2020 LEA toetused KOV-dele (memo 14.04.2020 ELVL juhatusele)

6.03.2020

MEMO ARUTELUKS ELVL-ga

2020 LEA toetused KOV-dele

2020. aasta lisaeelarve eelnõus on kavandatud anda KOV-dele 100 mln eurot investeeringuteks (sh 30 mln eurot eraldi kohalikele teedele) ja 30 mln eurot kriisist tingitud KOV tulude vähenemise ning kulude suurenemise kompensatsiooniks.

Kokku antavast 130 mln eurost jaotatakse KOV-de vahel 110 mln eurot aprillis-mais ning ülejäänud II poolaastal, kui on selgunud tulubaasi languse regionaalsed mõjud.

Investeeringutoetus (70 mln eurot, riigihalduse ministri määrus)

Toetuse eesmärk on majanduse kiire elavdamine, et erasektoril oleks alates maist rohkem avaliku sektori tellimusi. KOV võib toetust kasutada täiendavateks investeeringuteks, inventari soetamiseks või lammutamiseks (sh võib KOV selle anda toetusena edasi). 2020. aastaks juba kavandatud tegevusi sellest rahastada ei saa, sest muidu puuduks meetmel täiendav mõju majanduskeskkonnale, kuna KOV-d asendaks sellega oma raha.

Ettepanek on toetusest arvestada igale KOV-le 0,2 mln eurot baassummaks[1] (alla 4000 el KOV-le 0,1 mln eurot) ning ülejäänud jaotatakse proportsionaalselt elanike arvule. Maksimaalne toetus on 5 mln eurot.

Saartele arvestatakse täiendavalt 3 mln eurot, sh 50 tuhat eurot baassummana ning ülejäänud jaotatuna proportsionaalselt elanike arvule. Maksimaalne täiendav toetus 1,5 mln eurot.

KOV saab esitada toetuse saamiseks eelarveaastal objekte jooksvalt. Soovitatav on KOV-del raha suunata tegevustesse, kus maksimaalselt kasutatakse ära eesti tööjõudu.

Kohalike teede hoiu toetus (30 mln eurot, toetusfond)

Toetus jaotatakse sama valemiga, mis kohalike teede hoiu toetus st tänavate ja maanteede pikkuse järgi. Sealhulgas tänavate pikkust arvestatakse koefitsiendiga 5. Soovitatav on eelistada tööde puhul mitte-kõvakattega teede parandamist või katte alla viimist.

Tulubaasi stabiliseerimise meede (30 mln eurot, toetusfond)

Ettepanek on toetus jaotada kaheks. Esimene osa (10 mln eurot) läheks KOV omatulude (nt lasteaia kohatasud, huvitegevus) vähenemise ja kulude suurenemise (nt sotsiaalkulud) toetuseks. Sh maksuintresside alandamise hüvitiseks.

Ettepanek hüvitiseks arvestada igale KOV-le 50 tuhat eurot (alla 4000 el KOV-le 20 tuhat eurot) ning ülejäänud jaotada proportsionaalselt elanike arvule. Maksimaalne toetus oleks 1 mln eurot. Saartele arvestatakse täiendavalt 1 mln eurot, sh igaühele 50 tuhat eurot ning ülejäänud jaotatuna proportsionaalselt elanike arvule. Maksimaalne täiendav toetus 0,3 mln eurot KOV kohta.

Teise osaga (20 mln eurot) on ettepanek seada piir, millest allapoole nende tulubaas[2] 2020. aastal ei kukuks. Analoogselt toimiti aastatel 2009 ja 2010. Majanduslanguse mõjud saavad olema regiooniti väga erinevad. Eelmise majanduskriisi ajal vähenes kohalike omavalitsuste tulumaks vahemikus -29% kuni kasvas +22%. Kui 20 mln eurot jaotada kõigi KOV-de vahel elaniku kohta võrdväärses ulatuses, aidanuks see kõigi tulumaksu tõsta ca 1,8% ehk vahemik muutuks -27% kuni +25%-ni. See aga ei aitaks suurema löögi all olevaid KOV-e. Seetõttu tuleks tagada piir, millest allapoole keegi ei langeks. See tõstaks kõigi KOV-de turvatunnet, sest täna ei tea ükski neist ette, kui suureks nende langus kujuneb.

Joonis 1. Tulubaasi stabiliseerimise toetuse jaotus – seatakse piir langusele[1] Ainult proportsionaalselt elanike arvu järgi jaotades saaksid väiksemad KOV-id väga väikese summa, mille arvelt investeeringuid teha ei saa.

[2] Tulumaks ja tasandusfond elaniku kohta.