Uudised ja teated

« Tagasi

Meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ III taotlusvoor avanes 20. jaanuaril 2020

Meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"  III taotlusvoor avanes 20. jaanuaril 2020. Taotlusi saab esitada kuni 31. augustini 2020 läbi e-toetuskeskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee

Edastame viited meetme tegevuse uuele määrusele ja määruse muudatuse seletuskirjale:
• Meetme tegevuse määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/113022019002
• Määruse seletuskiri https://www.rtk.ee/sites/default/files/Toetused/Sotsiaalne-taristu/tat_2.5.2_sk.pdf
• möödunudaastase määruse muudatuse seletuskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/113022019001

Taotlusvooru raames kehtivad tegevustele teise vooruga samad standardiseeritud ühikuhinnad: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1130/2201/9002/SOM_m5_lisa.pdf#

Informatsiooni, vajalikke juhendmaterjale ning dokumente leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu/puuetega-inimeste-eluasemete-fuusiline-kohandamine

• Kohalike omavalitsuste toetuste suurused ja kohanduste arv III taotlusvooru raames on leitav RTK kodulehelt: https://www.rtk.ee/sites/default/files/tat_2.5.2_toetuste_jaotus_2020.pdf
• Samas RTK kodulehel on olemas kõige all dokumentide juures taotluse sisestamise juhend (III voor) ja taotluse lisavorm – Andmed kohandatavate eluruumide kohta.
• Lisaks on lehel saadaval juhend taotlejatele peamiste küsimuste vastustega https://www.rtk.ee/sites/default/files/juhis_taotlejale_2020.pdf

Sotsiaalministeeriumi kodulehel on informatsioon leitav: https://www.sm.ee/et/euroopa-regionaalarengu-fond-0#2.5.2%20Puuetega%20inimeste%20eluaseme%20f%C3%BC%C3%BCsiline%20kohandamine

Täiendavast infost anname jooksvalt teada seniste projektide kontaktidele.

Edu ja meeldivat koostööd soovides,

Marek Atonen
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toetuste rakendamise osakond
Tel: 663 1909
e-mail: marek.atonen@rtk.ee

Projektide koordinaatorid:
• Kaari Lind, peaspetsialist, tel: 663 1916, e-mail: kaari.lind@rtk.ee
• Pille Lumi, peaspetsialist, tel: 663 1922, e-mail: pille.lumi@rtk.ee
• Julia Troitskaja, peaspetsialist, tel: 663 1915, e-mail: julia.troitskaja@rtk.ee