Riigihange: Kohalike omavalitsuste (KOV) veebilehtede kaasajastamine Valitsusportaal 2.0 platvormi alusel

31.01.23
Uue veebi vaade - esileht Riik  koostöös kohalike omavalitsustega käivitas 2009. aastal kohalike omavalitsuste ühtsetel alustel veebilehtede presenteerimise tarbeks kohalike omavalitsuste teenusportaali (edaspidi KOVTP). KOVTP infosüsteemi kasutab 73 kohalikku omavalitsust 79-st. 2020. aastal läbiviidud infosüsteemi analüüs  tõi välja, et KOVTP-s kasutusel olev tarkvara on vananenud, mistõttu esineb kõrgendatud risk süsteemide käideldavusele ning turvalisusele. 
 
Infosüsteemi omanik Eesti Linnade ja Valdade Liit on aktiivselt otsinud probleemile lahendust ja on jõutud järeldusele, et uue infosüsteemi arendamise asemel on kõige mõistlikum evitada kohalikes omavalitsustes Riigikantselei poolt välja arendatud Valitsusportaal 2.0 (edaspidi VP). VP 2.0 platvorm baseerub Drupal 9 versioonil. Kuna kohalike omavalitsuste kommunikatsioonis on teatavaid spetsiifilisi erinevusi ja vajadusi võrreldes valitsusasutustega, on vajalik VP-s täiendada disaini ja luua juurde uut funktsionaalsust. 
 
Arendatav veebilehe platvorm võetakse pilootprojektina kasutusse 5 kohaliku omavalitsuse ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt. 
 
Hange on seotud koolitushankega (Koolitused, juhendmaterjal ja kasutajatugi - kohalike omavalitsuste (KOV) veebilehtede kaasajastamine Valitsusportaal 2.0 platvormi alusel).  
Uue veebi vaade - teenuse kirjeldus
 

Hangitava töö eesmärgiks on kohalike omavalitsuste kaasaegne ja ühtne veebilehe platvorm, mis aitab tagada KOV infoteenuste osutamise ühtlast taset, positiivset kasutajakogemust kodanikele ning tehnilist jätkusuutlikkust. Selleks täiendatakse VP funktsionaalsusi ja luuakse avaliku halduse asutuste vahel koostoimiv arendussüsteem, mida on osapooltel võimalik ristkasutada.

Riigihanke nr 244761
Hankelepingu seisund: Allkirjastatud
Projekti seis: Analüüs lõppenud. Arendus käib.

Projekti rahastatakse Majandus- ja taristuministri 15.04.2015 määruse nr 31 „Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" alusel välja makstavast toetusest. Hankemenetluse aluseks on „Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine - 21.03.2018-31.12.2023" vooru esitatud ja hanke toimumise ajal kinnitatud eeltaotlusega projekt „KOV teenusportaali (KOVTP – KOV veebilehe platvorm) kaasajastamine". 
 
EU logo
 

Ärianalüüs: Kohalike omavalitsuste veebilehtede uuendamine Valitsusportaali 2.0 platvormi alusel

KOVTP / KOVMEN analüüs

KOVTP / KOVMEN analüüsi tulemused (projekt lõppes augustis 2020) leiab https://www.elvl.ee/teostatud-projektid#KOVTP_KOVMEN_analyys

KOVTP uue visuaalse lahenduse projekti kohta (seisuga 29.01.2020 on uus visuaal kõigile KOVTP kasutajatele kasutamiseks avatud) leiab info https://www.elvl.ee/teostatud-projektid#KOVTP_visuaal

Infosüsteemide veebileht: https://www.kovtp.ee/