Omavalitsusliitude Koostöökogu esmased ettepanekud Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 ja 2014. aasta riigieelarve eelnõu koostamiseks

Lp Siim Valmar Kiisler 
regionaalminister 

Teie: e-kiri 05.02.2013

Meie: 19.02.2013 nr 5-3/25

Valitsuskomisjoni esimees

Rahandusministeerium 

 

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu
esmased ettepanekud Riigi eelarvestrateegia dokumendi
aastateks 2014-2017  ja 2014. aasta riigieelarve
eelnõu koostamiseks

Käesolevaga esitame Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 kavandamise protsessis Rahandusministeeriumile ja Valitsuskomisjonile omapoolsed esmased vormikohased, olulise fiskaalse mõjuga ettepanekud.

Ettepanekute esitamisel lähtuvad omavalitsusliidud Omavalitsusliitude  Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni  läbirääkimiste põhieesmärgist, milleks on  kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Ettepanek 1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine majanduslanguse  eelse perioodi tasemele. Kohalike omavalitsuste tulubaasi kärbe aastatel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013  on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste paketti, teenuste kvaliteeti, võimalusi panustada omaosalust Euroopa Liidu struktuurivahendite kaasamiseks ning kohalike omavalitsuste võimalusi igapäevaseks hädapäraseks kohaliku elu korraldamiseks ja põhivara korrashoiuks.

Ettepanek: Taastada kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv üksikisiku tulumaksu osa tasemel 12,13% ning riigieelarvest tasandusfondi eraldatav ning  „k"  valemiga jaotatava osa mahus 91,4 miljonit eurot.

Ettepanek 2. Kohalike teede hoiu toetamine. Kütuseaktsiisist teehoiuks laekuvate vahendite arvel kohalike teede hoiuks riigieelarvest eraldatav osa ei vasta kohalike teede olemile ning vastavad rahalised mahud ei võimalda kohalike teede ja linnatänavate korrashoidu vajalikul jätkusuutlikul tasemel. Kütuseaktsiisist teehoiuks eraldatud vahendite mahu minimeerimine aastatel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 on kumuleerinud linnatänavate ja vallateede lagunemist ning suurendanud teede hoiuks ja seisundi taastamiseks vajalike vahendite mahtu. Seetõttu peame jätkuvalt väga oluliseks arvestada majanduslanguse perioodist väljumisel kütuseaktsiisist laekuvate vahendite arvel kohalike teede hoiuks eraldatava osa vastavusse viimist teede olemiga.

2013. aasta teehoiuks eraldatud vahendite jaotusel vähendati riigieelarvest kohalike teede hoiuks kütuseaktsiisist kõigile kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatavate vahendite mahtu projektipõhiselt eraldatava mahu võrra. Projektipõhise jaotuse edasisel kavandamisel teeme ettepaneku kütuseaktsiisist teehoiuks laekuvate vahendite täiendavaks suurendamiseks projektipõhise eraldise võrra.

Ettepanek: Eraldada arvestuslikust mootorikütuse aktsiisi laekumisest  teehoiuks kavandatavatest vahenditest kohalikele omavalitsustele 2014. aastal vähemalt 20%. Kavandada kohalike omavalitsuste teehoiu vahendite järkjärguline suurendamine ning seadustada selleks kuni 30% nimetatud arvestuslikest vahenditest, planeerides vahendite kasvu vähemalt 5% ulatuses aastas.

Ettepanek: Analüüsida riigieelarvest kohalike teede hoiuks kütuseaktsiisist eraldatavate vahendite integreerimise võimalusi kohalike omavalitsuste tulubaasi, maksutulude ja tasandusfondi suurendamise kaudu.

Ettepanek 3. Haridustoetuse vahendite kavandamine

Haridustoetuse kogumaht peab kujunema tema valemi komponentide summast ja kindlustama kohalikele omavalitsustele riikliku õppekava täitmise kõigil kooliastmetel.

Ettepanek: Analüüsida haridustoetuse integreerimise võimalusi kohalike omavalitsuste tulubaasi, maksutulude ja tasandusfondi suurendamise kaudu. 

Ettepanek 4. Euroopa Liidu toetusvahendite ja muude välisvahendite kasutuse kavandamine. Omavalitsused soovivad olla kaasatud Euroopa Liidu järgmise perioodi (2014-2020) toetusvahendite siseriiklike jaotusmehhanismide väljatöötamise ja mahtude jaotuse kavandamise protsessi.

Ettepanek: Juhul kui Euroopa Liidu poolt nähakse ette põhimõte, et käibemaks ei ole abikõlblik kulu, tuleb Eesti siseselt fikseerida põhimõtted, kuidas omaosalusele 20% käibemaksu näol lisanduv täiendav kulu omavalitsustele kompenseeritakse.

Ettepanek: Euroopa Liidu toetusvahendite kasutuse kavandamise väljundiks peaks olema siseriiklik partnerluslepe.

