Võimalikuks rändekriisiks valmistumisest kohalikes omavalitsustes

Kirja mustand .pdf formaadis

Hr Tanel Kiik
Sotsiaalministeerium

30.07.2021 nr 1-7/222

Võimalikuks rändekriisiks valmistumisest kohalikes omavalitsustes

Austatud sotsiaalminister Tanel Kiik


Jälgime murelikkusega rändekriisi Leedus, millele reageerimine on kujunenud suures osas kohalike omavalitsuste ülesandeks. Loodame, et Eestis sellised sündmused ei kordu, kuid peame selleks valmistumist oluliseks. Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsioon tutvus 19.-20.07.21 Leedu Vabariigis Valgevene poolt toetatud massimigratsioonist tingitud probleemidega kohalikes omavalitsustes.

Meie kohtumised Leedu Kohalike Omavalitsuste Assotsiatsiooni direktori, Druskininkai linnapea ja
Lazdijai omavalitsusjuhtide ning piirivalve esindajaga näitasid kätte kitsaskohad, millest Eestil oleks oluline õppida.

Hoolimata sellest, et olukorra lahendamise eest on vastutav Leedu keskvalitsus, jääb väga suur
koormus kohalikele omavalitsustele - just nemad peavad tagama varjupaigataotlejatele toitlustamise, elamise ja kõik muu esmavajaliku ning tegelema kohaliku kogukonna turvalisuse tagamisega. Samas ei ole Leedu omavalitsusjuhtide hinnangul tekkinud olukorra lahendamiseks riigis välja töötatud piisavaid regulatsioone, suhtlus keskvalitsuse ja omavalituste vahel oli nõrk. Probleemidena toodi esile ebaselgust ja koordineerimatust - keskvalitsuse poolt pole antud tähtaegu ega kindlust, millised kulutused ning mis ulatuses kompenseeritakse omavalitsustele nende eelarvetest tehtud märkimisväärseid väljaminekuid.

Kuivõrd seda olukorda on nimetatud hübriidsõjaks, mis võib tuua ootamatuid kohustusi ja põhjustada pingeid kohalikes kogukondades, peame oluliseks, et kriisile reageerimise plaanide ettevalmistamisse oleks kaasatud ka kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioon. Oleme valmis Teiega jagama täiendavat informatsiooni Leedu omavalitsuste kogemustest ja kitsaskohtadest, et võimaliku kriisi lahendamiseks Eestis paremini valmis olla.

Austusega
/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Terik
juhatuse esimees

Koopia: riigihalduse minister, siseminister