12/11/19 Tartu

6.01.20

KUTSE

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek toimub teisipäeval 12. novembril 2019, algusega kell 13.00 Tartu Raekojas (Raekoja plats 1a, III korrus).
FB Event: https://www.facebook.com/events/308788669737730/

Volikogu päevakorras (ettepanek):

1. Strateegia "Eesti 2035" tutvustamine
Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik
Slaidikava

2. Valimiskomisjoni moodustamine juhatuse liikme valimiseks
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

3. Analüüs-uuring kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse väljaselgitamiseks ja rahalise kohustuse võtmine
Kalle Toomet, ELVL nõunik

Taustafail

4. Valimiskorra tutvustamine juhatuse liikme valimiseks ja juhatuse liikme valimine
Valimiskomisjoni esimees

5. Eesti Linnade ja Valdade  Liidu 2019 eelarve 9 kuu täitmine
Ene Millert, ELVL raamatupidaja
ELVL eelarve täitmine 9 kuud, kulud, tabel
ELVL eelarve täitmine 9 kuud, tulud, tabel

6. ELVL koosseis, ametinimetused ja palgamäärad
Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

ELVL büroo  koosseis, ametinimetused ja palgamäärad eelnõu

7. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020 eelarveprojekt
Ene Millert, ELVL raamatupidaja; Jan Trei, ELVL asedirektor
2020 ELVL eelarve eelnõu, kulud, tabel
2020 ELVL eelarve eelnõu, tulud, tabel

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve seletuskiri

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020.a liikmemaks

8. ELVL juhatuse liikme valimiste valimistulemuste kinnitamine
Valimiskomisjoni esimees

9. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2021-2024 ja riigieelarve 2021. a läbirääkimisteks - fail
Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor
  -Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm. Tiit Kirss, ELVL nõunik - fail
  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik - fail
  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik - fail
  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik - fail
  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Henri Pook, IKT kompetentsikeskus - fail
  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik - fail
  -Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik - fail
  -Lõimumise valdkonna töörühm. Jan Trei, ELVL asedirektor - fail

Liikmete ettepanekud - koondfail

10. Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmades

11. Informatsioonid
   11.1 Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100 juubeliürituse korraldamine
   Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

   11.2 Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest 18.-19.märts 2020
   Sirje Ludvig, ELVL nõunik

EESTI  LINNADE  JA VALDADE LIIDU VOLIKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL nr  5

12.11.2019. a  Tartu Raekojas

Algus kell 13.05, lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: Tiit Terik

Protokollija:   Inga Köster

Koosolekule registreerus 38 hääleõiguslikku ELVL volikogu liiget ja nende asendusliiget, puudus 81 volikogu liiget või nende asendusliiget (registreerimislehed lisatud).

ELVL büroost osalesid: Veikko Luhalaid, Jan Trei, Sirje Ludvig, Mailiis Kaljula, Tiina Üksvärav, Ott Kasuri, Kalle Toomet,  Hille Ilves, Marliis Rettau, Krista Kupits, Kaimo Käärmann-Liive, Ene Millert, Inga Köster, Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Nevel Paju, Henri Pook.

Koosoleku juhataja andis sõna Tartu linnapeale Urmas Klaasile, kes tervitas koosolekul osalejaid.

OTSUSTATI kinnitada järgmine päevakord:

 1. Strateegia "Eesti 2035" tutvustamine

Magnus Urb, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik

 1. Valimiskomisjoni moodustamine juhatuse liikme valimiseks

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

 1. Analüüs-uuring kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse väljaselgitamiseks ja rahalise kohustuse võtmine

Kalle Toomet, ELVL nõunik

 1. Valimiskorra tutvustamine juhatuse liikme valimiseks ja juhatuse liikme valimine

Valimiskomisjoni esimees

 1. Eesti Linnade ja Valdade  Liidu 2019 eelarve 9 kuu täitmine

Ene Millert, ELVL raamatupidaja

 1. ELVL koosseis, ametinimetused ja palgamäärad

Veikko Luhalaid, ELVL tegevdirektor

 1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020 eelarveprojekt

Ene Millert, ELVL raamatupidaja; Jan Trei, ELVL asedirektor

 1. ELVL juhatuse liikme valimiste valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees

 1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2021-2024 ja riigieelarve 2021. a läbirääkimisteks

