Õigusloome

Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Keskkonnaministeerium
Maaeluministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Välisministeerium
Kaitseministeerium
Tagasiside ja arvamused

Linnade ja Valdade Liidu eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste järjepidev osaluse võimalus riigi õigusloomes, mille protsessis lähtutaks Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõttest ja väärtusest ning Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2022-2025

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kooskõlastuskirjad on kättesaadavad siit: EIS (Eelnõude Infosüsteem) 

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.


2023. aasta kooskõlastused (nimekiri täieneb jooksvalt): 

 
 
27.03.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu välja toodud märkuste ja ettepanekutega arvestamisel.
 
 
17.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" muutmine" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 
 
20.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, arvestades liikmetelt laekunud tagasisidet, kooskõlastas Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine" eelnõu (põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade ajakohastamine) väljatoodud märkuste ja ettepanekutega. Kuna Narva linnalt laekus rohkearvuliselt tähelepanekuid ja küsimusi, lisasime need kirjale tervikuna.
 
 
 
 
05.04.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas keskkonnaministri määruse „Joogiveehaarde valgala ja toiteala riskihindamise ja -juhtimise nõuded" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
10.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähtudes oma liikmetelt laekunud tagasisidest, kooskõlastas keskkonnaministri määruse "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
02.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähtudes oma liikmetelt laekunud tagasisidest, kooskõlastas Vabariigi Valitsuse määruse „Kinnisasja erakorralise hindamise kord" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 
 
 
 
28.04.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu.
 
24.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirja „Toetuse andmise tingimused digiriigi alusbaasi kindlustamise, digiriigi arenguhüpete hoogustumise ning küberruumi turvalisuse tagamise toetamiseks" eelnõu ettepanekutega.
 
09.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu esitatud märkuste ja ettepanekutega arvestamisel.
 
 
26.05.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, arvestades liikmete tagasisidet, kooskõlastas dokumendi „Riigihangete läbiviimise strateegilised põhimõtted" märkuste ja ettepanekutega.
 
05.05.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas raamatupidamise seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse märkuste ja ettepanekutega.
 
02.05.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud maksuseaduste muutmise seaduse eelnõusid (st tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu; hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu). Eesti Linnade ja Valdade Liidule (ELVL) ei ole eelnõu kooskõlastamiseks esitatud, ehkki Vabariigi Valitsuse reglemendi § 6 lõike 1 kohaselt tuleb eelnõu kooskõlastada üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liiduga, kui eelnõu puudutab kohaliku omavalitsuse õigusi, kohustusi ja ülesandeid või kohaliku elu korraldust. Samas on ka EIS-s antud kooskõlastamise tähtaeg ülilühike (26.04. ilmus EISi, tähtaeg 02.05),  mis ei ole aga piisav aeg eelnõude sisuliseks läbitöötamiseks ega liikmetega konsulteerimiseks. Arvestades ülaltoodut, pöördus Eesti Linnade ja Valdade Liit ministeeriumi poole ettepanekuga lisada ELVL nimetatud eelnõude kooskõlastajate hulka ning anda kooskõlastamiseks aega vähemalt 10. maini. Paraku meie ettepanekut ei arvestatud ja meie poolt soovitud tähtaega ei antud. 
ELVLi vastus Rahandusministeeriumile ja ministrile
 
 
 
24.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse koos ettepanekutega.
 
 
02.05.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamise üldtingimused 2023. aastal märkustega.
 
 
 
 
09.03.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu märkusega.
 
20.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähtudes oma liikmetelt laekunud tagasisidest, kooskõlastas määruse „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 

 

Kultuuriministeerium

 

Välisministeerium
 

 

Kaitseministeerium

03.05.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Samas märkisime vastuskirjas, et eelnõu eesmärk iseenesest on mõistetav ning asjaolud, mis on tinginud eelnõu väljatöötamise, arusaadavad.
 

Tagasiside ja arvamused

17.04.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud Riigikantseleilt saabunud tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu.

17.03.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikantseleile taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avaliku konsultatsiooni raames märkused ja ettepanekud.
 
13.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, olles kaasatud Riigikogu majanduskomisjoni menetluses oleva ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) protsessi, esitas oma märkused. Kogu eelnõu menetlusega seonduv teave, samuti teave komisjonile eelnõuga seoses laekuvate arvamuste ja ettepanekute ning vastutava Riigikogu liikme ja ametniku kohta on leitavad eelnõu kaardilt 746SE parlamendi veebilehel.
 
06.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikogu majanduskomisjonile riigivaraseaduse, maareformi seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE) kohta ettepanekud. Eelnõu 712SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu kaardilt 712SE .

 

2022. aasta kooskõlastused leiab SIIT.

Üles