« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 40. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,

Järjekordne nädal on läbi saanud ning aeg teha kokkuvõtteid.

Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales esmaspäeval (4. oktoobril) arutelul, kus vesteldi projekti  "Õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi parandamine" lõpuseminari teemadel. Projekti üheks eesmärgiks oli poliitikasoovituste koostamine motivatsiooniteguritest õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamiseks ning täiendusõppe süsteemi juhtimisest (kuidas koolitusi rahastatakse ja prioriteetseid teemasid valitakse) ning projekti raames loodud tööriistade rakendamisest. Projekt on algatatud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Euroopa Komisjoni ja Briti Nõukogu poolt. 

Liidu büroos kohtusin meie asedirektori, arendusjuhi ja nõunikuga Rahandusministeeriumi esindajatega, et arutada ELVL personalivõrgustiku tulevikuteemasid, nende hulgas uuele aastale planeeritavat uute kohalike omavalitsuste volikogude liikmete koolitust. 
 

Teisipäeval (5. oktoobril) osalesid liidu asedirektor, arendusjuht ning keskkonnanõunik Euroopa Komisjoni seminaril „Kriisist välja tugevamana". Seminari avasid peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes külastas Eesti taastekava heakskiitmise puhul Tallinna. 

Arutati energiamajanduse arengukava aastani 2035. Selleteemalisel koosolekul anti ülevaade ja arutati laekunud kommentaaride ja ettepanekute arvestamist. Päevakavasse mahtus ka veel strateegia Eesti 2035 eesmärkide ja arengukava ootuste arutelu, ülevaade kliimapoliitika põhialustest aastani 2050 ja põlevkivi kasutamise riikliku arengukava muudatustest ning ENMAK 2035 koostamise ettepaneku täiendamisest ja edasistest tegevustest. Koosolekust võttis osa liidu keskkonnanõunik.  

Tööd alustas Ehituse pika vaate 2035 ehitusvaldkonna arengukomisjon ning peeti avakoosolek ning tutvustati partnerite tegevusi. Komisjoni kuuluvad liidu poolelt asedirektor ning nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 

Euroopa kohalike omavalitsuste võrgustiku (ELAN) koosolekul teisipäeval oli külaliseks  Euroopa Regioonide Komitee seadusandlike tööde direktor Thomas Wobben, kes tegi ettekande 2022. aastaks planeeritud tegevustest  komitee komisjonides, võrgustikes ja platvormidel. Koosolekul osales ELVLi esindaja Brüsselis.  
 

Liidu arendusjuht kohtus kolmapäeval (6. oktoobril) veebi vahendusel kolleegidega Soome Kuntaliittost, et arutada projekti "Edukuse võti - oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises" raames õppereisi toimumist Soome. Liidu koostööpartneriteks projekti raames on Eesti Haridustöötajate Liit. 

Kultuuri, spordi, lõimumise ning muinsuskaitse valdkonna nõunik osales Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kutsekomisjoni ning Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekutel. 

Liidu IKT spetsialistid kohtusid Riigi Infosüsteemide Ameti esindajatega, et arutada E-ITS rakendamist kohalikes omavalitsustes. 

Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond korraldas koostöös Riigi Tugiteenuste Keskuse Interreg Eesti-Läti programmi, Eesti-Vene programmi sekretariaadi ja Kesk-Läänemere programmi infopunktiga veebipõhise infotunni piiriüleste koostöö uute võimaluste tutvustamiseks 2021-2027. Infotundi jälgis ka liidu keskkonnanõunik. 

Liidu IKT spetsialist osales taaskord OKEE andmeklubis. Andmeklubide uus hooaeg avati sissevaatega, kuidas on suvega muutunud avaandmeid raamistav seadusruum ning milliseid võimalusi toob see andmete rakendamisele erinevates sektorites? Erilist tähelepanu pöörati uue mõistena kasutusele tulnud väärtuslikele andmestikele - mis need on ja miks on need meile olulised? Külas oli Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi andmete valdkonna juht. Konteksti loomiseks vaadati lähemalt otsa just kõrgväärtusega ruumiandmetele. Hanno Kuus Maa-ametist tutvustas, mille poolest erinevad ruumiandmed „tavalistest" andmetest ja kuidas see võib mõjutada avaandmete kasutamist. Lisaks kuuldi näiteid, kuidas leiavad rakendust Maa-ameti 3D ja 2D andmed. Andmed on väärtuslikud ainult siis, kui me neid kasutame. Kristel Uibo, digitaalehituse klastri andmete grupi juht töötab just selle nimel, et leida ja rakendada uusi andmepõhiseid lahendusi ehitusvaldkonnas. Andmeklubis kuulati, milliseid häid näiteid leidub juba täna ning kuidas saaksime ruumiandmeid veelgi rohkem kasutada, et meid ümbritsevat elukeskkonda nutikalt ning jätkusuutlikult arendada. 

