Materjalid

 
EUROOPA LIIDU STRUKTUURIFONDID
 
„Kohalike omavalitsuste võimalused ja kuidas olla edukas EL 2021+ struktuurivahendite kasutamisel" koolitus 30.11.2022
Koolitus on järelvaadatav SIIN
 
„2021-2027 EL toetustest" 
Triin Tomingas, Rahandusministeerium, välisvahendite talituse juhataja
Esitlus
 
„EL toetusmeetmetest KOVidele"
Kaire Luht, Rahandusministeerium, regionaalpoliitika talituse juhataja
Esitlus
                     
„Millega arvestada uuel rahastusperioodil projektide rakendamisel. Järelevalve korraldus ja enam levinud rikkumised. Soovitused edukaks projekti elluviimiseks". 
Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus, toetuste arendamise osakonna juhataja
Mairi Uusen, Riigi Tugiteenuste Keskus, riski juhtimise ja järelevalve talituse juhataja
Esitlus
 
„Riigihanked Maksu- ja Tolliameti vaatest"  
Maarika Orusaar, Maksu- ja Tolliamet, juhtiv maksuaudiitor 
Esitlus
 
----------------------------
 


RAHANDUS

Rahandusministeeriumi täiendav infokiri 2020 lisaeelarves toetusfondi täiendavate rahade kohta( 70 mln investeeringutoetus KOVidele)  (19.05.2020)

Rahandusministeeriumi infokiri 2020 lisaeelarvest KOVidele eraldatud 30 mln tulubaasi stabiliseerimise ja 30 mln teehoiu rahade kohta (08.05.2020)

 

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ

september 2023 - Pilootprogrammi "Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel" tulemusena valminud juhendamaterjal. Selle väljatöötamisel on osalenud 12 kohalikku omavalitsust perioodil kevad 2022 - sügis 2023. 

21. novembril kohtusid linnade ja valdade juhid riigihalduse ning haridus- ja teadusministriga, teemaks õpetajate palgatõusust tulenev KOV eelarve mõju alushariduse-, huvihariduse- ning kultuuritöötajate palgatõusuks riigieelarve menetlemise kontekstis. Küsimust on arutatud ka liidu juhatuses ning vastav pöördumine on Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL-i) juhatuse poolt tehtud Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, rahandusministrile ning riigihalduse ministrile. Kohtumise protokolli saab lugeda SIIT

30.11.2022 toimus omavalitsuste juhtidele, haridusvaldkonna juhtidele, finantsjuhtidele ning koolijuhtidele suunatud veebinar 2023.a KOVide riigieelarvelise haridustoetuse teemadel. Päevakava ning materjalid leiab SIIT

8. ja 9. novembril 2022 toimusid Viimsi Artiumis Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohaliku omavalitsuse üksuse haridusjuhtide õppepäevad.
Kava ja materjalid leiab SIIT
 

16.02.2022 KOV veebinar "Õpetajate järelkasvu tegevuskava ja Õpetajad loovad homse Eesti"
Slaidikava (.pdf)
Õpetajate väärtustamine Rae vallas (.pdf)
Õpetajaameti väärtustamine KOVides küsitluse põhjal (.pdf)
 

Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine - pilootprojekt VOL 2


Veebiseminar ELVL KOV haridusjuhtidele 8.detsembril 2021
 

22.04.2021 - Veebikoolitus koolivõrgu korrastamisest ettekanded:
Koolivõrgu ümberkorralduste protsess  (.pdf) - Indrek Riisaar/HTM haridusvõrgu osakonna juhataja
Andmepõhine otsustamine koolivõrgu ümberkorraldamisel - Sandra Fomotškin/HTM juhtivanalüütik
Ümberkorraldamise aja- ja tegevuskava (.pdf) - Lii Laanemets/Türi valla vallasekretär, Karin Tenisson-Alev/Järva valla vallasekretär

