KUTSE
 
ELVL juhatuse  koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 03. aprillil 2018, algusega kell 11.00  Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5), saalis Ida-Euroopa.
 
Juhatuse päevakord (ettepanek):
 
1. Eesti linnade ja Valdade Liidu juhatuse töökorra kinnitamine. Anne Läns
 
2. Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt sõlmitud sihtotstarbeliste riigieelarveliste eraldiste ja toetuste lepingute üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ott Kasuri, Jüri Võigemast
 
3. Eesti Maaomavalitsuste Liidule põhikirjaliste ülesannete täitmiseks üle antud riigivara (serverid) üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ott Kasuri, Jüri Võigemast
 
4. Ettepanekute esitamine Liidu volikogule: 
 
 4.1. esindajate nimetamise korra kinnitamiseks;
 
 4.2. esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste komisjoni;
 
 4.3. esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu; 
 
 4.4. juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra kinnitamiseks;
 
 4.5. Liidu büroo koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamiseks;
 
 4.6. büroo põhimääruse kinnitamiseks
 
5. Liidu volikogu töökorra eelnõu esitamine volikogule. Anne Läns
 
6. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes. Jüri Võigemast
 
7. ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes ning ettepaneku esitamine volikogule eelarve kinnitamiseks tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast, Aigi Sander
 
8. Keskkonnaministeeriumi ettepanek osalemiseks kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 juhtkomisjoni töös ning  juhtkomisjoni liikme ja asendusliikme kandidaatide nimetamiseks. Irja Alakivi
 
9. Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi algatatud  Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa)  koostamise töös osaleja(te) nimetamine. Aare Vabamägi  
 
10. Eesti Noorsootöö Keskuse ettepanek esindaja nimetamiseks noorsootöötaja kutsekomisjoni. Hille Ilves
 
11. Seisukoha võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidu sümboolika küsimuses. Jüri Võigemast
 
12. Juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2018. aastaks. Taavi Aas
 
13. Muud küsimused ja informatsioonid.
 
 13.1. Õiguskantsleriga kohtumise ettepanek. Tiina Üksvärav
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor
 

EESTI  LINNADE  JA VALDADE LIIDU JUHATUSE
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

 

Tallinn,  03.04.2018, Hotell Euroopa konverentsikeskus

Algus kell 11.00, lõpp kell 12.45

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija:   Inga Köster

 

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Anti Allas (Võru Linnavalitsus), Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus), Kurmet Müürsepp (Antsla Vallavalitsus), Siim Suursild (Pärnu Linnavalitsus), Mart Võrklaev (Rae Vallavalitsus).

Puudusid: Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus), Margus Lepik (Valga Vallavalitsus), Anneli Ott (Võru Linnavolikogu), Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus)

ELVL büroost osalesid: Jüri Võigemast, Hille Ilves, Anne Läns, Irja Alakivi, Aigi Sander, Kaimo Käärmann-Liive, Marliis Rettau, Tiiu Madal, Inga Köster, Sirje Ludvig, Mailiis Kaljula, Tiina Üksvärav, Ene Millert, Aare Vabamägi, Märt Moll ja Ott Kasuri.


OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 

 1. Eesti linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku töökorra kinnitamine. Anne Läns
 2. Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt sõlmitud sihtotstarbeliste riigieelarveliste eraldiste ja toetuste lepingute üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ott Kasuri, Jüri Võigemast
 3. Eesti Maaomavalitsuste Liidule põhikirjaliste ülesannete täitmiseks üle antud riigivara (serverid) üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ott Kasuri, Jüri Võigemast
 4. Ettepanekute esitamine Liidu volikogule:
  1. esindajate nimetamise korra kinnitamiseks;
  2. esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste komisjoni;
  3. esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu;
  4. juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra kinnitamiseks;
  5. Liidu büroo koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamiseks;
  6. büroo põhimääruse kinnitamiseks
 5. Liidu volikogu töökorra eelnõu esitamine volikogule. Anne Läns
 6. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes. Jüri Võigemast
 7. ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes ning ettepaneku esitamine volikogule eelarve kinnitamiseks tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast, Aigi Sander
 8. Keskkonnaministeeriumi ettepanek osalemiseks kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 juhtkomisjoni töös ning  juhtkomisjoni liikme ja asendusliikme kandidaatide nimetamiseks. Irja Alakivi
 9. Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi algatatud  Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa)  koostamise töös osaleja(te) nimetamine. Aare Vabamägi
 10. Eesti Noorsootöö Keskuse ettepanek esindaja nimetamiseks noorsootöötaja kutsekomisjoni. Hille Ilves
 11. Seisukoha võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidu sümboolika küsimuses. Jüri Võigemast
 12. Juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2018. aastaks. Taavi Aas
 13. Muud küsimused ja informatsioonid.

