Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta finants-majandustegevuse revisjon

Tulenevalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu (enne põhikirja muutmist 27.02.2018. a - Eesti Linnade Liit) põhikirjast korraldatakse igal aastal eelmise majandusaasta osas kontroll liidu finants-majandustegevuse, asjaajamise ja aruandluse üle. Vastavalt põhikirjale on liidu revisjonikomisjon 5-liikmeline. Revisjonikomisjon valiti liidu volikogu poolt 27.02.2018. järgmises koosseisus: Tiiu Aro, Urmas Kristal, Külliki Siilak, Helve Särgava, Ivar Tedrema.

Revideerimine hõlmas ELVL volikogu, juhatuse ja büroo tegevust, samuti nende põhikirjaliste ülesannete täitmist.
Revisjonikomisjon tutvus Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) 2018. a majandusaasta aruandega, ELVL 2018. a eelarve täitmisega ning nende juurde kuuluvate materjalidega.

LIIDU 2018. AASTA EELARVE TÄITMINE

ELVL 2018. a eelarve tuludeks oli kinnitatud 1 150 158 €, sh eelarveaasta alguse jääk 90 429,09 €. Täitmine oli 1 195 305,14 € ehk 103,9 %. Eelarveperioodil lisandus sihtotstarbeline eraldis EMOLilt omavalitsuspäeva korraldamiseks Narvas 17 433 €, Haridus- ja Teadusministeeriumilt 60 000 € projekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides" läbiviimiseks.

Eelarve kogutulust moodustasid liikmemaksud 801 290 € ehk 67% kogutulust.
Majandustegevusest laekus eelarvesse 60 510 € ehk 5% kogutulust.
Sihtotstarbelisi laekumisi oli 333 474 € ehk 27,9% kogutuludest.

Sihtfinantseeringutest oli Rahandusministeeriumi poolne riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks kokku 143 041 €, millest finantseeriti Brüsseli esinduse kulusid ja välislähetusi ning CPRM liikmemaksu. Sihtotstarbelist eraldist eurointegratsiooniks kasutatakse vastavalt Rahandusministeeriumiga sõlmitud lepingule omavalitsusliitude Brüsseli esinduse kulude katmisel ja Eesti omavalitsuste esindamisel Euroopa institutsioonides ning rahvusvahelistes organisatsioonides.

KOV IKT kompetentsikeskuse rahastamiseks on sõlmitud Rahandusministeeriumiga leping KOV IKT strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste ellu viimiseks. Sihtotstarbeliselt Rahandusministeeriumi poolt eraldatud osa oli 2018. aastal 113 000 €. Rahandusministeeriumi poolne sihtfinantseerimine jätkub kokkuleppe kohaselt aastani 2022.

ELL 2018. a eelarves oli kuludeks planeeritud 1 084 487 €, täitmine 883 728 € ehk 81,4 %.

Eelarve täitmise kogukulust moodustasid tööjõukulud 455 891 € ehk 51,6% .
Majandamiskulud olid 111 461 € ehk 12,6% ja üldtegevuskulud 14 628 € ehk 1,6 % kogukulust.
Sihtotstarbelised kulud 367 948 € ehk 41,6% kogukuludest.
Sihtotstarbelistes kuludes oli suurim riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks kokku 124 745 € s.h Brüsseli esinduse kuludeks 79 454 € ja välislähetusteks 45 291 €. KOV IKT kompetentsikeskuse kulud olid 103 614€.
Finantskulud moodustasid 1074 €.

2018. aastal oli eelarve planeerimine ja selle täitmine võrreldes 2017. aastaga oluliselt erinev, kuna kahe liidu jätkamine ühtse üleriigilise omavalitsusliiduna sai teoks 27. veebruaril 2018. aastal. Kuna büroo tegevkoosseis suurenes, siis uue valitud juhatuse otsusel hakati otsima sobilikumaid bürooruume, millega kaasnesid paratamatud kulud ruumide värskendamisele ning kolimisele. ELL ja EMOLi bürood tegutsesid kuni 2018. a detsembrini erinevatel aadressidel, alates 10. detsembrist 2018. a asub ELVL büroo Tallinnas, aadressil Roosikrantsi 12/1.
EMOLil oli 2018. aasta esimeses pooles võimalik bürooruumide rentimise ja töötasude kulud tasuda oma eelarvest.

Eelnevaga seoses täpsustati aasta keskel ELVL eelarvet. Kõik eelpool mainitu mõjutas liidu tegevuskulusid ja seetõttu on eelarve täitmisest näha tulude ja kulude suur positiivne tulem.

REVISJONIKOMISJONI ETTEPANEK

Revisjonikomisjoni ettepanek ELVL 2018. aasta majandusaasta aruande osas volikogule on - kinnitada MTÜ Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta majandusaasta aruanne.

 

Revisjonikomisjoni liikmed:

/allkirjastatud digitaalselt/
Tiiu Aro

/allkirjastatud digitaalselt/
Urmas Kristal

/allkirjastatud digitaalselt/
Külliki Siilak

/allkirjastatud digitaalselt/
Helve Särgava

/allkirjastatud digitaalselt/
Ivar Tedrema