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei, ELVL asedirektor

  -Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm. Tiit Kirss, ELVL nõunik

  -Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik

  -Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm. Mailiis Kaljula, ELVL nõunik

  -Transpordi ja teede töörühm. Kalle Toomet, ELVL nõunik

  -Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm. Henri Pook, IKT kompetentsikeskus

  -Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik

  -Keskkonna ja maaküsimuste töörühm. Krista Kupits, ELVL nõunik

  -Lõimumise valdkonna töörühm. Jan Trei, ELVL asedirektor

 1.  Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmades
 2. Informatsioonid

11.1 Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100 juubeliürituse korraldamine

Sirje Ludvig, ELVL nõunik; Jan Trei, ELVL asedirektor

11.2 Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest 18.-19.märts 2020

Sirje Ludvig, ELVL nõunik

 

Päevakorrapunkt 1

Strateegia "Eesti 2035" tutvustamine

Kuulati Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõuniku Magnus Urbi ettekannet.

Eesti 2035 meeskonna loomine algatati 2018. a märtsis. Toimus arenguvajaduste määratlemine ja analüüs. Viidi läbi arenguvajaduste arutelud huvirühmadega. 2019. aastal jätkati strateegiliste sihtide analüüsiga ja seminaridega huvirühmadele, kus arutleti reformide, vajalike muudatuste ning võimaliku rahastamise üle. Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava peaks valmima detsembris.

Kavandatakse reforme järgmistes valdkondades:

* oskuste ja tööturu reformid

* tervise ja sotsiaalkaitse reformid

* majanduse ja kliima reformid

* ruumi ja liikuvuse reformid

* riigivalitsemise reformid

Struktuurivahendite kasutamise osakaal Eesti majanduses aastatel 2021-2027 kahaneb. Välisraha osakaal valitsussektori investeeringutes langeb aastaks 2023  17% tasemele.

2020. a jaanuari teises pooles on riigikantseleil ja rahandusministeeriumil plaanis  mitteametlikud konsultatsioonid partnerite ja huvirühmade esindajatega.

Eesmärgiks on koguda kokku ja viia sisse strateegia esimese versiooni täiendusettepanekud, et aprillis valitsusse esitatav strateegia lõppversioon oleks laiapõhjaline ning erinevaid nägemusi arvestav.

OTSUSTATI:  Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 2

Valimiskomisjoni moodustamine juhatuse liikme valimiseks

Seoses juhatuse liikme valimisega on protseduuri läbiviimiseks vajalik moodustada valimiskomisjon.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus Ott Kasuri, Tiina Üksvärav ja Mailiis Kaljula.

Juhatuse liikme kandidaate saab esitada (täites vastava vormi)  kuni päevakorrapunkti 4 alguseni.

 

OTSUSTATI:  (poolt 38, vastu ja erapooletuid ei ole)

Moodustada 3-liikmeline valimiskomisjon koosseisus Ott Kasuri, Tiina Üksvärav ja Mailiis Kaljula.

 

Päevakorrapunkt 3

Analüüs-uuring kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse väljaselgitamiseks ja rahalise kohustuse võtmine

Kuulati Kalle Toometi informatsiooni kohalike teede inventariseerimise protsessist.

Et teada saada nii teede hooldamiseks kui ka investeeringuteks vajalikke vajaminevaid rahalisi kulutusi, on Maanteeamet koostöös kohalike omavalitsustega ning EL struktuurfondi vahendite kaasamisel käivitanud kohalike teede inventeerimise.

Inventeerimise  käigus täpsustatakse kohalike teede asukohad kaardil, täpsustatakse omand, täpsustatakse ja lisatakse mitmed olulised teid iseloomustavad andmed ning antakse hinnang kohalike teede  seisukorra kohta.

Kahjuks senised andmed puuduvad või on puudulikud ning puudub usaldusväärne ülevaade kohalike teede olemist. Varasemalt on liit otsustanud, et vaja on analüüsida ja hinnata kohalike teede teehoiuks vajaminevate vahendite suurust. Vastavat hinnangut on võimalik saada analüüsides kohalike teede inventeerimise käigus saadud andmeid ning kogudes vajadusel muid lisaandmeid.