13.1. Õiguskantsleriga kohtumise ettepanek. Tiina Üksvärav

 

Päevakorrapunkt 1

Eesti linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosoleku töökorra kinnitamine

 

Juhatuse koosoleku töökorda tutvustas Anne Läns.

Töökord sätestab ELVL juhatuse koosoleku kokku­kutsumise, ettevalmistamise, läbiviimise ning otsuste vastuvõtmise, protokolli koostamise ja selle avaldamise korra.

Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda kvartalis.  Juulikuul juhatuse korralist istungit ei toimu.

Koosolekut juhatab esimees või tema äraolekul üks aseesimeestest.

Koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas esimees või üks aseesimees.

Koosolekul osalevad sõnaõigusega büroo töötajad  liidu liikmete esindajad ja kutsutud isikud. Sõna andmise otsustab koosoleku juhataja.

Küsimusi ega ettepanekuid täiendusteks ei esitatud.

OTSUSTATI:  Kinnitada Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse töökord.

Päevakorrapunkt 2

Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt sõlmitud sihtotstarbeliste riigieelarveliste eraldiste ja toetuste lepingute üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule

 

Kuulati Ott Kasuri  informatsiooni EMOLi juhatuse otsusest anda ELVL-le üle lepingud, mis on sõlmitud Välisministeeriumiga ja Rahandusministeeriumiga.

Lepingud lõppevad 2018.a. lõpus.

 

OTSUSTATI: Võtta EMOLi poolt sõlmitud riigieelarveliste eraldiste ja toetuste lepingud üle Eesti Linnade ja Valdade Liidule alljärgnevalt:

2.1 Võtta üle EMOLilt LEPING Välisministeeriumi ja EMOLi vahel nr 212-2016-A riigieelarvelise eraldise (100 000 Eurot) kasutamise kohta. Lepingu kestvus 01.11.2016-01.11.2018. Lepingu jääk seisuga 31.03.2018 on 51 570 (sh saada Välisministeeriumilt 30 000)

Toetuse saaja kohustub ellu viima arengukoostööprojekti nr 212-2016-A „Arenguriikide KOV süsteemi ja koostöö edendamine läbi Eesti praktika" (edaspidi projekt) projektikirjelduse kohaselt ja kooskõlas määruse ning Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

2.2 Võtta üle EMOLilt Riigihalduse ministri 25.01.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/19 2018 aasta riigieelarveline toetus 5000 eurot.

Toetuse eesmärk on välja anda III Omavalitsuspäevaks II Kogumik Eesti kohalik omavalitsus ja liidud 100.

2.3 Võtta üle EMOLilt Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping  nr 1.9-8202-5, 28.12.2017 - 14 000 eurot (leping peab olema teostatud 05.10.2018)

Toetuse saaja kohustub korraldama ja läbi viima III Omavalitsuspäeva Narvas.

2.4 Pöörduda Rahandusministeeriumi ja Välisministeeriumi poole p-des 2.1. – 2.3. märgitu realiseerimiseks.

 

Päevakorrapunkt 3

Eesti Maaomavalitsuste Liidule põhikirjaliste ülesannete täitmiseks üle antud riigivara (serverid) üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

 

Kuulati Ott Kasuri  informatsiooni EMOLi juhatuse otsusest anda ELVL-le üle riigivara, mis Riigivara tasuta võõrandamise lepinguga 3-3201780-1, 14.07.2017 oli üle antud EMOLile.

