« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 23. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

 

aeg kokku võtta büroo selle nädala tegemised-toimetamised.  

 

Esmaspäeval (6. juunil) osalesid liidu asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula esmatasandi tervishoiu nõukogu kohtumisel. Kohtumisel lepiti kokku ühistes mõistetes ning pandi paika nõukogu edasised kohtumised ja plaanid. 

Samal päeval hiljem osalesid nad mõlemad ka töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna töörühma kohtumisel Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajatega, kus oli teemaks asendushooldusteenuse rahade toetusfondist tulubaasi andmine.  

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik osales esmaspäeval ka vaimse tervise nõuandva koja kohtumisel.  

 

Kohtusin koos asedirektor Jan Treiga ka Rahandusministeeriumi esindajatega perioodilise Rahandusministeeriumi ja ELVLi infovahetuse raames.  

 

Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla kutsus ELVL poolt kokku arutelu Kaevandamise Hea Tava kokkuleppe teemal. Tegemist on trilateraalse kokkuleppega, milles osalevad riik (MKM) ühelt poolt, ettevõtjad teiselt poolt ja kolmandaks osapooleks on kutsutud kohalikud omavalitsused (ELVLi näol). Kohtumisel osalesid lisaks keskkonnanõunikule ka arendusnõunik Ott Kasuri ja asedirektor Rait Pihelgas. 

 

Teisipäeval (7. juunil) osales keskkonnanõunik Säästva Arengu Komisjoni poolt tellitud KOVide rohepöörde uuringu vahearuande arutelul. Seejärel leidis aset Euroopa Komisjoni Eesti esinduse seminar, kus arutleti, kuidas vähendada sõltuvust Vene päritolu energiakandjatest ja samal ajal jätkata rohepööret; millistele valdkondadele soovitab Euroopa Komisjon Eestil reforme ja investeeringuid suunata ning kuidas neid tegevusi rahastada?  

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa SKA staabi partnerite koosolekust. Samuti osales nõunik ja tegi ettekande ROTALi korraldatud konverentsil, kus arutati teemadel koostöö arendamisest KOV- ides töötajate ja tööandjate vahel; informeerimise ja konsulteerimise arendamisest töötajate ja tööandjate vahel; ohutute töötingimuste loomisest kohtadel ja anti ülevaade sotsiaalala töötajate ametiühingu loomisest ning eesmärkidest.

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik osales ka Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Mida toob Eestile sõjapõgenike sisseränne?". 
 

Tallinnas, Euroopa hotellis toimusid liidu juhatuse (vt. päevakorda SIIT ning volikogu (vt. päevakorda SIIT) koosolekud. 

 

Teisipäeval ja kolmapäeval võttis liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osa Pärnus toimunud Eesti Noorsootöötajate Kogu (ETK) KOV noorsootöö spetsialistide arenguprogrammi viimasest moodulist. 

 

Kolmapäeva (8. juuni) hommikul toimus õpetajate töö- ja palgakorralduse pilootprojekti VOL2 mentorite ja ekspertide tagasiside ja ettevalmistusega seotud veebikohtumine. Kohtumisel osales haridus- ja noorsoonõunik. 

 

Haridus- ja noorsoonõunik osales ka veel kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolekul. Samuti HTMi selle õppeaasta viimases infotunnis Ukrainast pärit laste haridustee jätkumise teemadel: Ukraina sõjapõgenike hariduskulude rahastamise põhimõtete tutvustamine; ülevaade koolide tagasisideküsitlusest; õppekorralduslikud sõnumid (üleminekud, kooli lõpetamine, lõputunnistused); õppele ligipääs, koolikohustuse täitmise jälgimine; Ukraina ülikoolide sisseastumiseksamitel osalemine Eestis. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik andis intervjuu TLÜ sotsioloogia professor Marge Undile ja sotsiaaltöö lektor Kersti Kriiskile teemal "Toimetulekutoetus ja vaesus." 

