Eesti Linnade ja Valdade Liidu hankekord

K I N N I T A T U D
ELVL volikogu
14.05.2019.a.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu

HANKEKORD

 

1. Üldsätted

1.1 Hankekord (edaspidi Kord) reguleerib Eesti Linnade ja Valdade Liidu (edaspidi ELVL) riigihangete planeerimist ja korraldamist.

1.2 Riigihangete korraldamisel lähtutakse riigihangete seadusest ja käesolevast Korrast.

1.3 Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel tuleb sõltumata hankelepingu maksumusest järgida riigihangete seaduses sätestatud riigihanke üldpõhimõtteid, sh tegutseda riigihanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt, tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, isikute võrdne kohtlemine, konkurentsi efektiivne ärakasutamine ning konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine.

1.4 Kord ja iga-aastane hankeplaan avaldatakse ELVL veebilehel.

 

2. Hankeplaan

2.1 Riigihangete korraldamine maksumusega alates 30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ostmise ja teenuste tellimisel ning alates 60 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde korral sätestatakse iga-aastases ELVL hankeplaanis, mis kinnitatakse ELVL juhatuse poolt hiljemalt kahe kuu jooksul arvates ELVL eelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel muuta või täiendada.

2.2 Hankeplaanis näidatakse:

2.2.1 ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;

2.2.2 hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta;

2.2.3 hanke läbiviimise eeldatav aeg;

2.2.4 hankelepingu eeldatav täitmise aeg;

2.2.5 hanke eest vastutav isik;

2.2.6 hankemenetluse liik.

 

3. Riigihanke eest vastutavad isikud

3.1 Riigihanke korraldamise eest vastutavaks isikuks on ELVL tegevdirektor ja tema poolt hanke läbiviimiseks määratud isik, kelleks üldjuhul on vastava valdkonnaga tööalaselt seotud töötaja, või isik, kellele asjade ostmine või teenuste tellimine on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või muule töökorraldust reguleerivale dokumendile. 

3.2 Riigihanke läbiviimise eest vastutav isik on kohustatud täitma riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihangete seaduses nimetatud vajalikke ülesandeid, sh koostama riigihangete alusdokumendid, langetama riigihangete korraldamiseks vajalikud otsused  ja tegema riigihangete korraldamiseks vajalikud toimingud jm, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

3.3 Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on hanke läbiviimise eest vastutav isik, kui ELVL tegevdirektor ei ole otsustanud teisti. Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:

3.3.1 järgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist ja teeb ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;

3.3.2 koostab lepingu muutmise dokumendid ning kooskõlastab need vastavalt vajadusele;

3.3.3 on hankija kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;

3.3.4 allkirjastab tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ning kooskõlastab arved.

3.4 Riigihanke korraldamisel võib vajadusel moodustada riigihanke komisjoni ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks. Komisjon teeb otsused lihthäälteenamusega.

 

4. Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

4.1 Juhul kui hanke eest vastutav isik või isik, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes muul moel võib mõjutada selle hanke tulemust, omab otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena, on tegemist huvide konfliktiga ning vastav isik ei või hankemenetluses osaleda ja peab end taandama.

4.2 Vastav isik peab huvide konflikti korral viivitamatult sellise asjaolu ilmnemisel hoiduma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest ning teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ELVL tegevdirektorit, kes määrab uue isiku.

 

5. Hankemenetluse dokumendid

5.1 Hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumendid tuleb riigihangete seadusega sätestatud alustel registreerida riigihangete registris.

5.2 Dokumendid, mida ei registreerita riigihangete registris, registreeritakse  dokumendiregistris ja/või raamatupidamisprogrammis.

 

6. Riigihanke piirmäära ületavate hangete ja lihthangete korraldamine

6.1 Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või suurem kui lihthanke või riigihanke piirmäär, lähtutakse riigihangete seadusest ja käesolevast Korrast.

6.2 Hanke korraldamiseks annab nõusoleku ELVL juhatus. Kui hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel, siis peab hanke väljakuulutamiseks andma nõusoleku ELVL volikogu.

6.3 Hange kuulutatakse välja tegevdirektori käskkirjaga, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

6.3.1 hanke nimetus ja tehniline kirjeldus;

6.3.2 hankemenetluse liik ja hankemenetluse liigi valiku põhjendus;

6.3.3 hanke eest vastutav isik;

6.3.4 vajadusel vähemalt kolmeliikmeline hankekomisjon, selle koosseis ja ülesanded;

6.3.5 hanke tulemusel sõlmitava hankelepingu tähtaeg ehk hanke periood;

6.3.6 viide eelarvereale, millelt hanke tulemusel kulutusi tehakse;

6.3.7 olemasolul viide ülesandele või kohustustele ja/või arengukavale, mille täitmiseks kulu tehakse.