 

Lepinguga võõrandatakse omandajale tasuta ühinevate omavalitsuste ühiste infosüsteemide testimise, arendamise ja koostoimes lisaseadmetega rakendamiseks infotehnoloogia seadmed (täpsemalt loetletud lisatud tabelis) võimaldamaks kohalikel omavalitsustel väljatöötatavaid ja arendatavaid infosüsteeme kasutada neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

Vastavalt lepingu p-le 4 on omandaja kohustatud hoidma seadmeid aktiivses kasutuses vähemalt kaks aastat pärast lepingu sõlmimist.

 

OTSUSTATI: Võtta  Eesti Linnade ja Valdade Liidule üle riigivara, mis Riigivara tasuta võõrandamise lepinguga 3-3201780-1, 14.07.2017 oli üle antud EMOLile ja pöörduda Rahandusministeeriumi poole lepingu muutmiseks.

 

Päevakorrapunkt 4

Ettepanekute esitamine Liidu volikogule

4.1. Esindajate nimetamise korra kinnitamiseks

4.2. Esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste komisjoni

4.3.Esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu

4.4. Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra kinnitamiseks

4.5. Liidu büroo koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamiseks

4.6. Büroo põhimääruse kinnitamiseks

 

4.1. Esindajate nimetamise korra kinnitamiseks

 

Kuulati Anne Länsi informatsiooni ELVL esindajate nimetamise korrast.

Kord sätestab juhised liidu liikme esindajale ja büroo töötajale õiguse andmiseks esindada  liitu ning esindaja esindus­õiguse kestuse ja esindusõiguse lõppemisel uue  esindaja nimetamise alused.

Korras on välja toodud nimetamise korraldus mandaadinõudega esindajate ja ilma mandaadinõudeta esindate nimetamiseks rahvusvahelisse organisatsiooni ning esindajate nimetamine Eesti-sisestesse koostööorganitesse või töörühmadesse.

Kord ei laiene esindajate määramisele osavõtuks konverentsidest, nõu­pidamistest, ümarlaudadest, töökoos­olekutest ning muudest ühekordse iseloomuga spetsialistide ja poliitikute aruteludest.

OTSUSTATI: Esitada ELVL esindajate nimetamise kord volikogule kinnitamiseks.

4.2. Esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste komisjoni

Kuulati Jüri Võigemasti informatsiooni varasematel aastatel toimunud Omavalitsusliitude Koostöökogu ja valitsusdelegatsiooni vahelistest läbirääkimistest.

Läbirääkimised toimuvad poolte vahel kokkulepitud töökorra alusel.

Läbirääkimiste seisukohtade ettevalmistamiseks moodustati töörühmad asjaomaste
ministeeriumite ja Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt nimetatud esindajatest, kes

töötasid läbi oma valdkonnas läbirääkimistele esitatud ettepanekud ning valmistasid ette

kokkulepete ja eriarvamuste sõnastused.

Läbirääkimiste tulemused fikseeritakse läbirääkimiste vaheprotokollides ja
lõpp-protokollis.

 

Kui varem moodustati Koostöökogu töörühmad põhimõttel, et nii EMOList kui ELList oli töörühmas neli esindajat, siis täna on valitsusdelegatsiooniga  läbirääkimiste pooleks Eesti Linnade ja Valdade Liit ning liidupoolne ametlik delegatsioon koosneb kaheksast inimesest, kes nimeliselt kinnitatakse vastava valdkonna ministri käskkirjaga.  

Samas on töörühmade töös võimalik osaleda ja oma seisukohti esitada kõigil liidu liikmetel, kes selleks on soovi avaldanud. Töörühmadele on liidu büroo poolt määratud valdkondlikud koordinaatorid, kes korraldavad töörühma tööd.

 

Koosolekul osalejad tegid ettepaneku, et riigieelarve läbirääkimiste töörühmas osaleksid kõik juhatuse liikmed.

