08/06/2021 ELVL juhatuse koosolek

ELVL 8.06.2021 juhatuse koosolek algusega kell 11:00 Teamsis

 

Juhatuse koosoleku päevakord:
1. ELVL 2020. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine kinnitamiseks volikogule – 15 min
Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa 1: 2020. aasta majandusaruanne (.pdf)
Lisa 2: ELVL revisjoniakt 2020 (.pdf)
Lisa 3: Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta tegevusaruanne  (.pdf)

2. Ülevaade KOV IKT tegevustest – 15 min
Kaimo Käärmann Liive, nõunik
Lisa 4: Ülevaade

3. Tallinna linna ettepanek maapõuseaduse muutmiseks  - 15 min
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja
Lisa 6: Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (.pdf)
Lisa 7: Kiri_6-2_-0_01062021_013625 (.pdf)

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühma moodustamine - 15 min
Jan Trei, asedirektor
Lisa 6: Haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühm (.pdf)

5. Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu heakskiitmine MKM-iga
Jan Trei, asedirektor – 15 min

6. Huvihariduse ja huvitegevuse töörühma moodustamisest
Hille Ilves, ELVL nõunik – 15 min
Lisa 5Ettepanek - ELVLi esindajad HH ja HT töörühmas (.pdf)

---
8.06.2021 juhatuse protokoll (.pdf)

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 5

Virtuaalselt TEAMSis 08.06.2021. a

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.10 Koosoleku juhataja: Tiit Terik

Protokollija: Inga Köster

Juhatuse liikmetest osalesid:
Tiit Terik (Tallinna Linnavolikogu),
Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu),
Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus),
Ljudmila Jantšenko (Kohtla-Järva Linnavalitsus),
Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus),
Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus),
Aivar Aru (Saaremaa Vallavolikogu).

Puudusid:
Kurmet Müürsepp (Antsla Vallavalitsus),
Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus),
Mart Võrklaev (Rae Vallavolikogu),
Priit Värk (Paide Linnavalitsus),
Anti Allas (Võru Linnavalitsus).

ELVL büroost osalesid:
Veikko Luhalaid,
Jan Trei,
Hille Ilves,
Marliis Rettau,
Hille Ilves,
Kädi Koppe,
Inga Köster,
Ott Kasuri,
Toomas Johanson,
Kaimo Käärmann-Liive,
Kalle Toomet,
Tiina Üksvärav,
Sirje Ludvig,
Reigo Lehtla,
Mailiis Kaljula,
Ene Millert,
Liis Epro,
Tiiu Madal,
Nevel Paju.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

1. ELVL 2020. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine kinnitamiseks volikogule – 15 min

Toomas Johanson, ELVL nõunik

2. Ülevaade KOV IKT tegevustest – 15 min

Kaimo Käärmann Liive, ELVL nõunik

3. Tallinna linna ettepanek maapõuseaduse muutmiseks - 15 min

Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühma moodustamine - 15 min

Jan Trei, asedirektor

5. Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu heakskiitmine MKM-iga

Jan Trei, asedirektor – 15 min

6. Huvihariduse ja huvitegevuse töörühma moodustamisest

Hille Ilves, ELVL nõunik – 15 min

Päevakorrapunkt 1

ELVL 2020. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine kinnitamiseks volikogule

Kuulati Toomas Johansoni informatsiooni liidu 2020. a majandusaruandest ning revisjoni kontrollaktist. Majandusaasta aruandega on juhatus juba eelmisel koosolekul tutvunud, revisjon viidi läbi 31. mail ning koostati akt, mis on lisatud koosoleku materjalide hulka.

Samuti kontrollis liidu raamatupidamist audiitor, märkusi ei olnud.

