Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse pöördumine

Jaak Aab

riigihalduse minister

Rahandusministeerium

Meie: 8.04.2020 nr 1-7/114

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse pöördumine

 

Austatud riigihalduse minister Jaak Aab

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatus on tänulik, et COVID-19 viirusest tingitud kriisi ohjamiseks kavandatud majanduse leevendusmeetmete väljatöötamisel on arvestatud ka kohalike omavalitsustega ning riigi lisaeelarve projektis on selleks kavandatud 130,0 mln eurot.

Kohalikele omavalitsusele on tulude alalaekumise ja viirusega seotud kulude suurenemise katteks kavandatud 30,0 mln eurot (10,0 mln maikuus ja 20,0 mln sügisel). Majanduse kiireks elavdamiseks tehtavateks investeeringuteks eraldataks 100,0 mln eurot (30 mln teede korrastamiseks ja 70 mln uute investeeringute käivitamiseks).

ELVL juhatus palus 07. aprillil veebikeskkonnas toimunud koosolekul rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonna juhatajal Sulev Liivikul täpsemalt selgitada eraldatava 130,0 mln euro suuruse kriisiabi kasutamise ja jaotuse põhimõtteid.

Juhatuse arvamuse kohaselt vajaksid väljapakutud kriisimeetmete paketi kasutamise tingimused paindlikkust, universaalsust ja kohapealset otsustamise võimalust, lähtudes tegelikust situatsioonist ja võimalikust kanduvast survest negatiivse eelarve koostamise vajadusele.

Valitsus on korduvalt kinnitanud kohalikele omavalitsustele olemasoleva tulubaasi säilimisest ja palunud ametnike ja töötajate (sh kooli ja lasteaia õpetajad) töötasu mitte alandada.

Samas riigi lisaeelarve seletuskirjast selgub, et valitsus on prognoosinud omavalitsustele tulumaksu alalaekumist arvestuslikult 192,0 mln euro ulatuses. Tulubaasi vähenemise leevendamiseks planeerib aga valitsus kõigest 30,0 mln eurot (ilma investeeringuteta), mis muuhulgas sisaldab ka kriisiga seotud kulutuste kompenseerimist omavalitsustele.

Kuidas saavad kohalikud omavalitsused vastutustundlikult ja usaldusväärselt oma kogukonna liikmete ees käituda olukorras, kus neil jääb kõige optimistlikuma stsenaariumi järgi arvestuslikult saamata 62,0 mln eurot (192,0-130,0 mln), tegema uusi investeeringuid.

Eeltoodud numbrite põhjal on selge, et kohalikud omavalitsused peavad olema valmis suurteks kärbeteks ning kõiki eelarves planeeritud tegevusi ning investeeringuid ei suudeta realiseerida.

Valitsus aga julgustab samas tegema uusi täiendavaid investeeringuid 70,0 mln euro ulatuses.

Kriisi ajal on kõigil keeruline ning ilmselt ükski omavalitsus ei eelda, et riik suudab kogu väheneva tulubaasi kompenseerida. Kuid omavalitsused ootavad kiireid ja toimivaid abimeetmeid.

Loodan, et mõistate kohaliku omavalitsuse juhtide pragmaatilist lähenemist ja soovi riigi lisaeelarves kavandatud 100,0 mln euro (70,0 + 30,0) kasutamise tingimuste paindlikumaks muutmist. Peame muuhulgas silmas 70,0 mln euro kasutamise lubamist 2020. aastal kavandatud investeeringute tegemiseks või nende osaliseks katmiseks. Juhul, kui ei ole võimalik paindlikust rakendada, siis on oluline suurendada kompenseeritavat tulubaasi, et omavalitsused saaksid omavahenditest kavandatud investeeringutega edasi minna ja läbi selle anda täiendava võimenduse majandusprotsessidesse. Samas ei ole kohaliku omavalitsusüksuse juhtidel kindlustunnet 30,0 mln euro piisamiseks kõigi, kriisist tingitud kulude katmiseks.

Olukorras, kus tulubaas väheneb ja omavalitsustel on vaja teha elanike jaoks vajalikke suuremahulisi investeeringuid, on laenuraha kasutamine paratamatus. Samas on tänases olukorras kommertspankade raha muutumas kallimaks kui oli seda enne kriisi algust. Oleks kaalumist väärt võimalus erandkorras investeeringute tegemiseks riigikassa laenu soodustingimustel (näit. 0% intress, põhiosa tagasimaksmine alates 3. aastast) saada.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on valmis kaasa mõtlema erinevate lahenduste väljatöötamisel, mis tagavad meie inimeste heaolu.

 

 

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Terik

Eesti Linnade ja Valdade Liidu

juhatuse esimees