 

OTSUSTATI: Esitada volikogule kinnitamiseks ELVL esindajad eelarve läbirääkimiste töörühma järgmises koosseisus:

Taavi Aas, Tallinna linnapea

Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees
Urmas Klaas, Tartu linnapea
Priit Lomp, Kastre vallavanem

Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem
Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

Mart Võrklaev, Rae vallavanem

Asendusliikmed:

Anti Allas, Võru linnapea
Angelika Kallakmaa, Tallinna linnapea konsultant
Margus Lepik, Valga vallavanem

Rait Pihelgas, Järva vallavanem
Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem
Siim Suursild, Pärnu abilinnapea
Tarmo Tammiste, Narva linnapea

 

4.3. Esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu

Kõigile liidu liikmetele saadeti e-kiri palvega nimetada kandidaadid töörühmade liikmeteks.

Eelarveläbirääkimiste raames moodustatakse töörühmad vastavalt töökorrale järgmiselt: Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm; Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm; Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm; Transpordi- ja teede töörühm; Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm; Keskkonna ja maaküsimuste töörühm ning Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. 

Lisaks palusime liidu liikmetel nimetada esindajad Elamumajanduse töörühma ning Euroopa Liidu 2021-2027 programmiperioodi ettepanekute kavandamise töörühma.

Töörühmade tööd koordineerivad liidu büroo töötajad.

Liidu liikmete poolt esitatud kandidaatide nimed töörühmade kaupa on lisatud protokollile.

OTSUSTATI: Esitada volikogule kinnitamiseks ELVL esindajad töörühmades vastavalt  lisale.

4.4. Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra kinnitamiseks

Kuulati Anne Länsi informatsiooni juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korrast (eelnõu lisatud).

Juhatuse liikmetele hüvitise maksmise ja hüvitise suuruse otsustab liidu volikogu.

OTSUSTATI:  Esitada volikogule kinnitamiseks ELVL juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra eelnõu.

4.5. Liidu büroo koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamiseks

Jüri Võigemast tutvustas liidu büroo võimalikku struktuuri ja koosseisu. Büroo isikkoosseisu komplekteerib tegevdirektor, kes täpsustab igaühe töövaldkonnad ning ülesanded ja kinnitab vastavad ametijuhendid. 

Töökorralduslikult on oluline ära katta kolm suunda:

 • omavalitsusvaldkonna poliitika (nö sisepoliitika suund);
 • väliskoostöö, sh Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu ja CEMR, samuti 2018 lisandus CPMR (nö välispoliitika suund); samuti
 • arendustegevus (KOV IKT, kohalike omavalitsuste pädevusala laienemine, Euroopa Liit 2020+, kohalik omavalitsus kui tööandja, koolitus, uued algatused jne)

Need kolm suunda on jaotatud asedirektorite ja arendusjuhi juhtimis- ja korraldus-valdkondade vahel.

Büroo struktuuris on kõige kaalukam roll nõunikel, kes on ühtlasi oma valdkonna võrgustike koordinaatorite funktsioonis, kattes nii eelarveläbirääkimiste kui õigusloome protsessis nii liidu liikmete, töörühmade kui oma valdkonna muude valdkondadega kooskõlastamise, koos toimimise ja koordinatsiooni ülesannet.

Alates 2005. aastast tegutseb Brüsselis ELL ja EMOL ühine esindaja, osaledes partnerina Euroopa omavalitsusliitude (CEMR) võrgustiku võrdväärse liikmena ning esindades Eestit nii EL, EN kui muudes  rahvusvahelistes koostööstruktuurides.

Liitude ja Rahandusministeeriumi KOV IKT lepingu ja KOV IKT arendamise strateegia realiseerimiseks on struktuuris kavandatud kolm IKT strateegiavõimekusega spetsialisti kohta.

OTSUSTATI:  Esitada volikogule kinnitamiseks liidu büroo koosseis, ametinimetused ja palgamäärad esitatud kujul.

4.6. Büroo põhimääruse kinnitamiseks

Anne Läns tutvustas ELVL büroo põhimääruse eelnõud.  Põhimääruses on sõnastatud büroo eesmärk ja põhiülesanded, samuti tegevdirektori ülesandeid ja pädevust büroo juhtimisel ning liidu esindamisel.

 

OTSUSTATI: Esitada volikogule kinnitamiseks büroo põhimääruse eelnõu.