Bilansipäeva seisuga oli liidu arveldusarvel 935 269 eurot, mida on võrreldud panga kui ka raamatupidamise andmetega. Nimetatud summa sisaldab riigipoolse sihtfinantseerimise jääke ja kohustuste katteallikaid kokku summas 378 472 eurot. ELVL 2020. aasta majandusaasta bilansimahuks kujunes kokku 1 054 500 eurot ja aruandeaasta tulemiks 190 181 eurot.

ELVL volikogu poolt 12.11.2019. aastal kinnitatud 2020. aasta eelarve tulude mahuks oli kavandatud 1 253 968 eurot ja kulude mahuks 1 393 542 eurot. Tulude ja kulude negatiivne vahe – 139 574 eurot kavandati katta eelmise perioodi ületulevast jäägist, mis sisaldas muuhulgas kasutamata sihtfinantseeringut summas 95 924 eurot ja ülejäänud osa summas 43 650 omavahenditest.

Eelarve täitmise tulude mahuks kujunes kokku 1 299 572 eurot ehk 103,64 %. Valdavalt on suurenemine seotud Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud sihtotstarbelise eraldisega 65 000 eurot, millest 15 000 eurot kasutati veebipõhise õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamatu väljaandmiseks ja 50 000 eurot kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna juhtimise võimekuse suurendamiseks.

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku ELVL 2020. aasta majandusaasta aruanne kinnitada.

OTSUSTATI: Esitada volikogule kinnitamiseks ELVL 2020. a majandusaasta aruanne ja revisjoni kontrollakt.

Päevakorrapunkt 2

Ülevaade KOV IKT tegevustest

Kuulati Kaimo Käärmann Liive informatsiooni IKT teemadest, millega büroo tegeleb.

1. KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

Analüüs loob ülevaate kuni 20 KOV-ide poolt enim kasutatava infosüsteemi (v.a riigi omanduses olevad) mõningatest kasutatavuse- ja arendusvajadustest. Projekti eelrahastustaotlus on esitatud Riigi Infosüsteemi Ametile. Kui taotlus heaks kiidetakse, tuleb läbi viia hange ning esitada lõpp-taotlus. Projektiga ühines 32 kohalikku omavalitsust, kes panustavad projekti kaasfinantseeringuga ning osalevad analüüsi protsessis.

2. Anna Teada uuendus

Rahandusministeerium (RaM) eraldas 65 000 EUR, et infosüsteemi uuendada. Parandatakse IS funktsionaalsust ning uuendatakse Android ja iOS äppe. Hanke dokumentatsioon on koos ja edastatud RaM-i, oodatakse RaM-i heakskiitu. RaM tegi ettepaneku läbi viia turu-uuring.

3. VOLIS2 analüüsi projekt

Analüüs on jaotatud kaheks osaks: – IS funktsionaalsuste analüüs ja prototüübi valmimine – IS ärianalüüs Käsil on lõpp-taotluse täiendamine ja sellega seotud hankeprotsess.

4. VOLIS täna Käimas on VOLIS uue versiooni töökeskkonda viimise eelne testimine teenusepakkuja poolt.

5. KOV-ide tuleviku e-teenuste taotlemise ja menetlemise iseteeninduskeskkond (ning KOV teenuste sidumine riigi sündmusteenustega)

Projekti juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), ELVL on partner. Analüüs on hanke-eelses turu-uuringu faasis. Toimub hanke tehnilise kirjelduse koostamine.

6. ELVL IKT haldus- ja teenusmudeli hange

Hange on välja kuulutatud, pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.06.2021 12:00, rahastamise leping (MKM-ELVL) on ELVL juhatuses kinnitamisel.

7. Kohalike omavalitsuste veebilehtede uuendamine valitsusportaali platvormi alusel

Ettevalmistamisel on ärianalüüsi lihthange. Otsitakse koostöös RaM-i, Riigikantselei, RaMi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT) ja Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK) sobivaimat lahendust, kuidas ELVL SF taotlusprojekti teostab.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

Tallinna linna ettepanek maapõuseaduse muutmiseks

Kuulati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja Ain Valdmanni informatsiooni Tallinna linna ettepanekust maapõueseaduse muutmiseks. Maapõuevarade temaatika oli arutusel ka eelmises juhatuses.