Hinnata tuleb kohalike teede võrgu olemasolevat seisukorda, määratleda optimaalne seisukord ja mahajäämus. Esmalt esimeses etapis määratakse inventeerimisega optimaalne kohalike teede seisukord olukorras, kus ühiskonna kulud on kõige madalamad. Seejärel kirjeldatakse optimaalse seisukorra saavutamiseks vajalikud meetmed (kulutused), koos erineva seisukorra ja liiklussagedusega teelõikudel tehtavate töödega ning maksumustega. Analüüsitakse erinevaid eelarve tasemeid teehoiu rahastamisel ja nende mõju.

Kasutades neid andmeid, saab  määrata hinnangulise mahajäämuse (remondivõlg). Samuti analüüsitakse erinevate hoolde ja investeeringute eelarvete tasemeid. Esimese  etappi inventeerimise tulemused selguvad 2019. aasta IV kvartalis. Esimese etapi tegevusi rahastati Riigikantselei kasutuses olevatest EL struktuurfondist ja Maanteeameti eelarvest.

Inventeerimise jätkutegevus (teine etapp) on kavandatud aastasse 2020.  Teise etapi analüüsi tarbeks on vajalikud järgmised täiendavad andmed, mida kogutakse ja analüüsitakse töö käigus. Hindamaks rahastamise vajadust on vajalikud teelõikude liiklussagedused, mis võimaldaks teid selle järgi liigitada ning määrata vajalikud teehoiumeetmed koos maksumustega. Sellised andmed hetkel puuduvad  ja andmete saamiseks on vaja teostada liikluse analüüs kõigil kohalikel teedel. Analüüsi aluseks on olemasolevad riigiteede liiklussagedused, rahvastiku paiknemine, liikuvuse analüüsid, mobiilpositsioneerimine ning vajadusel ka mõningane loendus teedel. Tegemist on sisuliselt GIS analüüsiga. Teiseks on vajalik analüüsida, milliseid töid ja millal on otstarbekas eri liiki teedel teostada ja millised on teetöödega kaasnevad kulud.

Inventeerimise jätkutegevuse rahastamiseks on kavas esitada taotlus Riigikantseleile toetuse eraldamiseks Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine meetmest, kusjuures Maanteeamet katab oma  eelarvest projekti menetlemisega seotud kulud ja korraldab projekti elluviimise.

 

Projekti eeldatav maksumus

80 000

Projekti abikõlblik maksumus

 

Millest

EL toetus

43 350

Nõutud kaasfinantseerimise määr 15%

 

 

 

Puuduolev summa

36 650

 

Tiit Terik informeeris volikogu, et juhatus oma koosolekul antud teemat arutas ning oli nõus

inventariseerimise jätkutegevuse projekti puuduoleva summaga toetama.  Otsuse peab langetama volikogu.

 

OTSUSTATI:  (poolt 38, vastu ja erapooletuid ei ole)

Näha ELVL 2020. aasta eelarves ette kohalike teede inventariseerimise jätkutegevuse projekti tarvis 36 650 €.

 

Päevakorrapunkt 4

Valimiskorra tutvustamine juhatuse liikme valimiseks ja juhatuse liikme valimine

Seoses Narva Linnavolikogu otsusega 30.05.2019 nr 32, millega kutsuti Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) volikogust tagasi Tarmo Tammiste, on tema volitused ELVL juhatuse liikmena lõppenud.

Vastavalt ELVL põhikirja punktile 37 valib volikogu juhatuse liikmed liidu volikogu liikmete hulgast.

Koosoleku juhataja andis sõna valimiskomisjoni esimehele, kes tutvustas juhatuse liikmete valimiste korda, mis on liidu volikogu otsusega kinnitatud 27.02.2018. a ning informeeris volikogu koosolekul osalejaid sellest, et juhatuse liikme kandidaadiks on esitatud Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko. Kandidaadi kirjalik nõusolek on olemas. Rohkem kandidaate ei esitatud.

OTSUSTATI: (37 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole)

Sulgeda juhatuse liikme kandidaatide nimekiri ja esitada kandidaadiks Ljudmila Jantšenko.

Koosoleku juhataja kuulutas välja vaheaja salajase hääletusprotseduuri läbiviimiseks.

 

Päevakorrapunkt 5

Eesti Linnade ja Valdade  Liidu 2019 eelarve 9 kuu täitmine

Kuulati Ene Millerti ülevaadet liidu 9 kuu eelarve täitmisest.