Ettepanek: Restruktureerida EL lõppeva eelarveperioodi veemajandusprojektidega seotud kohalike omavalitsuste laenud solidaarselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse vahel.  

Ettepanek: Esitada omavalitsustele informatsioon kavandatava finantsinstrumentide rakendamise mehhanismi kohta.

Ettepanek 5. Kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse tagamine. Riigi tasandi ühekordsete otsustega lülitati tulumaksuseaduse ja maamaksuseadusega kohalikele eelarvetele laekuvad riiklikud maksud riigieelarve tuludeks; pikendati RES 2013-2016 kohaselt lõppema pidanud kohalike omavalitsuste ajutisi laenupiiranguid aastani 2017; haridustoetuse jaotuse liigendamisel sekkuti ülemääraselt kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse asutuste juhtimiskorraldusse, piirates ebaproportsionaalselt kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse enesekorraldust; eelarveläbirääkimiste kokkulepete ja õigusruumi väliselt muudeti haridustoetuse jaotuse tingimusi 2013. aasta nelja viimase kuu osas.

Ettepanek: kavandada Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 dokumendi koostamisel meetmed kohalike omavalitsuste põhiseaduse ja Euroopa kohalike omavalitsuste harta mõtte kohase enesekorraldusõiguse tagamiseks.

Ettepanek: Muuta ja täiendada kohalike maksude seadust. Vaadata üle ja korrastada kohalike maksude süsteem, et suurendada omavalitsuste õigust, võimet ja vastutust oma maksutulude kujundamisel, sealhulgas maamaksu ja üksikisiku tulumaksu kohalikesse eelarvetesse laekuva osa kohalikuks maksuks üleviimist. Jätkata läbirääkimisi tulumaksuseaduse muutmiseks, eraldamaks ka mitteresidentide tulumaks kohalikele omavalitsustele § 5 lg 1 kohaselt.

Ettepanek: Kohalike omavalitsuste initsiatiivi suurendamiseks ettevõtluse arendamisel, analüüsida ettevõtlusega seotud maksudest osa eraldamist omavalitsuste tulubaasi täiendamiseks ja sellise ülesande panemist omavalitsustele.

Ettepanek 6. EL nõukogu soovitus ning majandus ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping.

Ettepanek: Rääkida läbi Euroopa Liidu Nõukogu soovituse, milles käsitletakse Eesti 2012. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Eesti stabiilsusprogrammi (2012–2015) kohta ({SWD(2012) 311} 30.5.2012) ja 01.01.2013 jõustunud majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu rakendamise põhimõtted ja rakendamise mõju küsimused kohaliku omavalitsuse osas ja kohaliku omavalitsuse vastusvaldkondades.

Ettepanek 7. Territoriaalplaneeringud ja arengukavad

Kohaliku omavalitsuse üksuse, maakonna,  kohaliku omavalitsuse piire ja maakonna piire ületava strateegilise planeerimise ja arengu pikaajalise kavandamise tähtsus on oluliselt suurenenud.  Tehnilise taristu ja sotsiaalse taristu võrgustike investeeringute kavandamiseks ning EL poolt eraldatavate 2014+ toetusvahendite suunamiseks tuleks üle vaadata territoriaalplaneerimise hetkeseis ja vajalikud suunad.

Ettepanek: Eelarveläbirääkimiste raames rääkida läbi ulatuslikumate territoriaalplaneeringute olemasolu, saamise ja territoriaalsete üksuste piire ületava pikaajalise arengu kavandamise küsimused. Luua eelarveläbirääkimistel täiendav planeeringute ja arendusdokumentide töörühm.

Riigi eelarvestrateegia 2014-2017 ettevalmistamisega seonduvalt kordame jätkuvalt omavalitsusliitude taotlust kajastada riigi eelarvestrateegias kohalike omavalitsuste tulubaasiga seonduv informatsioon ja tuua välja valdkonna poliitikaid kujundavate ministeeriumite haldusalade raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele kavandatavate vahendite mahud, tagamaks omavalitsustele eelarvete keskpikal planeerimisel täiendav stabiilsus ja läbipaistvus. Nii tulubaasiga seonduva informatsiooni kui ka ministeeriumite haldusalade raames riigieelarvest kohalikele eelarvetele kavandatavate vahendite perspektiivi teadmine on kohalikele omavalitsustele eluliselt oluline nii Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise seaduse nõuete kontekstis kui ka iseenesestmõistetavalt vajaliku keskpika planeerimise, sh finantsplaneerimise kontekstis.

Üksikasjalikud vormikohased valdkondlikud ettepanekud ministeeriumite haldusalade osas esitame vastavalt Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni üldkogul kokku lepitud ajagraafikule.

 

Lugupidamisega

 

/allkirjastatud digitaalselt/        /allkirjastatud digitaalselt/
Ott Kasuri                                     Jüri Võigemast
EMOL tegevdirektor                   ELL tegevdirektor