 

Asedirektor Jan Trei osales kantslerite juhtrühma koordinatsiooni koosolekul. Kantslerite juhtrühma koordinatsiooni eesmärgiks on tagada adekvaatne olukorrapilt riigis toimuvast ja ministeeriumite tasandi vajalikest  strateegilistest otsustuskohtadest, mis võimaldab kujundada terviklikult sõjapõgenike abistamise poliitikat, arvestades ka pikaajaliste mõjudega. Asedirektor andis ülevaate kohalike omavalitsuste poolt probleemidest ja kitsaskohtadest seoses Ukraina sõjapõgenikega. 

 

Liidu nõunik Kädi Koppe, kelle vastutusvaldkonnas on kultuur, sport, lõimumine ja muinsuskaitse, võttis osa Rahvaraamatukogude rolli analüüsi tutvustavast seminarist. Raamatukogud pakuvad lisaks põhitegevusele mitmeid teenuseid – digitoimingutes juhendamisest keeleõppe toetamise ja kriisiabi tegevustesse panustamiseni. Kas raamatukogust võib saada multifunktsionaalne kogukonnakeskus? Kuidas saavad raamatukogud olla enamat kui vaid „raamatute kodud" ning teha koostööd eri valdkondadega? Nendele küsimustele leiab vastused mõttekoja Praxis koostatud ning Kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei tellimusel valminud analüüsist. Vastvalminud uuring annab ülevaate rahvaraamatukogudes juba pakutavatest valdkondadevahelistest teenustest, toob välja nii siseriiklikud kui ka rahvusvahelised head praktikad ning pakub mudelid raamatukogude ja erinevate valdkondade vaheliseks koostööks. Samuti tutvustab analüüs raamatukoguhoidjate palgapositsiooni ja tasustamispõhimõtteid. Analüüsi finantseeriti Euroopa Sotsiaalfondist. 

 

Keskkonnanõunik osales Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu CEMR Kliima ja Energia ekspertgrupi koosolekul.  

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu Ukraina rakkerühma koosolekul. CEMR-i peasekretär Fabrizio Rossi andis koosolekul ülevaate tema mai lõpul Ukraina Linnade Liidu kutsel toimunud visiidist Kiievisse ja Butšasse. Kiievi linnapea hr Klitško hindas olukorda linnas ebaturvaliseks, kuid kodanike vaimsust heaks. Tema sõnul on valitsemine riigis tsentraliseeritud, keskvalitsuse eesmärk sõja lõpetamine.  Fabrizio Rossi nimetas Butšas avanenud pilti õudsaks - 40% hoonetest on täielikult või osaliselt hävinud, inimesed elavad rongivagunites, 1800 hoonet vajavad taastamist, milleks kulub vähemalt 33 miljonit dollarit. Butša linnapea mainis, et linna 2022. aasta eelarve on 33% miinuses.  

 

Arendusnõunik võttis osa veebikohtumisest, kus arutati Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja transpordiameti esindajatega linnaliikluses piirkiiruse alandamise temaatikat.  

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik osales veebinaril "Soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse nõuded". 

 

IKT spetsialistid osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi äripaneelis, kus tutvustati virtuaalse osalemise ja e-hääletuste teenuskeskkonna VOLIS 2 ärianalüüsi ja prototüüpi. 

 

Haridus- ja noorsoonõunik osales neljapäeval (9. juunil) hommikusel veebikohtumisel, kus arutati taaskord pilootprojekt VOL2 järgmise kohtumise korralduslikku poolt.  

 

Samal päeval osales ta ka noorsootöötajate arenguprogrammi veebikohtumisel, mille raames kohtuti HTMi ja HARNO noortevaldkonna esindajatega. 

