Eesti Linnade ja Valdade Liidu teenetemärgi statuut

                                                                                         PROJEKT
Eesti Linnade ja Valdade Liidu teenetemärgi statuut
 
I ÜLDSÄTTED
1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teenetemärk (edaspidi teenetemärk) antakse austusavaldusena füüsilistele isikutele, kes oma silmapaistva  tegevusega on kaasa aidanud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (edaspidi ELVL) arengule või Eesti omavalitsussüsteemi arengule. 
 
II TEENETEMÄRGI KIRJELDUS
 
2. Teenetemärk on ……………………………………………... 
Märgi välisläbimõõt on …………………………………..
Märgi kinnituseks on ………………………………………..
 
III TEENETEMÄRGI ANDMISE KORD
 
3.1 Ettepaneku  teenetemärgi andmiseks võib teha ELVLiga seotud füüsiline isik, kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste maakondlik koostööorganisatsioon.
3.2 Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle suhtes ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ning teene kirjeldust. Taotlusvorm avaldatakse ELVL kodulehel.
3.3 Ettepanekud esitatakse ELVL elektronposti aadressil (info@elvl.ee) või postiaadressil ELVL juhatuse poolt määratud tähtajaks.
3.4.Teenetemärgi andmise otsustab ELVL juhatus, arvestades tehtud ettepanekuid.   Ettepaneku alusel teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.
3.5 Ühele isikule antakse teenetemärk ainult üks kord. 
3.6 Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kantakse teenetemärgi saaja nimi, juhatuse otsuse number ja kuupäev ning järjekorranumber. 
3.7 Teenetemärke antakse 1 kord aastas.
3.8 Teenetemärgi saanud isikute nimekirja peetakse ja teenetemärkide andmisega seotud dokumente säilitatakse ELVL büroos.
 
IV TEENETEMÄRGI KANDMINE
 
4. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ja kellelt ei ole teenetemärki ära võetud statuudis ettenähtud alustel ja korras.
 
V TEENETEMÄRGI ÄRAVÕTMINE JA TAGASTAMINE 
 
5.1. ELVL juhatus võib otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui ilmneb, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud valeandmeid või saavad teatavaks enne teenetemärgi andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks teenetemärki antud. 
5.2. Teenetemärk, mis on isikult punktis 5.1. ettenähtud korras ära võetud, tuleb tagastada ELVLile.