« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 38. töönädala kokkuvõte

Head kolleegid 

 

aeg võtta kokku liidu büroo lõppenud töönädal.  

 

Esmaspäeval (19. septembril) võttis liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osa infokoosolekust, kus Rahandusministeerium tutvustas energiahinna leevendusmeetmeid eesootavaks talveperioodiks. Koosoleku salvestust saab järele vaadata SIIT.

 

Asedirektor Jan Trei osales masshukkunute Valitsuse tegevuskava väljatöötamise töörühma kohtumisel. Kohtumisel arutati masshukkunute tegutsemisplaani lähtekohti ja võimalikke definitsioone ning omavalitsuste rolli protsessis. 

 

Teisipäeval (20. septembril) tutvustas uut ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seadusest lähtuvalt kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti rolli Raili Kärmas (Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik). 2015. aastal alustas Keskkonnaministeerium uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) väljatöötamist, et kõrvaldada seadusest ebamäärased definitsioonid ning sellest lähtuvalt ühtlustada kogu terviktekst. Lisaks oli eesmärk süstematiseerida suurte muudatuste tõttu väga mahukateks paragrahvideks muutunud tekst loogiliseks ja arusaadavaks ning täiendada regulatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ja ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduvalt. Uus ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seadus on planeeritud jõustuma 01.07.2023. Samal kohtumisel räägiti ka maapõue teemadel. Anti ülevaade maapõue lubadest, räägiti riigi huvi teemadel, jagati nippe maapõue alase informatsiooni otsimisel. Räägiti ka KOV esindajatele olulisest rollist maapõue menetluses ning arutleti maapõue teemadel üldisemalt. Teabepäeva jälgis liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla.   

 

Asedirektor Jan Trei osales täiendkoolitusel "Turvaline ruumiloome" Sisekaitseakadeemias. Koolitusel käsitleti muuhulgas järgmisi teemasid: Ruumipsühholoogia ja turvalisus ruumis: ruumis ohu tunnetamine; keskkonnast tulenevad soodustegurid süütegude toimepanemiseks. 

 

Aset leidis Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma koosolek. Päevakorras olid teemad KOV teedevõrgu korrastamisest, sh erateede andmete muudatustest teeregistris; ühistranspordist; energiasäästu meetmest teedel ja tänavatel ning arutati ka muid jooksvaid küsimusi. Koosolekul osales liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet.  

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa esmatasandi staabi koosolekust. Samuti osales ta esmatasandi nõukogu koosolekul, kus tutvustati arengukava koostamise hetkeseisu, esmatasandi kaugteenuseid ja PAIK projekti. 

 

Liidu IKT projektijuht Katrin Rajamäe ja IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive osalesid RIA poolt korraldatud eID (elektrooniline identiteet) infopäeval.  

 

Kolmapäeval (21. septembril) leidis Tartus, Eesti Maaülikooli peahoones aset puiduenergiale keskenduv seminar „Puit energiaks? 2022". Tänavu keskenduti puidu kandvale rollile nii energiajulgeoleku- kui ka kliimakriisi leevendajana. Seminaril osales liidu keskkonnanõunik. Samal päeval toimus ka LIFE programmi veebipõhine töötuba.  

 

Asedirektor Jan Trei osales kantslerite juhtrühma koordinatsiooni kohtumisel. Kantslerite juhtrühma koordinatsiooni eesmärgiks on tagada adekvaatne olukorrapilt riigis toimuvast ja ministeeriumite tasandi vajalikest strateegilistest otsustuskohtadest, mis võimaldab kujundada terviklikult sõjapõgenike abistamise poliitikat, arvestades ka pikaajaliste mõjudega. Kohtumisel andsid hetkeolukorra ülevaate SKA ning ministeeriumid. Arutati ka Ukraina sõjapõgenike jätkutegevuskava, mis otsustati saata kooskõlastusringile ning kohalike omavalitsuste kaasamist tegevuskava kujundamisesse. 

 

Rahandusministeerium on valmis arendanud üleriigilise ühtse planeeringute andmekogu, mis plaanitakse avalikustada oktoobrikuus. Selleks, et omavalitsustes planeeringutega tegelevad inimesed oleksid uue andmekogu funktsionaalsustega kursis, viis Rahandusministeerium läbi planeeringute andmekogu koolituse omavalitsustele. Koolitusel nii teisipäeval kui kolmapäeval osales liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 

 

Osalesin ka rahvastikuprognooside tutvustuse üritusel.  

 

Korraldasime koostöös RIAga omavalitsustele infoseminari avaandmete teemal.  

 

Neljapäeval (22. septembril) leidis aset koolitus KOV volikogude liikmetele. Koolitusel esitatud slaidikavad ja päevakava leiab liidu kodulehelt. Koolitus salvestati ja salvestised on kättesaadavad samal lingil. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval viibis sotsiaalvaldkonna nõunik Järva maakonnas, Hindreku turismitalus, kus toimus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt korraldatud strateegiapäev "Sotsiaalvaldkonna suunad – eile, täna, homme".  

 

Neljapäeval ja reedel viibis liidu raamatupidaja Ene Miller Pärnus toimunud raamatupidamiskonverentsil.  

 

Korraldasime koostöös RIAga järjekordse veebinari EITSi (Eesti Infoturbestandard) rakendamisest kohalikes omavalitsustes. 

 

Kolmapäevast reedeni viibisid asedirektorid Jan Trei ja Rait Pihelgas Hollandis Regioonide Komitee ECON majanduskomisjoni koosolekul.   

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit osutus edukaks Riigikantselei juures tegutseva Säästva Arengu Komisjoni aseesimehe valimistel. ELVL esindaja hakkab edaspidi SAK istungeid juhatama. Palju õnne meie esindajale SAK juures, keskkonnanõunikule! 

 

Neljapäeval ja reedel osales ELVL keskkonnanõunik Eesti seirekomitee liikmena INTERREG Baltic Sea Region komitee koosolekul, kus otsustati programmi esimese vooru suurprojektide (Core Projects) rahastamine.  

 

Reedel (23.septembril) toimus sotsiaalvaldkonna nõuniku ja liidu asedirektori Jan Trei algatusel riigieelarve läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma kiirkoosolek, kus arutati neljapäeval kooskõlastamiseks saadetud sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga kavandatavate muudatuste mõju kohalikele omavalitsustele ja võimalust selle kooskõlastamiseks. 

 

 

Rahulikku nädalavahetust! 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

24.09.2022
Foto: Pixabay