Vaadates 9 kuu eelarve täitmist on näha, et alatäitmine on  tööjõukulude osas (mõned töökohad on täimata) ja büroo ruumidega seotud majandamiskulude osas (sõlmimata on leping RKASega Roosikrantsi 12  esimese korruse lisapinnale).

Tulude osas laekuvad liikmemaksud õigeaegselt, ka riigieelarvelised lepingulised vahendid on tänaseks laekunud. Muude tulude real (samuti ka kuludes) kajastub 2019.a  linnade ja valdade päevade korraldamise toetus Taveco OÜlt, mida kasutati töötajatele ühekordse lisatasu maksmiseks. Samuti septembris toimunud Kirgiisi Vabariigi delegatsiooni visiidi omaosalus.

OTSUSTATI:  Võtta informatsioon teadmiseks.

 

Päevakorrapunkt 6

ELVL koosseis, ametinimetused ja palgamäärad

Veikko Luhalaid tutvustas liidu büroo töötajate koosseisu, ametinimetusi ja palgamäärasid.

Tabelis välja toodud valdkonnad ja ametikohad ei erine oluliselt varsemalt kinnitatud struktuurist, töökohtade suurenemist ei ole planeeritud. Kuigi hetkel on täitmata kaks nõuniku ning koristaja ametikohad, sooviksime need siiski koosseisu alles jätta. Finantsnõuniku osas saabub selgus lähiajal kuna kuulutasime välja konkursi ning valikuprotsess käib.  Koristaja osas ei ole samuti hetkel otsustatud, kas ostame jätkuvalt teenust RKASelt või on otstarbekam, et bürool oleks oma koristaja.

Tabelis on ära toodud ka palgamäärad ametikohtade gruppide kaupa. Tegemist on palgaastmetega, mitte konkreetsete palkadega. Töötajate töötasud kinnitab tegevdirektor, tegevdirektori töö- ja lisatasud juhatus. Palgavahemiku ülempiir on määratud arvestusega, et lähimate aastate jooksul ei oleks töötasude tõstmisel vaja iga-aastast kinnitamist volikogu poolt. Palkade kujunemisel arvestatakse iga-aastaselt liidu eelarves olevate võimalustega.

OTSUSTATI:  (37 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole)

Kinnitada ELVL koosseis, ametinimetused ja palgamäärad.

 

Päevakorrapunkt 7

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020 eelarveprojekt

Kuulati Veikko Luhalaidi informatsiooni liidu 2020 eelarve eelnõud.

Eelarve on koostatud 4% liikmemaksu tõusu arvestusega, mille volikogu kinnitas septembri kuus.

Eelarvesse on planeeritud 2020. a olulisemad tegevused:

*Tööjõukulude kasv 3,8% (võimaldab büroo töötajatele kuni 5% töötasu tõusu).

*Linnade ja Valdade Päevade ürituse korraldamise kulud; Liidu 100. aastapäeva ürituse kulud; *Arvamusfestivalil osalemise kulud; ELVL suvepäevade korraldustoetus; kohalike teede inventariseerimise projekti II etapi kaasfinantseerimise kulud. 

Eelarve on võrreldes tuludega miinuses nii 2019 kui 2020. a

2019 tulud kokku 1 129 501, kulud  kokku 1 186 681

2020 tulud kokku 1 253 968, kulud kokku  1 393 542

Suuremad kuluartiklid:

         HTM projekti tegevuskulud 75 000

          Suvepäevade toetus  kuni   10 000

          Arvamusfestival                    7 000

          ELVL 100. juubel    kuni     40 000

          Teede projekt                        36 650

Eeldatav rahajääk 2019 detsembris  680 000

Eelmiste perioodide vabade vahendite kasutamine:

Tegevuskuludeks tuleb eelmiste perioodide tulusid kasutada järgmiselt:

            HTM projekti tegevuskulud                      75 000

            Arvamusfestivalil osalemiskulud                7 000

            Teede inventariseerimisprojekti osalus   36 650

            ITK keskuse tegevuskulud                        20 924  

                                               Kokku                      139 574

 

OTSUSTATI:  (37 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole)

Kinnitada ELVL 2020. aasta eelarve. Eelarve tulud 1 253 968 eurot ja  eelarve kulud 1 393 542 eurot,  vähendada ELVL  likviidseid varasid  139 574 euro võrra kulude katteks ning kinnitada kogu eelarve mahuks 1 393 542 eurot. Eelarve tulud ja kulud on tasakaalus.