Tallinna ettepaneku eesmärk on vältida uuringuloa andmise menetlemisel olukordi, kus uuringuluba taotletakse ilma maaomaniku vastavasisulise nõusoleku või kokkuleppeta.

Maapõueseaduses (MaaPS) ega teistes seadustes ei ole praegu regulatsiooni, mis nõuaks uuringuloa taotluse esitamise hetkeks uuringuloa taotlejal omada uuringualuse kinnisasja maaomaniku nõusolekut või vastavasisulist kokkulepet.

Tallinn teeb ettepaneku täiendada maapõueseaduse § 27 lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Teisele isikule, välja arvatud riigile, kuuluval kinnisasjal uuringuloa saamiseks esitatakse koos taotlusega käesoleva seaduse § 89 lõikes 3 nimetatud kokkulepe või samasisuline nõusolek. Kokkuleppe või nõusoleku mitteesitamisel annab loa andja täiendava tähtaja 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused jäetakse tähtaegselt kõrvaldamata, tagastab loa andja uuringuloa taotluse seda läbi vaatamata.".

OTSUSTATI: Toetada Tallinna ettepanekut maapõueseaduse muutmiseks. ELVL büroo valmistab ette kirjaliku pöördumise ning edastab selle Riigikogu keskkonnakomisjonile ning Keskkonnaministeeriumile.

Päevakorrapunkt 4

Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühma moodustamine

Kuulati Jan Trei informatsiooni ELVL KOV IKT kompetentsikeskuse tegevusest ning soovist moodustada haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühm.

ELVL 06.04.2021. a juhatuse koosolekul kinnitati liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi lähteülesande.

Analüüsi lähteülesande pinnalt kuulutati 24.05. 2021. a välja Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus-ja teenusmudeli analüüsi hange, mille pakkumused avatakse 10. juunil. Hangitavate tööde lõpp-tähtaeg on 15.11.2021.

Analüüs peaks andma vastuse, milliseid teenuseid KOVide ühine kompetentsikeskus pakuks, milline oleks parim organisatsiooni struktuur, õiguslik vorm ja finantsmudel.

Ettepanek on luua juhtrühm, mille ülesandeks oleks eelnimetatud analüüsi juhtimine. Juhtrühma roll oleks järgmine:

- haldus- ja teenusmudeli ettepanekute valideerimine (sh ELVL juhatuses), mille eesmärk on kontrollida analüüsi vastavust lähteülesandega ning seejärel teha valik pakutud alternatiivide hulgast; - juhtrühm jälgib hankelepingu tähtajalist täitmist, vaatab üle hankelepingu etappide tulemid ning kinnitab tulemite vastuvõtmise;

- intervjueeritavad lepitakse kokku projekti juhtrühmaga (tehtavad intervjuud vähemalt

10 inimesega);

- kinnitab tulemused enne nende vastuvõtmist hankija poolt;

- projekti töökoosolekud juhtrühmaga toimuvad vastavalt vajadusele, kuid kindlasti enne

iga etapi tegevuste vastuvõtmist;

- pakkuja edastab juhtrühmale kord kuus memo teostatud töödest ning järgmise kuu tööplaani.

I etapi oodatav tulem:

Valminud on vahearuanne, kus mudeli alternatiivid on analüüsitud ja võimalikud lahendused on teenuste, organisatsiooni ja finantsvaatest terviklikult kirjeldatud ning valmis esitamiseks ELVL juhatusele.

Aruandes esitatud kirjeldusest selgub väljapakutavate mudelite jätkusuutlikkus ning majanduslik efekt omavalitsuste, liidu ja riigi vaatest.

II etapi oodatav tulem:

ELVL juhatuse poolt valitud alternatiiv on teenuste, organisatsiooni ja finantsvaatest terviklikult kirjeldatud.

