ELVL juhatus 08. juuni 2021 - pkp 02 | Ülevaade ELVL KOV IKT koordineerimistegevustest

Info ELVL juhatusele IKT teemadel toimuvast

1. KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

Analüüs loob ülevaate kuni 20 KOV-ide poolt enim kasutatava infosüsteemi (v.a riigi omanduses olevad) mõningatest kasutatavuse- ja arendusvajadustest. Projekti eel-rahastustaotlus on esitatud Riigi Infosüsteemi Ametile. Kui taotlus heaks kiidetakse, tuleb läbi viia hange ning esitada lõpp-taotlus. Projektiga ühines 32 kohalikku omavalitsust, kes panustavad projekti kaasfinantseeringuga ning osalevad analüüsi protsessis.

2. Anna Teada uuendus

RaM eraldas 65 000 EUR, et infosüsteemi uuendada. Plaan on parandada IS funktsionaalsust ning uuendatakse Android ja iOS äppe. Hanke dokumentatsioon on koos ja edastatud RaM-i, oodatakse RaM-i heakskiitu. RaM tegi ettepaneku läbi viia turu-uuring. Võimalik projekti algus september 2021.

3. VOLIS2 analüüsi projekt

Analüüs on jaotatud kaheks osaks
– IS funktsionaalsuste analüüs ja prototüübi valmimine
– IS ärianalüüs
Käsil on lõpp-taotluse täiendamine ja sellega seotud hankeprotsess.

4. VOLIS täna
Käimas on VOLIS uue versiooni töökeskkonda viimise eelne testimine teenusepakkuja poolt.

5. KOV-de tuleviku  iseteeninduskeskkond (ning KOV teenuste sidumine riigi sündmusteenustega)

Projekti juhib MKM, ELVL on partner. Analüüs on hanke-eelses turu-uuringu faasis. Toimub hanke tehnilise kirjelduse koostamine. Teema on keeruline ja nõuab paljude osapoolte vahel koostööd.

6. ELVL IKT haldus- ja teenusmudeli hange

Hange on välja kuulutatud, pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.06.2021 12:00, rahastamise leping (MKM-ELVL) on ELVL juhatuses kinnitamisel.

7. Kohalike omavalitsuste veebilehtede uuendamine valitsusasutuse portaali platvormi alusel

Ettevalmistamisel on ärianalüüsi lihthang ELVL enda rahadega (Rahandusministeeriumi leping). Eesmärk on viia analüüs, mis vastaks küsimusele: Mida on vaja tarvis arendada, et valitsusasutuse portaal oleks kohalikele omavalitsustele kasutatav.

Riik on SF fondis pannud projekti jaoks valmis 200 000 eurot, kuid probleemiks on saanud see, et SF rahadega ei saa otse summasid suunata RMIT-i, kes on juba teinud vajaliku riigihanke valitsusasutuse portaali arendamiseks (ostnud töötunde).  Riigikantselei ja RMIT koostöös arendavad valitsusasutuste portaali. Riigikantselei tellib töid sisetehinguga. ELVL on MTÜ ja ei saa riigiasutusega sisetehingut teha (seadus ei võimalda).

Üheks lahenduseks on, et ELVL võtab riski ja küsib SF raha omale ja teeb riigihanke olemasoleva valitsusportaali täiendamiseks. Kogu töö valideerimine toimuks siis RMIT-i keskkonnas.

8. Riigi lisaeelarve
KOV-idel võimalus taotleda raha ISKE (Infosüsteemide turvameetmete süsteem) - nõuetele vastava infovara töökindluse tagamiseks tehtud soetuse ja paigaldamisega seotud kulude katteks. Otsitakse võimalust, et abikõlbulik oleks teenuse ost (hetkel võimalik vaid riistvara soetamine KOV bilanssi).

Koostasid: Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju, Kaupo Kase, praktikant Katrin Rajamäe