Haridusvõrgu korrastamine Viljandi linna näitel (.pdf) - Janika Gedvil/abilinnapea
Haridusvõrgu korrastamine Haapsalu linna näitel (.pdf) - Mari-Epp Täht/haridusnõunik 
Haridusvõrgu korrastamine Põltsamaa valla näitel (.pdf) - Karro Külanurm/abivallavanem
Paikuse huvikooli ja üldhariduskooli tegevuse ühendamine Pärnu linna näitel (.pdf) -  Ene Koitla/haridusosakonna juhataja
Haridusvõrgu korrastamise ettevalmistused Saaremaa valla näitel  (.pdf) - Urmas Treiel/ haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja
22.04.2021 toimunud veebikoolituse 1. osa on järelvaadatav SIIT.  
22.04.2021 toimunud veebikoolituse 2. osa on järelvaadatav SIIT.
 

 

Millega arvestada koolivõrgu ümberkorraldamise aja- või tegevuskava koostamisel (.pdf)  (05.04.2021) 

Erakoolide pidajate, KOV haridusametnike 26.04.2019 koostööseminaril jagatud kogemused ja ettepanekud (.pdf) (05.04.2021)

Koostöökogemused riigigümnaasiumite asutamisest (.pdf) (05.04.2021)

Kohalike omavalitsuste koolivõrgu korrastamise kogemused  (.pdf) (05.04.2021)


05.05.2021 veebiseminar- Õpetaja ja palgakorralduse kaasajastamine I osa
05.05.2021 veebiseminar - Õpetaja ja palgakorralduse kaasajastamine II osa
Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat 2021 (.pdf)

Slaidikava vaata opetaja.kovit.ee
Slaidikava koos muusikaga https://youtu.be/nUZm4oEyma8

Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 1. video,  Hille Ilves
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 2. video,  Heidi Uustalu
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 3. video Anu Vau
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 4. video,  Mare Tamm
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 5. video, Margus Veri
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 6. video,  Päivi Märjamaa
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 7. video, Triin Noorkõiv

---

Oktoober 2020 - huvitoetuse veebinaride materjalid
20. oktoober 2020:
   a) Digilahendusest (.pdf)
   b) Toetuse ABC (.pdf)
21. oktoober 2021:
   a) Eesti Noorteühenduste Liit (.pdf)
Toetusega seonduva info saab kätte SIIT.
Toetuse digilahendusse saab siseneda SIIT.
Toetuse senist kasutamist maakondade lõikes saab vaadata SIIT, ülevaate oma KOVi toetuse kasutamisest saate digilahendusest.
 

KESKKOND

Projekti CLiMaLoc  "Climate Mainstreaming Locally in the Baltic Sea Region" lõpuvebinaril (toimus 14.03.2023) tutvustatud projekti raames valminud käsiraamat kliimamuutustele vastu seismiseks ja kohanemiseks (käsiraamat on hetkel kättesaadav vaid inglise keeles).

Veebruar 2023 - Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste KÄSIRAAMAT

Balti Keskkonnafoorum osales projektis LIFE UrbanStorm ning selle projekti raames on koostatud lühike ülevaade / soovitused KOVidele kliimakavade koostamiseks. Soovitused ja nö tööriistakast on leitavad siit - https://urbanstorm.viimsivald.ee/tooriistakast/

Kohalike omavalitsuste roll rohepöörde elluviimisel (2022) (mõjuanalüüs), mõjuanalüüsi lisad leiab Riigikantselei lehelt (veidi allapoole kerides)

2022 töötubade programm "Kliimamuutus ja energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses" KOV töötoad | Energiatalgud

Kohalike omavalitsuste tuule- ja päikeseenergia käsiraamat (2021) (.pdf)

20 aprillil 2022 toimunud kasvuhoonegaaside jalajälje ümarlaua salvestuse ja ettekanded leiab SIIT

22. veebruaril 2022 toimunud Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnaprogrammi ettekannete failid ja salvestused leiab KIKi kodulehelt.
Kokku jagatakse Keskkonnaprogrammi kaudu sel aastal (2022) laiali 12,23 M EUR ja see koosneb kaheksast alamprogrammist.

 

 

 

Rohetiiger kui kestliku Eesti nimel tegutsev koostööplatvorm koos Arengukoostöö Ümarlauaga kogus keskkonnaühendustelt ja kestliku arenguga tegelevatelt organisatsioonidelt soovitusi kohalikele omavalitsustele. Alljärgnev koondab 15 keskkonnaühenduse soovitusi, mis aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. Need soovitused on vabakonna tellimus kestlikule Eestile.
Kohaliku kestliku arengu keskkonnasoovitused kogusime kokku 2020. aasta lõpus ning nende analüüs ja hindamine toimus 2021. aasta esimestel kuudel. 

Loe SIIT: MIDA PEAKSID OMAVALITSUSED ROHEPÖÖRDE KIIRENDAMISEKS TEGEMA?

Abiks alustavale ja meeldetuletuseks kogenud keskkonnaspetsialistile – 2018. aasta KOV keskkonnaalase koolitusprogrammi materjal - SIIN

KESKKONNAMÕJU HINDAMINE – käsiraamat - SIIN

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp lõpparuanne - SIIN

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja koostamise ja korraldatud jäätmeveo korra koostamise juhend - SIIN 

Kohaliku omavalituse jäätmekava koostamise juhendmaterjal - SIIN

Kohalike omavalitsuste mürakaardid ning nende põhjal koostatavad tegevuskavad: SIIN

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhend - SIIN

Reovee kohtkäitluslahenduste kontrollimine - SIIN

Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ä rajuhtimise ja puhastamise tasu arvestamise metoodika - SIIN

Keskkonnaameti koolitusmaterjalid kohalikele omavalitsustele

30.09.2020 toimunud infoseminari "Euroopa roheline kokkulepe – mida see KOVidele tähendab?" materjalid
   1) Tervikettekanne KOVidele (.pdf) 
   2) MKM energeetika ja transpordi suundumused (.pdf)
   3) SF 2021+ Regionaalpoliitika meetmetekavandamine (.pdf)
   4) Veemajanduse rahastamisest Roheleppe kontekstis (.pdf)
   5) Kirjalikud vastused seminari jooksul tekkinud küsimustele (.docx)

 

Info Keskkonnaameti koolituste kohta, mis on läbi viidud KOV keskkonnaspetsialistidele 2020 – 2021:

02.12.2020 Eluslooduse teemaline koolituspäev

KOVide (võimalik) roll invasiivsete võõrliikide tõrjes | 2.18 MB | pdf ; Eike Tammekänd (Keskkonnaamet); vaata videot 

Mitte kaitsealused loomad tiheasustusaladel | 1.13 MB | pdf ; Jan Siimson (Keskkonnaamet) ; vaata videot 

03.06.2021 koolitus "Kuidas vältida jäätmeid suurüritustel?"

Mida toob ürituse korraldajale kaasa ühekordse plasti direktiiv? | 1.16 MB | pdf ; Helen Akenpärg (Keskkonnaamet); vaata videot 

Kuidas muuta sündmused keskkonnahoidlikumaks? | 10.64 MB | pdf ; Kadri Kalle (Acento OÜ); vaata videot 

Kuidas korraldada keskkonda hoidvat spordiüritust? | 992.44 KB | pdf; Eliisa Saksing (Seiklushunt OÜ); vaata videot 

Sündmuste korraldamise näiteid Tartu loodusmajast. | 3.27 MB | pdf ; Eelika Laane-Hannus (Tartu loodusmaja); vaata videot 

Eesti Pandipakend esitleb - Panditops! | 1.02 MB | pdf ; Kertu Tutk (Panditops); vaata videot 

Kuidas vähendada jäätmete hulka? Uue-Saaluse veinitalu kogemused. | 2.47 MB | pdf ; Maris Kivistik (Uue-Saaluse Veinitalu); vaata videot 

11.-12.11.2020 Jäätmeteemalised koolituspäevad

Jäätmete vähendamine kui kliimaneutraalsuse üks võti | 566.95 KB | pdf ; Made Saadve (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus – mis muutub KOVi jaoks? | 1003.47 KB | pdf ; Kristel Kibin (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Korraldatud jäätmeveo riigihanke alusdokumentide koostamise juhendi tutvustamine | 754.96 KB | pdf ; Helen Akenpärg (Keskkonnaamet); vaata videot 

Kampaania "Nähtamatud jäätmed" 23.–29.11.2020 | 244.7 KB | pdf ; Liis Kaar (Keskkonnaministeerium) ; vaata videot 

Ühekordse plasti (SUP) direktiiv | 1.49 MB | pdf ; Dagny Kungus (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Ülevaade jäätmeindikaatoritest ja andmete kättesaadavus KOVidele | 637.59 KB | pdf ; Imre Aruoja (Keskkonnaagentuur); vaata videot 

Korraldatud jäätmevedu 2020 | 627.24 KB | pdf ; Reet Siilaberg (Keskkonnaamet); vaata videot 

Kontroll pakendiseadusest tulenevate nõuete üle | 3.85 MB | pdf ; Kaidi Kattai (Keskkonnainspektsioon); vaata videot 

Ehitus-ja lammutusjäätmete alane järelevalve, koostöö KOViga | 1.86 MB | pdf ; Aile Kureoja (Keskkonnainspektsioon); vaata videot 

Kompostimise ABC | 6.4 MB | pdf ; Anneli Ohvril (Kompostiljon); vaata videot 

16.06.2021 koolitus „Kohaliku omavalitsuse töötajale radoonist"

Kohaliku omavalitsuse töötajale radoonist | 1.73 MB | pdf ; Alar Polt (Keskkonnaamet); vaata videot 

29.10.2020 koolitus "Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutuste mõjuga kohanemine"

Kuidas kliimapoliitika pidupäevast saab kliimakohanemise argipäev | 5.18 MB | pdf ; Antti Roose (Tartu Regiooni Energiaagentuur); vaata videot 

Lugu sellest, kuidas Tallinn muutuva kliimaga kohaneb | 5.99 MB | pdf ; Maila Kuusik (Tallinna Energiaagentuur); vaata videot 

Ilmahoiatused ja ilmainfo operatiivne liikumine | 2.24 MB | pdf ; Taimi Paljak (Keskkonnaagentuur); vaata videot 

Soojussaarte hindamise aruanne Eesti suuremate linnade kohta suviste kuumalainete ajal 2014-2019 | 3.92 MB | pdf ; Kairi Vint (Keskkonnaagentuur); vaata videot 

Üleujutused | 1.94 MB | pdf ; Jana Põldnurk (Keskkonnaagentuur); vaata videot 

27.10.2020 koolitus "Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutuste mõjuga kohanemine"

Kohalike kliima- ja energiakavade koostamine TREA kogemus | 607.89 KB | pdf; Martin Kikas (Tartu Regiooni Energiaagentuur); vaata videot 

Säästlik transport, KOVide roll säästva transpordi kujundamisel, praktilised näiteid | 5.61 MB | pdf ; Johann Peetre (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium); vaata videot 

Euroopa roheline kokkulepe ja mõned rahastusvõimalused KOVidele | 1.07 MB | pdf; Kati-Liis Kensap (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

LIFE programm – mis see on ja millele ja millal on võimalik toetust küsida? | 978.59 KB | pdf; Triin Kommer (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Erinevad kliimasse panustavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse voorud kohalikele omavalitustele | 721.63 KB | pdf; Tõnn Tuvikene (Keskkonnainvesteeringute Keskus); vaata videot 

Targa linna tippkeskusest ja targa linna ideekonkursist | 1.69 MB | pdf; Külle Tärnov (Targa linna tippkeskus); vaata videot 

09.06.2021 vee valdkonna teine koolitus. Teemad käsitlevad põhjavee, puurkaevude ja maasoojussüsteemidega seonduvat.

Põhjaveevarude hindamine ja ümberhindamine | 512.81 KB | pdf; Kersti Türk (KeM); vaata videot 

Puurkaevude haldus, puurkaevude keskkonnaregistri kasutamine | 1.21 MB | pdf; Margit Kolats-Toomla (KAUR); vaata videot 

Puurkaevu tehnilise seisundi kontrolli võimalused geofüüsikaliste meetoditega | 3.78 MB | pdf; Siim Tarros (Eesti Geoloogiateenistus); vaata videot 

Maasoojussüsteemide kavandamine ja rajamine | 1.67 MB | pdf; Argo Jõeleht (Tartu Ülikool); vaata videot 

27.05.2021 vee valdkonna esimene koolitus. Teemad käsitlevad ühisveevärgi ja -​kanalisatsiooni teenuse osutamisega seonduvat.

KOV roll ja ülesanded ÜVVK teenuse osutamisel | 751.75 KB | pdf; Raili Kärmas; (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Reoveekogumisalade moodustamine ja muutmine | 1.07 MB | pdf ; Katri Kartau (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Puurkaevude projekteerimine ja ehitamine | 707.57 KB | pdf; Kersti Türk (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Reovee purgimisteenuse korralduse analüüs | 862.33 KB | pdf; Liisi Arm (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Järelevalve teostamise juriidiline raamistik reovee kohtkäitlus-süsteemide näitel | 561.33 KB | pdf ; Rutt Grünberg (Keskkonnaamet); vaata videot 

IP LIFE CleanEST projekti raames saadud kogemused Lääne- ja Ida-Virumaal | 1.85 MB | pdf ; Liisi Marits (Keskkonnaamet); vaata videot 

03.12.2020  Koolituse teemad käsitlevad veemajanduskavade, veekogumite seisundi hindamise ning paisutamisega seonduvat.

Veemajanduskavad, meetmeprogrammid ja nende rakendamine | 1.54 MB | pdf ; Milvi Aun (Keskkonnaamet); vaata videot 

Veemajanduskava koostamine | 2.67 MB | pdf ; Karl Kupits (Maves OÜ);  vaata I videot II videot 

Veekogumite seisundi hindamine | 3.94 MB | pdf ; Marge Muna (Keskkonnaagentuur); vaata videot 

Pais ja paisutamine | 3.38 MB | pdf ; Elina Leiner (Keskkonnaamet); vaata videot 

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja -süsteemide uuringu tulemuste tutvustus | 1.93 MB | pdf ; Vallo Kõrgmaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus); vaata videot 

17.06.2020  "Üleujutuste ja kliimamuutuste mõjudega kohanemine"

Kliimamuutuste ja üleujutuste mõjude arvestamine planeeringutes | 1.54 MB | pdf ; Agne Aruväli (Keskkonnaministeerium) ; vaata videot 

Kliimamuutuste mõju veekogudele | 883.73 KB | pdf ; Agne Aruväli (Keskkonnaministeerium) ; vaata videot 

Sademevee lahenduste kavandamine | 4.17 MB | pdf ; Raili Kärmas (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

11.06.2020 Koolitus uue veeseaduse teemal. Ettekanded heit- ja reovee teemadel ning  kohtkäitlussüsteemide järelevalvest.

Veeseadus heit-ja reovee regulatsioon | 2.78 MB | pdf ; Raili Kärmas (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Järelevalve reovee kohtkäitlussüsteemide üle | 803.17 KB | pdf ; Pavel Ojava, Kai Korkmann (Keskkonnainspektsioon) ; vaata videot 

10.06.2020 Koolitus uue veeseaduse teemal. Tuuakse välja tähtsamad muudatused või uued valdkonnad võrreldes vana veeseadusega ja KOV-iga seotud veeseaduse regulatsioonid.

Veeseaduse uuendused | 221.15 KB | pdf ; Hendrik Põldoja (Keskkonnaministeerium); vaata videot 

Põhjavee valdkonna muudatused veeseaduses | 1.43 MB | pdf ; Kersti Türk (Keskkonnaministeerium) ; vaata videot 

 

 

LIGIPÄÄSETAVUS

Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs - SIIN

 

KULTUUR

Rahvatantsurühmade, rahvamuusikakollektiivide, kooride ja orkestrite finantsmajandusliku olukorra ning juhendajate sotsiaalse kindlustatuse analüüs: uuringuaruanne (2019)

 

LÕIMUMINE

Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline infoleht, SÜGIS 2022

 

Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised korduma kippuvad küsimused 2022


Ülevaade lõimumis-, sh kohanemisvaldkonna teenustest Eestis. Juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele (2021) (.pdf)

Uussisserändajate kohanemine Eestis (Uuringuaruanne 2019)

 

PLANEERINGUD

Ruumilise planeerimise roheline raamat (2020)


TEED JA TRANSPORT

Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumite mõjud - lõpparuanne  (.pdf)


MUU

6. detsembril 2022 toimus Tallinnas OECD raporti „Soolise võrdõiguslikkuse suurendamise majanduslik kasu Eestile" esitlus. Raport annab süstemaatilise ülevaate soolisest võrdõiguslikkusest Eestis.
Raportit saab inglise keeles lugeda SIIT ning eesti keeles alla laadida SIIT
OECD presentatsioon (.pdf)
Esitlusel tehtud Jaanika Merikülli ettekanne.
 

29. novembril 2022 korraldas statistikaameti meeskond infotunni 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemuste ning infootsingu teemal. Ürituse salvestuse leiab siithttps://www.youtube.com/watch?v=yYTZ3I9EVSEInfot jagasid ning küsimustele vastasid statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila ja juhtivanalüütik Terje Trasberg. Lisaks on statistikaamet oma blogisse kirjutanud ülevaatliku loo muutustest kohalike omavalitsuste rahvastikus ning loonud selle kõrvale ka lihtsa kaardivaate. Sellelt saab jälgida muutuseid enda omavalitsuse rahvaarvus, iibes ja rändes viimase kümne aasta jooksul. Lisaküsimuste korral saab kirjutada stat@stat.ee.
 

Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. Käsiraamat kohalikele omavalitsustele (2019)

Kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu – CPTED käsiraamat korrakaitsjatele (2015)
Käsiraamat annab soovitusi, kuidas oskusliku planeerimise kaudu elukeskkonda turvalisemaks muuta ja kuritegevust ennetada. Käsiraamatu näol on tegemist praktilise juhendiga linnaplaneerimisprotsessis osalevatele politseinikele ja teistele ametnikele, kes vastutavad turvalise elukeskkonna tagamise eest. Samuti on käsiraamat abiks kõigile neile, kellel on soov politseinikke planeerimisprotsessidesse kaasata.

Kogumik „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest". 

Rahvusvahelise partnerluse poolt loodud inglisekeelne õppematerjal, mis koosneb järgnevatest teemadest: kogukonna kaasamine, võrgustikutöö ja partnerlus ning sotsiaalse ettevõtluse võimalused on saadaval SIIN

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2023–2027 eelhindamise lõpparuanne

 

TÖÖ-, SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKOND
 

Arutelukohtumine „Kohalike omavalituste väljakutsed seoses Ukraina põgenike elukoha registreerimisest tulenevate edasiste kohustustega" 15.08.2022
Arutelukohtumisel osalesid: Eesti Linnade ja Valdade Liit, Siseministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Kultuuriministeerium, Tartu linn, Pärnu linn, Otepää vald, Viimisi vald, Sotsiaalkindlustusamet

Arutelukohtumise SALVESTUS
Pärnu väljakutsed avalike teenuste tagamisel Ukraina põgenikele (.pdf)
Haridus- ja Teadusministeeriumi slaidid (.pdf)

 

Asendus- ja järelhoolduse rahastamine ja edasised võimalused
Arutelukohtumine ELVL-ga 24.03.2022
Slaidikava (.pdf)
Järelevaatamine
 

COVID-19 vaktsineerimise infopäev 22.10.2021
Materjalid: 
Ülevaade COVID-19 haigestumiste, haiglaravi ja testimise kohta (Mari-Anne Härma, Terviseameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes) (.pdf)

Vaktsineerimisest ja koostöökohtadest KOV-ga (Madis Kallas, Haigekassa, Tervise infosüsteemide arendusjuht)  (.pdf)

Tartu linna parimat praktikad vaktsineerimisest (Mihkel Lees, Tartu Linnavalitsus, abilinnapea)  (.pdf)

OLULINE INFO SEOSES KOROONAVIIRUSEGA COVID-19