Esitatav mudel peab sisaldama tuleviku arendus-, majutuse- ja finantseerimise arvutusi ja valikud, sh haldus- ja finantsmudel prognoositavate kulunäitajatega keskusele, keskuse klientidele ja riigile.

Olemas on tegevuskava plaan.

Büroo poolt osaleksid juhtrühmas: Jan Trei, Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju, Toomas Johanson.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on andnud nõusoleku osalemiseks Kaire Kasearu (IT rahastamise valdkonna juht) ning Rahandusministeeriumi poolt Margus Lehesaar (kohalike omavalitsuste IT nõunik).

Kindlasti peaks juhtrühma kaasama ka liidu juhatuse liikmeid.

OTSUSTATI:

4.1 Võtta informatsioon ELVL KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi lähteülesandest teadmiseks.

4.2 Moodustada ELVL IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühm järgmises koosseisus: liidu juhatuse liikmed Urmas Klaas ning Georg Pelisaar; Tallinna esindaja Angelika Kallakmaa-Kapsta; liidu büroost Jan Trei, Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju ja Toomas Johanson.

4.3 Kaasata juhtrühma töösse Kaire Kasearu (MKM) ja Margus Lehesaar (RAM).

Päevakorrapunkt 5

Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu heakskiitmine MKM-iga

Kuulati Jan Trei informatsiooni Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning ELVL vahel sõlmitavast riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingust.

MKM eraldab ELVL-ile rahandusministri 19.01.2021 käskkirjaga nr 19 Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest digiriigi ja küberturvalisuse lisategevuste katteks

eraldatud kuludest tegevustoetuseks kuni viiskümmend tuhat (50 000) eurot. Toetuse sihtotstarbeks on ELVL-i KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi läbiviimise rahastamine. Leping sõlmitakse ning toetuse summat täpsustatakse pärast hankemenetluse tulemuse selgumist.

Sõlmitav leping on riigi poolt tavapärane viis raha sihtotstarbeliseks eraldamiseks. Lepingus on loetletud eraldise kasutamise ning aruandluse tingimused.

OTSUSTATI: Kiita heaks ELVL ja MKM-i vaheline riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise leping.

Päevakorrapunkt 6

Huvihariduse ja huvitegevuse töörühma moodustamisest

Päevakorrapunkti kandis ette Ott Kasuri.

12. mail toimunud ELVL hariduse ja noorsootöö töörühma koosolekul otsustati moodustada huvihariduse ja huvitegevuse (HH ja HT) alam-töörühm, kuhu on kaasatud ELVLi, Haridus- ja Noorteameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad.

Tegevuskava lepitakse kokku hiljemalt juunis. Septembris tehakse vahekokkuvõtted.

Töörühma sisuks on riikliku huvihariduse ja huvitegevuse rahastus ning sellega seonduvad teemad. Töörühma koosolekud toimuvad veebis. Vahekokkuvõtte teeb HH ja HT töörühm septembris ning esitab oma ettepanekud läbirääkimiste hariduse ja noorsootöö töörühmale.

Ettepanekule ELVLi esindajana HH ja HT töörühmas osalemiseks on nõusoleku andnud:

Marika Pettai, Tallinna Haridusamet; Anti Allas, Võru linnapea; Maret Lepiksaar, Keila abilinnapea; Sirle Muiste, Võru valla noorsootööspetsialist; Ingvar Saare, Kihnu vallavanem (osaleb kui käsitletakse väikesaarte küsimusi); Anna Antson, Kohtla- Järve LV hariduse vanemspetsialist; Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem.

OTSUSTATI: Moodustada ELVL huvihariduse ja huvitegevuse töörühm järgmises koosseisus: Anti Allas, Pipi-Liis Siemann, Maret Lepiksaar, Sirle Muiste, Anna Antson, Ingvar Saare.

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Terik                                         Inga Köster

koosoleku juhataja                          protokollija