Linnatänavate Standard 2021 (info ELVL juhatusele)

Juhatusele infoks                                                                              

03.08 2021

 

Linnatänavate Standard 2021

 

Kätte on jõudnud algupärase Eesti standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad" ülevaatuse tähtaeg.

Eesti Linnade ja Valdade Liidult on esitanud standardi uustöötluse teostamiseks koostamisettepaneku Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele, mis on aluseks uue projektkomitee asutamisele. Kuna antud valdkonnas Eestis komitee puudub ja see ei lähe oma käsitlusalalt ühegi olemasoleva Eesti komitee tegevuse alla, siis oleks esmane ülesanne (taas)asutada projektkomitee kõikide huvilistega, kes soovivad olla kursis uustöötluse koostamisega (varasem komitee oli EVS/PK 56 „Linnatänavad").

Vabariigi Valitsuse ministeeriumite vahelise komisjoni ja ELVL läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma 27.01.2021 protokollis on toetatud vajadust linnatänavate standardi uuendamiseks ning on märgitud, et tuleb kokku leppida standardi uuendamine. Uuendamise vajadus tulenes eelkõige eelmise standardi kehtivusaja lõppemisest 2021 aastal. 

Standardi uuendamiseks on kavas moodustada uus komitee, mille esmane ülesanne olekski koostamisettepaneku heakskiit algupärase standardi uustöötluse koostamise protsessi algatamiseks.  

Komitee töös osalemiseks on nõusoleku andnud ja ka uusi ettepanekuid teinud standardi uuendamiseks Tallinna, Tartu, Rakvere, Elva ja Pärnu omavalitsused, samuti kaastakse komitee töösse MKMi esindajaid ning erinevate erialavaldkondade ja huvigruppide esindajaid.

Tegevused:

Augustis 2021 algatatakse standardi koostaja leidmiseks hankemenetlus. Tegemist on alla lihthanke piirmäära jääva ostu, menetlus viiakse läbi lähtudes ELVL hankekorra punktist 7 (kinnitatud 14.05 2019).

Eeldatava hanke maksumuseks oleme kavandatud ca 24 tuhat € (lisandub käimemaks)

Rahastajad on
- ELVL (eelarves 19200 €);
- MKM (rahastab 20 % hanke maksumusest) ja
- Standardikomitee (eeldatav toetus kuni 5000 €).

 

Koostas:
Kalle Toomet
ELVL nõunik