6.4 Hanke eest vastutav isik korraldab hankemenetluse läbiviimise vastavalt riigihangete seaduses ja Korras sätestatule, sealhulgas vastutab hankemenetluses riigihangete seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest, teostab vajalikud toimingud riigihangete registris, koostab hanke läbiviimiseks vajalike dokumentide projektid jms.

6.5 ELVL tegevdirektor käskkirjaga otsustab:

6.5.1 pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;

6.5.2 pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;

6.5.3 pakkumuse vastavaks tunnistamise;

6.5.4 pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;

6.5.5 kõikide pakkumuste tagasilükkamise;

6.5.6 pakkumuse edukaks tunnistamise;

6.5.7 hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

6.6 ELVL osalemise ühishankes otsustab tegevdirektori ettepanekul ELVL juhatus, arvestades p-s 6.2 toodud nõudeid.

 

7. Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise kord

7.1 Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmisel ja teenuste tellimisel järgitakse käesolevas osas sätestatud Korda ja arvestatakse eelarves selleks planeeritud rahaliste vahenditega.

Hanke maksumusega alla lihthanke piirmäära võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena, juhindudes riigihangete seadusega määratud tingimustest.

7.2 Asjade ostmise ja teenuste tellimise korral maksumusega üle 5000 euro ilma käibemaksuta kuni vastava lihthanke piirmäärani arvestatakse järgmisi nõudeid:

7.2.1 hanke ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ELVL tegevdirektori määratud isik, kelleks üldjuhul on vastava valdkonnaga tööalaselt seotud ELVL töötaja või isik, kellele asjade ostmine või teenuste tellimine on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või muule töökorraldust reguleerivale dokumendile;

7.2.2 vastutav isik koostab pakkumuste esitamise ettepaneku, mis sisaldab soovitavate asjade või teenuste  kirjeldust, teostamise tähtaega, pakkumuse esitamise tähtaega ning kooskõlastab selle ja vajadusel pakkumuste hindamise kriteeriumid ELVL tegevdirektoriga;

7.2.3 pakkumuse esitamise ettepanek edastatakse konkurentsi olemasolul vähemalt kolmele isikule;

7.2.4 väiksema arvu pakkumuste võtmine on aktsepteeritav, kui turul puudub konkurents, ei ole   rohkem huvitatud pakkujaid või muul põhjendatud juhul, sh kui ilmnevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korralda riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, arvestades, et pakkumuses esitatud hind on mõistlik ja põhjendatud;

7.2.5 kui ettepanek esitada pakkumus tehakse vaid ühele isikule või kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat, siis põhjendab vastutav isik väiksemat pakkumuste arvu p-s 7.2.6 märgitud kokkuvõttes, lisades võimalusel vastavad dokumendid (pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad vms);

7.2.6 hanke tulemused ja olulised menetluse asjaolud kajastatakse kokkuvõttes, millele lisatakse võrdlevad pakkumised ning mille allkirjastab vastutav isik, kes vajadusel valmistab ette ka lepingu projekti ja esitab dokumendid ELVL tegevdirektorile.

7.3 Vähem kui 5000 eurot ilma käibemaksuta maksva asja ostmise ja teenuse tellimise korraldab ELVL tegevdirektor või tema poolt määratud ELVL töötaja, kes üldjuhul on vastava valdkonnaga tööalaselt seotud, või isik, kellele asjade ostmine või teenuste tellimine on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või muule töökorraldust reguleerivale dokumendile, arvestades järgmisi nõudeid:

7.3.1 Sobivaim hind selgitatakse välja, lähtudes objektiivsetest asjaoludest, turusituatsioonist, ostu või teenuse objektist, arvestades riigihangete üldpõhimõtteid;

7.3.2 Konkurentsi olemasolu korral tuleb tagada parim võimaliku hinna ja kvaliteedi suhe erinevate pakkumiste võrdlemise teel, sealhulgas taotledes vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumist, kasutades potentsiaalsete pakkujate muid müügikanaleid (e-poed, tavapoed jms) või avalikke hinnakirju vms.

7.3.3 Vastav töötaja koostab vajadusel ja kooskõlastab ELVL tegevdirektoriga asjade, teenuste või ehitustööde kirjelduse; vajadusel kajastab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumused ja muud ostuni või teenuse tellimiseni viinud asjaolud. Ost või tellimus dokumenteeritakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil (arve, maksekorraldus, kassatšekk vms).