Eesti Linnade ja Valdade Liidu teenetemärgi statuut

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu teenetemärk (edaspidi teenetemärk) antakse austusavaldusena füüsilistele isikutele, kes oma silmapaistva  tegevusega on kaasa aidanud Eesti Linnade ja Valdade Liidu (edaspidi ELVL) arengule või Eesti omavalitsussüsteemi arengule.

II TEENETEMÄRGI KIRJELDUS

2.1 Teenetemärk on 2-kihiline ja koosneb:

Rukkilill – vasesulam, hõbetatud, kuumemailitud;

Litter – hõbe, kuumemailitud, läikiv.

Märgi väliskontuur ca 35x35 mm; litter ca 19x19 mm.

Rinnalint sinine PANTONE – 299C

CMYK – C86 M16 Y2 K0

RGB – R0 G155 B216

HEX #009BD8

2.2 Teenetemärgi etalonkujutis on toodud statuudi lisas 1.

III TEENETEMÄRGI ANDMISE KORD

3.1 Ettepaneku teenetemärgi andmiseks võib teha ELVL-ga seotud füüsiline isik, kohalik omavalitsus või kohalike omavalitsuste maakondlik koostööorganisatsioon.

3.2 Ettepanek peab sisaldama isiku, kelle suhtes ettepanek tehakse, ees- ja perekonnanime, sünniaega või isikukoodi ning teenete kirjeldust. Taotlusvorm avaldatakse ELVL kodulehel. Taotlusvorm on toodud statuudi lisas 2. (ELVL teenetemärgi statuut Lisa 2 (.docx))

3.3 Ettepanekud esitatakse ELVL elektronposti aadressil (info@elvl.ee) või postiaadressil.
Esitatud ettepanekuid ei avalikustata.

3.4 Teenetemärgi andmise otsustab ELVL juhatus, arvestades tehtud ettepanekuid.   
Ettepaneku alusel teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.

3.5 Ühele isikule antakse teenetemärk ainult üks kord.

3.6 Teenetemärgi juurde kuulub tunnistus, millele kantakse teenetemärgi saaja nimi, juhatuse otsuse number ja kuupäev ning järjekorranumber.

3.7 Teenetemärke antakse üldjuhul 1 kord aastas.

3.8 Teenetemärgi andmist ja sellega seonduvat korraldab ELVL büroo.

IV TEENETEMÄRGI KANDMINE

4. Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud.

V TEENETEMÄRGI ÄRAVÕTMINE  

5. ELVL juhatus võib otsustada isikult teenetemärk ära võtta, kui ilmneb, et teenetemärgi taotlemisel on esitatud valeandmeid või saavad teatavaks asjaolud, millest teadmise korral ei oleks teenetemärki antud. Teenetemärk tagastatakse ELVL-le.

Lisa 1

LISA2: Foto: Roman Tavast OÜ