 

Päevakorrapunkt 8

ELVL juhatuse liikme valimiste valimistulemuste kinnitamine

Valimiskomisjoni esimees luges ette juhatuse liikme valimise hääletustulemuste protokolli, mille kohaselt registreerus volikogu koosolekule 38 hääleõiguslikku volikogu liiget ja nende asendajat. Juhatuse liikme valimisteks oli üles seatud üks kandidaat –  Ljudmila Jantšenko.

Valimiskasti avamisel oli kastis 32 hääletamisbülletääni, nendest kehtivaid 28 ja kehtetuid 4 bülletääni. Kandidaadi poolt anti 28 häält.

OTSUSTATI: Kinnitada juhatuse liikme valimistulemused. Juhatuse liikmeks osutus valituks Ljudmila Jantšenko.

 

Päevakorrapunkt 9

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ettepanekud RES 2021-2024 ja riigieelarve 2021. a läbirääkimisteks

Kuulati Tiit Teriku informatsiooni eelarveläbirääkimiste käigust.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine. Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud ja finantsautonoomia suurendamine peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Positiivne on, et pärast lõpp-protokolli allkirjastamist, milles olid fikseeritud KOVidele eraldatavad vahendid, on omavalitsustele täiendavalt eraldatud teede raha 7 milj. €.

Jan Trei andis ülevaate eelarveläbirääkimiste ajakavast. Juba 15.novembriks peab liit esitama 2021-2024 riigieelarve strateegia (RES)  ja 2021 riigieelarve (RE) ettepanekud Rahandusministeeriumile (tulenevalt läbirääkimiste töökorrast).

Oktoobris-novembris kogunesid liidu töörühmad.

Saatsime liidu liikmetele laiali töörühmade teemalehed ja palusime liidu liikmetelt 29. oktoobriks ettepanekuid 2021 RE ja RES 2021-2024 läbirääkimisteks (ettepanekud esitasid Tallinn, Tartu, Rapla, Harku, Kihnu, Ruhnu, Vormsi).

Kuni märtsini 2020 kogunevad valdkondlikud töörühmad, kus arutatakse läbi ettepanekud, mis esitatakse Rahandusministeeriumile. Aprillis 2020 on planeeritud RES 2021-2024 ja RE 2021 läbirääkimiste valitsuskomisjoni koosolek.

Kuulati töörühmade koordinaatoreid, kes tutvustasid Rahandusministeeriumile esitatavaid ettepanekuid ja nende põhjendusi (lisatud koosoleku materjalide hulka).

Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma ettepanekuid tutvustas Tiit Kirss.

Ettepanekud esitatakse ministeeriumile kahes plokis – liidu ettepanekud RES ja RE läbirääkimisteks ja eraldi valdkondlike töörühmade ettepanekud. Töörühm on ettepanekud ja rahanumbrid üle vaadanud.

Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise protsess vajab jätkamist. Alates 2010. aastast on riigieelarve tulude kasv jätkuvalt kiirem kui kohalike omavalitsuste tulude kasv.

Samal ajal riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõusudega alates 2009. aastast on suurendatud ka omavalitsuste kulu, mis on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist ja teenuste kvaliteeti.

Soovime jätkata läbirääkimisi tasandusfondi valemi täiustamiseks.

Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühma ettepanekuid tutvustas Hille Ilves.

Ettepanekuid on kokku neliteist ja need puudutavad haridustoetusi, tugiteenuste kättesaadavust, õpetajate ja tugispetsialistide lähtetoetusi, taristu ja õpikeskkonna edendamist, täiskasvanuharidust ja teisi valdkonda puudutavaid teemasid.

Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma ettepanekuid tutvustas Mailiis Kaljula.

Ettepanekuid on üksteist ja need puudutavad muuhulgas perearstiteenuste kättesaadavust, asendushooldust, ligipääsetavust, erihoolekandeteenuseid, koolitervishoidu ja tugiisikuteenuste osutamise rahastamist.

Transpordi ja teede ja elamuehituse valdkonna töörühma ettepanekuid tutvustas Kalle Toomet.

Esitati kaheksateist ettepanekut, mis puudutavad eluasemeteenuse kättesaadavuse parandamist, ühistransporti, liiklusjärelevalvet jm.

Mitmed ettepanekud puudutavad teede hoidu ja selle temaatikaga seonduvaid erinevaid aspekte.

Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühma ettepanekuid tutvustas Henri Pook.

Ettepanekuid on neli ning need puudutavad InfraBIM normdokumendi väljatöötamist (projekteerimine, ehitamine, haldamine); Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri  (STAR) võimekuse tagamist andmevahetuseks KOVide andmekogudega; KOVide teede ja tänavate kohta infot andvate infosüs­tee­mide automaatse andme­vahetuse loomisest vastavate riigi infosüsteemidega; KOV poolt teenusena kasutatavate infosüsteemide analüüsi läbiviimisest lähtuvalt üleriigilisest universaalsusest.

Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma ettepanekuid tutvustas Hille Ilves.

Üheteistkümnes ettepanekus tehti ettepanekuid riigipoolse tegevustoetuse tagamiseks laulu- ja tantsupeotraditsiooni säilimise ja jätkusuutlikkuse osas; muinsuskaitse all olevate kultuuriväärtuste säilitamise osas; tervisespordikeskuste ja üleriigilise tähtsusega spordirajatiste teemal.

Keskkonna ja maaküsimuste töörühma ettepanekuid tutvustas Krista Kupits.

Ettepanekuid oli kokku seitseteist ja need puudutasid jäätmevaldkonna teemasid; metsandus; maksuvabastustest ja maksusoodustustest ning nende negatiivsest mõjust KOVidele; keskkonnatasusid; pakendiseadust jm

Lõimumise valdkonna töörühma ettepanekuid tutvustas Jan Trei.

Tehti järgmisi ettepanekuid: soodustada vähemusrahvuste kultuuriseltside loomist ja tegutsemist; viia läbi kohalike omavalitsuste uussisserändajatega vahetult kokkupuutuvatele ametnikele tsentraliseeritud koolitused; rakendada meetmeid rahvusvahelise kaitse saanud pagulaste toimetuleku edendamiseks; välja selgitada kitsaskohad uussisserändajate kohanemisel ja neile teenuste osutamisel.

 

OTSUSTATI: (poolt 37, vastu ja erapooletuid ei ole)

Esitada ELVL ettepanekud 2021-2024 riigieelarve strateegia (RES)  ja 2021 riigieelarve (RE) osas Rahandusministeeriumile.

 

Päevakorrapunkt 10

Muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmades

Tulenevalt liidu liikmete ettepanekutest on tehakse töörühmades järgmised muudatused:

Hariduse  ja noorsootöö valdkonna töörühm

Kutsuda töörühma liikme kohalt tagasi Aivar Soe ja nimetada töörühma põhiliikmeks Kiili vallavanem Aimur Liiva.

 Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm

Kutsuda töörühma liikme kohalt tagasi Kairi Avastu ja nimetada töörühma liikmeks Viimsi valla sotsiaaltöö peaspetsialist, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja kt Tõnu Troon

OTSUSTATI: Kinnitada muudatused eelarveläbirääkimiste töörühmades.

 

Päevakorrapunkt 11

Informatsioonid

11.1 Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100. juubeliürituse korraldamine

Kuulati Sirje Ludvigu ja Jan Trei informatsiooni liidu 100. juubeliürituse korraldamist. Juhatus arutas korraldamisega seonduvat ja asus seisukohale, et juubeliüritus toimuks 19. septembril 2020  Estonia kontserdisaalis.

Kui Estoniaga on kokklepe saavutatud ja ürituse sisu osas on selgem visioon, siis informeeritakse volikogu täiendavalt.

OTSUSTATI:  Võtta informatsioon teadmiseks.

 

11.2 Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest 18.-19.märts 2020

Kuulati Sirje Ludvigu ja Jan Trei informatsiooni XVI-ndate linnade ja valdade päevade korraldamisest. Esmakordselt on peakorraldajaks liidu büroo. Varasematel aastatel tegeles büroo töötubade sisupoole kokkupanekuga ja muude korralduslike küsimustega tegeles Taveco OÜ (ruumide rent, toitlustamine, osalejate registreerimine, arvete valjastamine, messi korraldus). Seekord korraldab büroo koostöös Viru konverentsikeskusega ja hotelliga kogu ürituse. Hanke tulemusena kvalifitseerus Taveco OÜ messibokside ehitajaks ning sisustajaks.   

OTSUSTATI:  Võtta informatsioon teadmiseks.

 

 

Tiit Terik                                                                    Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                    Protokollija