 

Keskkonnaministeerium sõlmis Keskkonnalahendused OÜ-ga lepingu ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) teenuse mahu ja maksumuse arvestamise aluste koostamiseks, mis saab hiljem sisendiks keskkonnaministri määruse „Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni maksumuse määramise kord" koostamisele. Ministeerium moodustas teemaga tegelemiseks ka vastava töögrupi. Sellega seoses kutsuti ka liidu asedirektor Rait Pihelgas, keskkonnanõunik ning nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas ühisele veebikohtumisele. 

 

Liidu esindaja Brüsselis osales PLATFORMA arengukoostöö veebiseminaril, teemaks KOV-ide haridusalane koostöö, korraldatud ühiselt Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu ja Läti üleriigilise omavalitsusliidu poolt. Seminaril esitleti häid näiteid dialoogi loomisest erinevate põlvkondade ja kultuuride vahel, kogukondade elu rikastamisest ürituste läbi raamatukogudes (nt lugude jutustamine kohalike koolide õpilasi kaasates).  

 

Samal päeval osales liidu Brüsseli esindaja ka Slovakkia–Ukraina solidaarsusfoorumil, kus Ukraina kohalike omavalitsuste juhid kirjeldasid sõjaaegset olukorda kohalikul tasandil, esitleti näiteid, kuidas Slovakkia omavalitsused on Ukrainat toetanud, milliste väljakutsetega on nad kokku puutunud. Trostianetsi vallavanem Jurij Bova rääkis omavalitsuse töös hoidmisest okupatsiooni tingimustes ja kontrollmehhanismide säilitamisest. Solidaarsusfoorumi eesmärk oli julgustada partnerlussuhete loomist Ukraina ja Slovakkia vahel. 

 

Asedirektor Jan Trei ning liidu IKT spetsialistid Kaimo Käärmann Liive, Katrin Rajamäe ning Nevel Paju kohtusid Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse (RIT) esindajatega, et arutada KOVide koostöö teemadel RITiga.  

 

Reedene päev (10. juuni) algas liidu nõunikule planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas aga hoopis Tõrvas, kohtudes Tõrva vallavalitsusega. Teemaks Tõrva valla arengusuunad.  

 

Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ning liidu IKT spetsialistid osalesid VOLIS2 esitluse seminaril KOV-idele ja VOLIS2 juhtrühma liikmetele.  

 

Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik ja liidu õigusnõunik Tiina Üksvärav kohtusid Siseministeeriumi esindajatega. Teemaks kohaliku omavalitsuse üksustele riiklike rahvastikuregistritoimingutega seonduvate ülesannete täitmise korraldamisega seotud kulude hüvitamise muudatusi tutvustav Skype kohtumine. 

 

Keskkonnanõunik osales ELF poolt kokku kutsutud taastuvenergia leviku ning taastuvenergia planeeringute teemalisel ümarlaual.  

 

Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik viibis neljapäeval ja reedel väljasõidul Valgas ja Valkas ajakirja "Sotsiaaltöö" kolleegiumiga. Kohtuti Valga vallavanem Monika Rogenbaumiga ja valla volikogu liikmetega, arutati sotsiaalvaldkonna probleeme. Kohtumisel Valka omavalitsuse esindajatega vahetati kogemisi erinevatest lähenemistest hoolekande valdkonna teenuste osutamisel. Külastati hoolekandeteenuse osutamise asutusi. Pühapäeval oli kohtumine Tõrva valla esindajatega, kus samuti pöörati tähelepanu probleemidele lastekaitses ja sotsiaaltöös, tööjõu vähesusele. Külastati hoolekandeasutusi. Põhjaliku ülevaate andis kohalikest edulugudest ja kitsaskohtadest valla sotsiaalosakonna juhataja Taimo Tugi. Mõlemal päeval puudutati ka Ukraina põgenikega seonduvaid teemasid. 

 

Soovin kõigile päikeselist pühapäeva!  

Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

12.06.2022
Foto: Volikogu koosolek 07.06.2022