Eesti Linnade ja Valdade Liidu pöördumine Vabariigi Valitsusele

 
Vabariigi Valitsus
 
Kohalike omavalitsuste pöördumine
 
24.03.2020 nr 1-7/92
 
Austatud peaminister Jüri Ratas
 
Soovin Teile jõudu eriolukorra lahendamisel. Vabariigi Valitsus on tegemas tänuväärset tööd kriisi ohjamisel ja erinevate leevendusmeetmete väljatöötamisel. Praegu maailmas leviva COVID-19 viiruse ja selle tõkestamisega kaasneb kindlasti väga suur negatiivne mõju Eesti majandusele ning seeläbi ka kohalikele omavalitsustele.
 
Kinnitan Teile, et kohalikud omavalitsused on andmas oma igapäevast panust kriisi lahendamiseks kohalikul tasandil ning erinevate teenuste tagamisel Eestimaa linnades ja valdades elavatele inimestele.
 
Vaatamata keerulisele olukorrale tuleb kohalikul omavalitusel täita seadusandlusest temale omaseid ülesandeid ja osutada elanikele erinevaid avalikke teenuseid. Investeeringute kaudu aitavad linnad ja vallad nii otseselt kui ka kaudselt kaasa ettevõtete majandustegevusele ja läbi selle panusele riigieelarve maksutuludele.
 
Paratamatult kaasnevad ka kohalikul tasandil kriiside lahendamisega omavalitsustele täiendavad kulud, mida 2020. aasta eelarvete koostamisel sellistes mahtudes ei osatud ette näha. Näiteks kulud isikukaitsevahenditele, lasteaia kohatasude vabastused, sotsiaalkaitse kulude tõus ja muud ettenägemata kulud kriisi leevendamiseks.
 
Tulenevalt tänasest keerulisest olukorrast vajaksid kohaliku omavalituse üksused riigi poolset toetust, et hoida teenuste taset ka kriisile järgneval ajal.
 
Selleks teeme järgmised ettepanekud:
 
  • üksikisiku tulumaksu laekumise vähenemisest tingitud tulubaasi vähenemise kompenseerimine;
  • tasandus- ja toetusfondi senise mahu säilitamine;
  • abi lasteaedade sh eralasteaedade töös hoidmisega (vanemate vabastamine kohatasust) ja vajadusel ööpäevaringse lapsehoiu teenuse osutamisega seotud kulude katmisel;
  • eriolukorrast tulenevate ettenägematute ülesannete täitmisega seotud kulude katmine;
  • rakendada fiskaalseid meetmeid, vältimaks tehtavate ja kavandatud investeeringute külmutamist või edasilükkamist;
  • seni kehtiva netovara võlakoormuse piirmäära sh laenulimiitide suurendamine;
  • toetada (tagastamata) abiga investeeringute projekte (näiteks vähendatakse europrojektide kaasfinantseerimist); toetada investeeringu kavas olevaid investeeringuid tagastamata abina mingis ulatuses;
  • pikaajalise krediidi andmine (näiteks 15 aastaks) investeeringute jaoks väga madala või 0% intressiga.
 
Peame oluliseks, et Vabariigi Valitsus arvestaks esitatud ettepanekuid omavalitsuste jaoks kavandatavate, kriisist väljumiseks mõeldud abipaketi koostamisel ning eesseisvate riigieelarve läbirääkimiste tarbeks, mis aitaks tagada avalike teenuste jätkuva osutamise kohalikul tasandil.
 
Eesti Linnade ja Valdade Liit on valmis kaasa mõtlema erinevate lahenduste väljatöötamisel, mis tagavad meie inimeste heaolu.
 
 
Lugupidamisega
 
/allkirjastatud digitaalselt/
 
Tiit Terik
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees