Materjalid


RAHANDUS

Rahandusministeeriumi täiendav infokiri 2020 lisaeelarves toetusfondi täiendavate rahade kohta( 70 mln investeeringutoetus KOVidele)  (19.05.2020)

Rahandusministeeriumi infokiri 2020 lisaeelarvest KOVidele eraldatud 30 mln tulubaasi stabiliseerimise ja 30 mln teehoiu rahade kohta (08.05.2020)

 

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ

22.04.2021 - Veebikoolitus koolivõrgu korrastamisest ettekanded:
Koolivõrgu ümberkorralduste protsess  (.pdf) - Indrek Riisaar/HTM haridusvõrgu osakonna juhataja
Andmepõhine otsustamine koolivõrgu ümberkorraldamisel - Sandra Fomotškin/HTM juhtivanalüütik
Ümberkorraldamise aja- ja tegevuskava (.pdf) - Lii Laanemets/Türi valla vallasekretär, Karin Tenisson-Alev/Järva valla vallasekretär

Haridusvõrgu korrastamine Viljandi linna näitel (.pdf) - Janika Gedvil/abilinnapea
Haridusvõrgu korrastamine Haapsalu linna näitel (.pdf) - Mari-Epp Täht/haridusnõunik 
Haridusvõrgu korrastamine Põltsamaa valla näitel (.pdf) - Karro Külanurm/abivallavanem
Paikuse huvikooli ja üldhariduskooli tegevuse ühendamine Pärnu linna näitel (.pdf) -  Ene Koitla/haridusosakonna juhataja
Haridusvõrgu korrastamise ettevalmistused Saaremaa valla näitel  (.pdf) - Urmas Treiel/ haridus- ja noorsootöö osakonna juhataja
22.04.2021 toimunud veebikoolituse 1. osa on järelvaadatav SIIT.  
22.04.2021 toimunud veebikoolituse 2. osa on järelvaadatav SIIT.
 

 

Millega arvestada koolivõrgu ümberkorraldamise aja- või tegevuskava koostamisel (.pdf)  (05.04.2021) 

Erakoolide pidajate, KOV haridusametnike 26.04.2019 koostööseminaril jagatud kogemused ja ettepanekud (.pdf) (05.04.2021)

Koostöökogemused riigigümnaasiumite asutamisest (.pdf) (05.04.2021)

Kohalike omavalitsuste koolivõrgu korrastamise kogemused  (.pdf) (05.04.2021)


05.05.2021 veebiseminar- Õpetaja ja palgakorralduse kaasajastamine I osa
05.05.2021 veebiseminar - Õpetaja ja palgakorralduse kaasajastamine II osa
Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat 2021 (.pdf)

Slaidikava vaata opetaja.kovit.ee
Slaidikava koos muusikaga https://youtu.be/nUZm4oEyma8

Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 1. video,  Hille Ilves
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 2. video,  Heidi Uustalu
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 3. video Anu Vau
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 4. video,  Mare Tamm
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 5. video, Margus Veri
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 6. video,  Päivi Märjamaa
Õpetaja- ja palgakorralduse kaasajastamine - 7. video, Triin Noorkõiv

---

Oktoober 2020 - huvitoetuse veebinaride materjalid
20. oktoober 2020:
   a) Digilahendusest (.pdf)
   b) Toetuse ABC (.pdf)
21. oktoober 2021:
   a) Eesti Noorteühenduste Liit (.pdf)
Toetusega seonduva info saab kätte SIIT.
Toetuse digilahendusse saab siseneda SIIT.
Toetuse senist kasutamist maakondade lõikes saab vaadata SIIT, ülevaate oma KOVi toetuse kasutamisest saate digilahendusest.
 