 

Päevakorrapunkt 5

Liidu volikogu töökorra eelnõu esitamine volikogule

 

Anne Läns tutvustas ELVL volikogu koosoleku töökorra eelnõud.

Töökord sätestab volikogu koosoleku kokku­kutsumise, ettevalmistamise, läbiviimise ning otsuste vastuvõtmise, protokolli koostamise ja nende avaldamise korra.

 

OTSUSTATI: Esitada liidu volikogu koosoleku töökorra eelnõu volikogule kinnitamiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes

 

Jüri Võigemast tutvustas eelarveläbirääkimiste hetkeseisu.

9. aprillil toimub Rahandusministeeriumis (RAM) eelarvestrateegia läbirääkimiste koosolek, mille päevakorras on riigi eelarvestrateegia 2019-2022 vaheprotokolli arutelu ning eelarve läbirääkimiste uuendatud töökorra kinnitamine (töökorda on uuendatud eelkõige seoses omavalitsusliitude ühinemisega ning tehtud täpsustused tulenevalt toimivast praktikast).

 

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit esitasid esmased ettepanekud Rahandusministeeriumile jaanuaris.

Tänase koosoleku materjalide hulgas on eelnõu, milles on kirjeldatud ELVL lähtealuseid läbirääkimistel ning KOV poolseid ettepanekuid, samuti valitsuskomisjoni seisukohti. Eelnõus esitatud materjal on läbirääkimiste objekt. Valitsuse poolsed toetuste summad loodetavasti täpsustuvad 9. aprilli koosolekul.

 

RAM on väljendanud seisukohta, et suund on sihtotstarbeliste toetuste suunamine tulubaasi, et suurendada kuluautonoomiat. Järgmisel aastal on plaanis üle viia jäätmehoolduse ja sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamise vahendid. Uued toetusmeetmed on mõned aastad sihtotstarbelisena ja seejärel suunatakse tulubaasi osaks.

 

Koosoleku juhataja palus lisada läbirääkimiste materjali ettepanek valitsuskomisjonile lükata edasi rahvastikuregistri seaduse kavandatud rakendamine 1. jaanuarini 2019 ning leida lahendused omavalitsuste tulubaasi vähenemise küsimustele ja kompenseerimisele.

 

OTSUSTATI: Esitada eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli eelnõu volikogule nõusoleku saamiseks vaheprotokoll allkirjastada ning läbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamiseks.

 

Päevakorrapunkt 7

ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes ning ettepaneku esitamine volikogule eelarve kinnitamiseks tulude ja kulude kogusummade lõikes

 

Koosoleku juhataja palus büroode töötajatel tutvustada koosolekul osalejatele ennast ning oma töövaldkondi.

 

Jüri Võigemast tutvustas ELVL 2018.a eelarvet.

Eelarve on koostatud hetkel liidu büroole teada olevate võimalike tulude ja kulude pinnal. Eelarve seletuskirjas on kirjeldatud, mida kajastatakse tulude, mida kulude poolel. 

Liidu volikogu pädevuses on kinnitada eelarve tulude ja kulude kogusumma lõikes.

Juhatus kinnitab eelarve tulu- ja kulukirjete lõikes.

Seoses sellega, et volikogu koosoleku poolt on veel büroo koosseisud kinnitamata ning juhatusega on vaja nõu pidada büroo tulevase asukoha üle, mis eeldab võimalikku kolimist,  palus Jüri Võigemast juhatuselt lisa-aega mai kuu juhatuse koosolekuni ELVL 2018.a eelarve kinnitamiseks tulu- ja kulukirjete lõikes. Kui volikogu kinnitab tulude-kulude üldmahud, siis ridade lõikes oleks võimalik veel kulusid täpsustada.   

 

OTSUSTATI:

7.1. Esitada ELVL 2018. a eelarve volikogule kinnitamiseks tulude ja kulude kogusummade lõikes.

7.2. Teha volikogule ettepanek lubada ELVL bürool kasutada liidu 2018.a eelarvet  jooksvate kulude katmiseks igakuiselt 1/12  eelarve kulude üldmahust.

