Esindajate nimetamise kord

K I N N I T A T U D
ELVL volikogu koosolekul 
03.04.2018


Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajate nimetamise kord

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kord sätestab juhised Eesti Linnade ja Valdade Liidu (edaspidi liit) liikme esindajale ja büroo töötajale (edaspidi esindaja) õiguse andmiseks esindada liitu ning esindaja esindus­õiguse kestuse ja esindusõiguse lõppemisel uue  esindaja nimetamise alused.

1.2. Rahvusvaheliste organisatsioonide, millesse esindajad nimetatakse, loetelu on käesoleva korra Lisas 1. Loetelus esitamata rahvusvahelistesse organisat­siooni­desse esindajate nimetamise vajadusel, täiendatakse loetelu.

1.3. Käesolev kord ei laiene esindajate määramisele osavõtuks konverentsidest, nõu­pidamistest, ümarlaudadest, töökoos­olekutest ning muudest ühekordse iseloomuga spetsialistide ja poliitikute aruteludest.

2. Nimetamise korraldus

2.1. Rahvusvahelisse organisatsiooni esindaja nimetamine

2.1.1 Maandaadinõudega esindaja nimetamine

2.1.1.1. Liidu büroo kuulutab välja kandideerimise ja teavitab liidu liikmeid rahvusvahelise organisatsiooni poolt kandidaadile esitatud nõuetest ja kandidaadi esitamise tähtajast.

2.1.1.2.  Liidu büroo esitab nõuetele vastavad  kandidaadid juhatusele läbivaatamiseks.

2.1.1.3. Juhatus esitab kandidaadid liidu volikogule kinnitamiseks, arvestades tasakaalustatust regioonide, erakondliku kuuluvuse, soolise esindatuse ja liidu liikmete vahel. Vajadusel kooskõlastatakse esindaja nimetamine vastava valdkonna ministeeriumiga.

 2.1.2. Ilma mandaadinõudeta esindaja nimetamine

2.1.2.1.  Kui rahvusvahelises organisatsioonis või -töörühmas ei ole mandaat nõutav võib esindaja nimetada tegevdirektor. Sõltuvalt töörühma ülesannetest võib esindajaks nimetada büroo töötaja.

2.1.2.2.  Vajadusel esitab tegevdirektor rahvusvahelises organisatsioonis või -töörühmas esindaja kandidaadi kooskõlastamiseks juhatusele.

2.2.  Eesti-sisesesse koostööorganisse või töörühma esindajate nimetamine

2.2.1. Büroo pöördub liidu liikmete poole ettepanekuga osaleda töörühma töös. Nõudel nimetada piiratud arv esindajaid, lepib büroo selles liidu liikmete struktuuriüksuste ja spetsialistidega eelnevalt kokku.
Sõltuvalt töörühma ülesannetest võib esindajaks nimetada büroo töötaja.

2.2.2. Valitsuskomisjoniga läbirääkimiste delegatsiooni liikmed ja valdkondlike läbirääkimiste töörühmade liikmed esitab juhatus kinnitamiseks volikogule.                   

2.2.3. Teistesse töörühmadesse nimetab esindajad liidu juhatus või tegevdirektor.                        

2.3. Esindaja esindusõiguse kestus ja uue esindaja nimetamine

2.3.1. Esindaja esindusõigus kestab kuni temale antud õiguse, esindada liitu lõppemiseni, milleks võib olla tähtaja lõppemine, ümbervalimine, esindaja kohast loobumine, ametist lahkumine, tagasikutsumine, vastava koostööalase tegevuse lõppemine või töö valmissaamine.

2.3.2. Rahvusvahelisse organisatsiooni nimetatud esindaja esindusõiguse lõppemisel nimetatakse tema asemele vajadusel uus esindaja.

2.3.3. Koostööorganisse või töörühma nimetatud esindaja esindusõiguse lõppemisel, kui see toimub enne koostööorgani või töörühma tegevuse lõppemist, nimetatakse tema asemele uus esindaja.

3. Rakendussätted

3.1. Käesolev kord jõustub vastuvõtmisest.

3.2. Enne käesoleva korra jõustumist nimetatud esindaja esindusõigus kehtib temale antud esindusõiguse lõppemiseni.

 

ELVL esindajate 
nimetamise korra
Lisa 1

 

Rahvusvaheliste organisatsioonide, millesse nimetataks Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad, loetelu

 

Organisatsiooni nimetus    Osalus organisatsioonis
1. Regioonide Komitee CdR    liikmed ja asendusliikmed
2. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongress CLRAE     liikmed ja asendusliikmed
3. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu CEMR    peaassamblee delegaadid ja komitee liikmed
4. Läänemere Riikide Subregionaalne Koostöö BSSSC    juhatuse liikmed
5. Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused UCLG     täitevbüroo ja maailmanõukogu liige
6. Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions)    üks poliitiline esindaja
   Kaks alakomisjoni:  
   6.1 Läänemere Komisjon (Baltic Sea Commission – BSC)    üks poliitiline esindaja
   6.2 Saarte komisjon (Islands Commission)     üks poliitiline esindaja