08/06/2021 ELVL juhatuse koosolek

ELVL 8.06.2021 juhatuse koosolek algusega kell 11:00 Teamsis

 

Juhatuse koosoleku päevakord:
1. ELVL 2020. aasta majandusaasta aruande ja revisjonikomisjoni kontrollakti esitamine kinnitamiseks volikogule – 15 min
Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa 1: 2020. aasta majandusaruanne (.pdf)
Lisa 2: ELVL revisjoniakt 2020 (.pdf)
Lisa 3: Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta tegevusaruanne  (.pdf)

2. Ülevaade KOV IKT tegevustest – 15 min
Kaimo Käärmann Liive, nõunik
Lisa 4: Ülevaade

3. Tallinna linna ettepanek maapõuseaduse muutmiseks  - 15 min
Ain Valdmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja
Lisa 6: Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (.pdf)
Lisa 7: Kiri_6-2_-0_01062021_013625 (.pdf)

4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühma moodustamine - 15 min
Jan Trei, asedirektor
Lisa 6: Haldus- ja teenusmudeli analüüsi juhtrühm (.pdf)

5. Riigieelarvelise sihtotstarbelise toetuse kasutamise lepingu heakskiitmine MKM-iga
Jan Trei, asedirektor – 15 min

6. Huvihariduse ja huvitegevuse töörühma moodustamisest
Hille Ilves, ELVL nõunik – 15 min
Lisa 5Ettepanek - ELVLi esindajad HH ja HT töörühmas (.pdf)


8.06.2021 juhatuse protokoll (.pdf)