Teostamisel olevad projektid

- Viimsi geoinfosüsteem

- VOLISe uuendamine (väikearendused)

- VOLIS2 infosüsteemi ja haldusmudeli analüüs

- anna-teada.ee ja vastava äpi (iOS, Android) uuendamine

- KOV infosüsteemide (VOLIS, KOV TP) Riigipilve viimine

- KOVTP uuendamine

- KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

Viimsi geoinfosüsteem

Projekti sisuks on kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel
Vaata rohkem:
https://www.viimsivald.ee/teenused/kommunaalmajandus/geoinfosusteemi-pohise-registri-arendus

Üles

VOLISe uuendamine (väikearendused)

Plaanis on teha alljärgnevad uuendused:
- uus kasutajate ja gruppide haldus
- uued hääletuste läbiviimise võimalused
- uuendatud sekretäri-/juhatajavaate disain
- SmartID sisselogimine / EL kodaniku sisselogimine
- Videoserveri uuendamine

Üles

VOLIS2 infosüsteemi ja haldusmudeli analüüs

VOLIS kui tööriist kohalike otsuste tegemiseks nii elanikele kui poliitikutele on olnud kasutuses alates 2011. aastast. Praeguse VOLIS-e eluiga on varsti ammendumas ja vaja on kogemusele tuginevat uut süsteemi, mis annaks arengutõuke elanike kaasamisele. Projektiga stardib VOLIS2 analüüs, mis tugineb praeguse VOLIS-e tugevustele ja väldib selle puuduseid, aidates startida uutel algatustel ja kujundada uut traditsiooni virtuaalsel elanike osalemisel oma koduomavalitsuse otsustusprotsessides.

2021 a on läbi on viidud kaks hanget ning 2022 algab
1. VOLIS2 analüüs ja prototüübi valmimine
2. VOLIS2 haldus- ja ärimudeli analüüs.
Hankeid finantseerib EL struktuurifondidest Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) voorust „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine - 18.05.2015-31.08.2023" ning lõpp-taotlus on heaks kiidetud. 

Projekti kogumaksumus (kahe hanke kogusumma) 79 958,76 EUR

Eraldatud toetuse summa: 63 750,00 EUR

Tehnilise analüüsi saab alla laadida (PDF fail) siit.

Prototüübi kasutamise juhend

Kohalike omavalitsuste volikogude/valitsuste infosüsteemi (VOLIS2) haldus- ja ärimudeli analüüs

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

 

Üles

anna-teada.ee ja vastava äpi (iOS, Android) uuendamine
Vajalike uuenduste nimekiri

Uuendamise rahastusotsus on tehtud ja avaldus esitatud (okt. 2020) ja see on ka heaks kiidetud (nov. 2020) ning toimub hanke ettevalmistus. Uuendustega kaasatakse teavitustesse ka VTA ning PPA. Hange on ELVL-i pootl ette valmistatud 2021 a Ii kvartalis ning ootab MKM-i heakskiitu, peale mida saame hanke välja kuulutada. 

Üles

KOV infosüsteemide (VOLIS, KOV TP) Riigipilve viimine

Koostöö Riigipilvega ning selleks, et saavutada süsteemide töö stabiilsus ja vältida ülekoormusest tulenevaid tõrkeid, analüüsime võimalust viia süsteemid Riigipilve.

Üles

KOVTP uuendamine

2020 a lõpus alustati Riigikantseleiga läbirääkimisi valmistamaks ette Valitsusportaali KOV-dele kohandatud lahenduse kasutusele võtmist täna kasutuses oleva KOVTP asemel.

Üles

KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

Probleem: KOV-de poolt kasutatavad elanikele e-teenuseid osutavate infosüsteemide vastavus VV määrusele "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" on teadmata. Kontrollimata on samuti, kas need teenuskeskkonnad vastavad ISKE nõuetele, sisselogimine toetab eIDAS standardit, kasutusel on X-Tee6 (sh kas saab pärida andmeid seoses sündmuspõhiste teenustega), pakutakse avaandmeid, mõõdetakse kasutajate rahulolu ning GDPR ja EL Ligipääsetavuse direktiivi suunised on täidetud.

Hetkel on KOV-ides e-teenuste osutamiseks kasutusel ca 60 erinevat infosüsteemi (v.a riiklikud), millest üle poole kuulub eraettevõtetele.

Projekti eesmärk on läbi viia analüüs, mis analüüsib KOV-des kasutuses olevat ca 30  infosüsteemi, et tuvastada nende vastavus eelmises punktis toodud nõuetele ning saada hinnang vastavusse viimise eeldatavatest kuludest.

Analüüsi tulemusena on olemas ülevaade teenuskeskkondade turvalisuse ja andmeliideste kohta, mille baasil saab hinnata valmisolekut sündmuspõhiste teenuste pakkumiseks.

Projekti kogumaksumus kuni 50 868,00 EUR

Eraldatud toetuse summa43 237,80 EUR

 

KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks
kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs

Lõpparuanne (.pdf)

 

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

Üles