse oluliseks Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu põhidokumentides sätestatud eesmärkide ning ajaloolise järjepidevuse säilimist, aga samuti ühiskonnas toimunud muudatustega arvestamise vajadust.

ELL ja EMOL on seisukohal, et omavalitsuste ühtse üleriigilise organisatsiooni moodustumise kõige praktilisem lahendus, arvestades haldusreformi prognoositavaid tulemusi, on võimalik saavutada Eesti Linnade Liidu põhikirja muutmise ja haldusreformi tulemusel kujunenud uute omavalitsusüksuste Liiduga liitumise kaudu.

Põhikirja muudatused kavandatakse paremini vastavaks uuele, valimiste järgselt kujunevale omavalitsusüksuste mustrile ning ühistegevuse vajadustele:

 • Liidu nimi - Eesti Linnade ja Valdade Liit, kajastab täpsemalt liidu liikmeskonda.
 • Kõigil linnadel ja valdadel on õigus osaleda Liidu tegevuses.
 • Liidu põhikiri tagab kõigi liikmete osaluse ning hääleõiguse nii üldkoosolekul kui ka Liidu jooksvat poliitikat kujundavas volikogus.
 • Liidu liikmelisuse otsustab, liikmete esindajad ning nende asendajad Liidu üldkoosolekule ja volikogu koosseisu määrab linna või valla volikogu.
 • Liikmete esindajate arv Liidu üldkoosolekul ja volikogus lähtub elanike arvust linnas või vallas – esindajate arv senise Eesti Linnade Liidu põhikirjaga võrreldes ei muutu.
 • Kõigil liikmete esindajatel on õigus kaasa lüüa Liidu töörühmades, võrgustikes ning muudes ühistes töövormides.
 • Kõigil Liidu volikogusse kuuluvatel liikmete esindajatel on õigus valida ja olla valitud Liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni.
 • Põhikirja muutmise eelnõuga on esitatud ettepanek Liidu juhatuse liikmete arvu suurendamiseks 13 liikmeni. Liidu volikogu valib juhatuse liikmed volikogu liikmete hulgast. Juhatuse esimehe ja aseesimehed valib Liidu volikogu  juhatuse liikmete hulgast.
 • Liidu esindajad rahvusvahelistes organisatsioonides määrab Liidu volikogu.

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu koostööle tuginedes kujundatakse ühtne üleriigiline liit järgmiste tegevuste kaudu:

 • Liidu üldkoosolekule esitatakse kinnitamiseks üleriigilise omavalitsusüksuste liidu põhikirja muutmise, liikmemaksu määramise aluste ja tegevussuundade eelnõu. Samuti valmistatakse ühiselt ette Liidu struktuuri eelnõu Liidu volikogule, liitude seniste büroode struktuuri arvestades.
 • Vajalik eelnõude pakett peab olema valmis 26. septembriks 2017 kõigile linnadele ja valdadele esitamiseks.
 • Liidu üldkoosolek kutsutakse kokku 27. veebruaril 2018, et läbi arutada ja kinnitada Liidu põhidokumendid – põhikirja muudatused, liikmemaksu määramise alused ning tegevussuunad 2018-2020 valimisperioodiks.
 • Kõiki linnu ja valdu teavitatakse ühiselt ja ühetaoliselt omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamise praktilisest korraldusest ja Liidu üldkoosoleku ettevalmistamisest.

Kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele omavalitsuste üleriigilises ühistegevuses osalemise ettepanekut tehes lähtuvad ELL ja EMOL arusaamast, et ühtse üleriigilise liiduna on omavalitsuste ühishuvide esindamine ja kaitsmine tulemuslikum.

Kutsume kõiki Eesti linnu ja valdu ühishuvide esindamiseks ja kaitsmiseks ühe mütsi alla koonduma!

09. juuni 2017

 

 

Taavi Aas                                   Kurmet Müürsepp

ELL juhatuse esimees               EMOL esimees