CEMR

10.03.21

Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions - CEMR)
http://ccre.org/

28. jaanuaril 1951 asutasid Genfis ligikaudu 60 linnapead Belgiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Šveitsist ja Madalmaadest Euroopa Kohalike   Omavalitsuste Nõukogu (CEM). 1984.aastal kaasati piirkonnad ja organisatsioon hakkas kandma nimetust: Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), mis on vanim Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindav ühendus. CEMR erineb teistest ühendustest selle poolest, et selle liikmed ei ole kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, vaid neid esindavad riiklikud ühendused ehk liidud. 2021.aasta seisuga on CEMRi liikmeteks 60 omavalitsuste- ja piirkondade ühendust/liitu 41 Euroopa riigist, mis hõlmab ligikaudu 130 000 kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust.

ELVL osaleb ELL õigusjärglasena Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) tegevuses läbi tööstruktuuride alates 1995.aastast. Koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn  „parimat praktikat" jagav organisatsioon oma liikmetele sh  õigusloome st liikmesriikide õigusaktide sünkroniseerimine Euroopa Liidu õigusaktidega.

CEMR töös on olulised kaks sammast
1. CEMR on eelkõige lobby organisatsioon Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide osas kõikides valdkondades, mis mõjutavad kohalikke - ja piirkondlike omavalitsusi;
2. CEMR on koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn  „parimat praktikat" jagav organisatsioon oma liikmetele ning vahendab seda teadmist meie partneritele.

Poliitikakomitee on CEMR-i alaline juhtorgan, mis moodustatakse riiklike  assotsieerunud liikmete valitud esindajatest kolmeaastaseks perioodiks.
Poliitikakomitee liikmena osalevad organisatsiooni töös Tiit Terik (ELVL juhatuse esimees,Tallinna Linnavolikogu esimees), Pipi-Liis Siemann (Türi vallavanem), Andres Laisk (Saue vallavanem) ja Vladimir Šokman (asendusliige, Tartu linnavolikogu liige).
Jaanuaris 2020 valiti poliitikakomitee poolt 3-aastaseks perioodiks üheks CEMR-i asepresidendiks Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees.

Peasekretäride ja direktorite võrgustikus esindab Liitu Toivo Riimaa, ELVL asedirektor. Nimetatud võrgustik arutab 2 korda aastas läbi Poliitikakomitee teemad ja päevakava ning iga esindaja teeb lühikokkuvõte nii riigis kui ka liidus toimunust.   

Kokku on CEMRil 11 fookusgruppi, mis käsitlevad viit teemadegruppi.
1.    Valitsemine, demokraatia ja kodakondsus
2.    Keskkond, kliima ja energia
3.    Rahvusvaheline kaasatus ja koostöö
4.    Majandus, sotsiaalvaldkond ja territoriaalne ühtekuuluvus
5.    Kohalikud ja piirkondlikud avalikud teenused.

Eurointegratsiooni vahendite paremaks kasutamiseks oli aktiivselt kaasatud fookusgruppide töökoosolekutele ELVL Brüsseli esindaja Tiiu Madal.