KESKKOND

Rohetiiger kui kestliku Eesti nimel tegutsev koostööplatvorm koos Arengukoostöö Ümarlauaga kogus keskkonnaühendustelt ja kestliku arenguga tegelevatelt organisatsioonidelt soovitusi kohalikele omavalitsustele. Alljärgnev koondab 15 keskkonnaühenduse soovitusi, mis aitavad omavalitsustel täita üleilmseid kestliku arengu keskkonnaeesmärke ja Eesti 2035 strateegilisi sihte. Need soovitused on vabakonna tellimus kestlikule Eestile.
Kohaliku kestliku arengu keskkonnasoovitused kogusime kokku 2020. aasta lõpus ning nende analüüs ja hindamine toimus 2021. aasta esimestel kuudel. 

Loe SIIT: MIDA PEAKSID OMAVALITSUSED ROHEPÖÖRDE KIIRENDAMISEKS TEGEMA?

Abiks alustavale ja meeldetuletuseks kogenud keskkonnaspetsialistile – 2018. aasta KOV keskkonnaalase koolitusprogrammi materjal - SIIN

KESKKONNAMÕJU HINDAMINE – käsiraamat - SIIN

Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs, I etapp lõpparuanne - SIIN

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja koostamise ja korraldatud jäätmeveo korra koostamise juhend - SIIN 

Kohaliku omavalituse jäätmekava koostamise juhendmaterjal - SIIN

Kohalike omavalitsuste mürakaardid ning nende põhjal koostatavad tegevuskavad: SIIN

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhend - SIIN

Reovee kohtkäitluslahenduste kontrollimine - SIIN

Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ä rajuhtimise ja puhastamise tasu arvestamise metoodika - SIIN

Keskkonnaameti koolitusmaterjalid kohalikele omavalitsustele

30.09.2020 toimunud infoseminari "Euroopa roheline kokkulepe – mida see KOVidele tähendab?" materjalid
   1) Tervikettekanne KOVidele (.pdf) 
   2) MKM energeetika ja transpordi suundumused (.pdf)
   3) SF 2021+ Regionaalpoliitika meetmetekavandamine (.pdf)
   4) Veemajanduse rahastamisest Roheleppe kontekstis (.pdf)
   5) Kirjalikud vastused seminari jooksul tekkinud küsimustele (.docx)

 

 

LIGIPÄÄSETAVUS

Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs - SIIN

 

KULTUUR

Rahvatantsurühmade, rahvamuusikakollektiivide, kooride ja orkestrite finantsmajandusliku olukorra ning juhendajate sotsiaalse kindlustatuse analüüs: uuringuaruanne (2019)

 

LÕIMUMINE

Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis (2020) (.pdf)

Uussisserändajate kohanemine Eestis (Uuringuaruanne 2019)

 

PLANEERINGUD

Ruumilise planeerimise roheline raamat (2020)

 

MUU

Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö. Käsiraamat kohalikele omavalitsustele (2019)

Kuritegevuse ennetamine ehitatud keskkonna kujundamise kaudu – CPTED käsiraamat korrakaitsjatele (2015)
Käsiraamat annab soovitusi, kuidas oskusliku planeerimise kaudu elukeskkonda turvalisemaks muuta ja kuritegevust ennetada. Käsiraamatu näol on tegemist praktilise juhendiga linnaplaneerimisprotsessis osalevatele politseinikele ja teistele ametnikele, kes vastutavad turvalise elukeskkonna tagamise eest. Samuti on käsiraamat abiks kõigile neile, kellel on soov politseinikke planeerimisprotsessidesse kaasata.

Kogumik „Parimad viisid võrdsete võimaluste loomiseks. Häid näiteid perioodil 2014-2020 struktuuritoetuste abil rahastatud projektidest". 

Rahvusvahelise partnerluse poolt loodud inglisekeelne õppematerjal, mis koosneb järgnevatest teemadest: kogukonna kaasamine, võrgustikutöö ja partnerlus ning sotsiaalse ettevõtluse võimalused on saadaval SIIN

 

OLULINE INFO SEOSES KOROONAVIIRUSEGA COVID-19