7.3. Sihtotstarbelised eraldised lisatakse eelarvesse jooksvalt ning kasutatakse vastavalt sihtotstarbele.

 

Päevakorrapunkt 8

Keskkonnaministeeriumi ettepanek osalemiseks kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 juhtkomisjoni töös ning  juhtkomisjoni liikme ja asendusliikme kandidaatide nimetamiseks

 

Vabariigi Valitsus kiitis 2. märtsil 2017. aastal heaks „Kliimamuutustega kohanemise

arengukava aastani 2030" (edaspidi arengukava) ja selle juurde kuuluva rakendusplaani

aastateks 2017–2020. Arengukava üldeesmärk on suurendada Eesti riigi regionaalse ja

kohaliku tasandi valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga toime tulekuks ja

kohanemiseks. 

Keskkonnaministeerium on palunud 16.03.2018 kirjaga nr 12-3/18/1831 üleriigilistelt

omavalitsusliitudelt (ELL ja EMOL) nõusolekut osaleda kliimamuutustega kohanemise

arengukava aastani 2030 juhtkomisjoni töös ning  nimetada juhtkomisjoni liige ja

asendusliige.

 

OTSUSTATI: ELVL poolt teha ettepanek Keskkonnaministeeriumile nimetada töörühma liikmeteks Relo Ligi (Tallinna Keskkonnaamet) ja Irja Alakivi  (ELVL büroo)

 

Päevakorrapunkt 9

Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi algatatud  Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa)  koostamise töös osaleja(te) nimetamine

 

Maaeluministeerium on koostöös Keskkonnaministeeriumiga alustanud Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa) koostamist, mille tulemusel valmib valdkonnaülene strateegiline arengudokument ja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.

 

PõKa koostamiseks on loodud  konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku põllumajanduse, toiduainesektori ja maapiirkonna valdkondlikud töörühmad.

Täpsem info on leitav ministeeriumi lehelt: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030/tooruhmad

OTSUSTATI:  ELVL büroost osaleb PõKa arengukava koostamisel Ott Kasuri.

 

Päevakorrapunkt 10

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) ettepanek esindaja nimetamiseks noorsootöötaja kutsekomisjoni

ENTK on pöördunud liidu poole palvega nimetada esindaja noorsootöötaja kutsekomisjoni. Varasemalt olid kutsekomisjoni töös esindatud nii ELL kui EMOLi büroo esindajad.

OTSUSTATI:  ELVL büroost osaleb noorsootöötaja kutsekomisjonis Hille Ilves.

Päevakorrapunkt 11

Seisukoha võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidu sümboolika küsimuses

 

Jüri Võigemast tutvustas linnade liidu sümboolika ajalugu ja traditsioone. Sümboolikat veidi kohandades on võimalik seda kasutada üleriigilise liidu tarbeks. 

 

OTSUSTATI: Jätkata olemasoleva sümboolika kasutamist kohandades selle üleriigilise liidu vajadustele vastavaks.

 

Päevakorrapunkt 12

Juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2018. aastaks

 

Jüri Võigemast tutvustas 2018. a juhatuse ja volikogu koosolekute võimalikku ajakava.

Juhatuse liikmed nõustusid jätkama senise tavaga, mille kohaselt linnade liidu juhatuse koosolekud toimuvad iga kuu teisel teisipäeval. Kord kvartalis toimub juhatusega samal päeval, võimalusel sama-aegselt juhatusega, ka volikogu koosolek.

 

OTSUSTATI: Juhatuse koosolekud toimuvad iga kuu teisel teisipäeval. Volikogu koosolekud 2018.aastal toimuvad 12.juunil, 11.septembril ja 11.detsembril.

 

Päevakorrapunkt 13

Muud küsimused ja informatsioonid

 13.1 Õiguskantsleriga kohtumise ettepanek

 

Õiguskantsleri Kantseleist tuli ettepanek kohtuda ELVL esindajatega, et vahetada tähelepanekuid ja arutleda lahenduste üle, mis puudutavad kohalike omavalitsuste probleeme erinevates valdkondades.

 

OTSUSTATI: Võtta vastu ettepanek osaleda kohtumisel õiguskantsleriga 8.mail 2018.

 

 

Taavi Aas                                                                             Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                              Protokollija