Kolmapäeval osalesin arhitektuuripärandi ümarlaual Eesti Vabaōhumuuseumis. Arutluse all olid järgnevad teemad: Kultuuri arengukava 21-35 ja muinsuskaitse osa selles; kuhu positsioneerub tänases majandus-ja poliitilises ruumisehituspärand ning rahastusvõimalustest ehitusmälestiste säilimiseks, kasutuselevõtuks ja korrashoiuks.
 

Neljapäeval (7.oktoobril) võttis liidu keskkonnanõunik osa infopäevast, kus arutati KEKKide (kliima- ja energiakavade) mõõdikuid kohalikele omavalitsustele.  

Liidu arendusjuht osales „Metsanduse arengukava aastani 2030" KMH programmi avalikul arutelul. 

Toimus Minuomavalitsus.ee raamatukogu töörühma esmakohtumine, kus osales ka antud valdkonna nõunik.  

Mina, liidu asedirektor, finantsnõunik ning IKT spetsialistid võtsime osa koosolekust, kus Civitta andis ülevaate KOV IKT haldus- ja teenusmudeli analüüsi hetkeseisust.  

Liidu välisasjade nõunik kohtus Harjumaa Omavalitsuste Liidu kolleegidega Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse teemadel. Samuti osales ta veebi teel Regioonide Komitee koordinaatorite kohtumisel. 
 

Reedel (8. oktoobril) leidis aset ELVL IKT haldusmudeli analüüsi tutvustus ja arutelu. Analüüsi läbiviija (Civitta Eesti AS) tutvustas analüüsi seisu ELVL juhatuse liikmetele ja analüüsi juhtrühma liikmetele.  

Toimus ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) eksperdikomisjoni viimane koosolek, kus vaadati koos üle KOKSi jt seaduste muutmise valmiv eelnõu enne ametlikke kooskõlastusringe. Koosolekul osales lisaks minule ka liidu asedirektor. KOKSi jt seaduste muutmise valmiva eelnõu edasised sammud: Kuni 18.10 komisjonist saadud sisendi põhjal eelnõu täiendamine, jätkuv konsulteerimine teiste ministeeriumitega; oktoobri teine pool eelnõu esimene kooskõlastusring ministeeriumite, ELVLi jt osapooltega EISis (umbes kalendrikuu); vovembri teine pool kooskõlastusringi märkuste läbitöötamine, eelnõu täiendamine; detsember - jaanuari algus Justiitsministeeriumi kooskõlastusring (umbes kalendrikuu) ning eelnõu on plaanis valitsusele esitada veebruarikuus 2022. aastal.  

Liidu keskkonnanõunik osales Eesti Korteriühistute XXIV Foorumil "Korteriühistud ja innovatsiooni aeg. Eesti Korteriühistute Liit 25".  

Päeva teises pooles võttis ta osa Keskkonnavaldkonna Arengukava (KEVAD) juhtkomisjoni esimesest kohtumisest. 

Liidu esindaja Brüsselis osales Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kliima ja energia ekspertgrupi koosolekul,  kus viimistleti CEMRi seisukohti Euroopa Komisjoni taastuvenergia ja energiatõhususe direktiivide ettepanekutele avalikus konsultatsioonis. 

Liidu arendusjuht osales Sotsiaalse Ettevõtluse Konverentsil 2021 "Nišist normaalsuSEsse". Antud sündmus toimus Ettevõtlusnädala raames.  

Nüüdseks on lõpetatud Eesti Omavalitsusliitude Ühendus ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu materjalide arhiveerimine ja üle antud Rahvusarhiivi. 


Rahandusministeeriumis on valminud uue perioodi struktuuritoetuste strateegiadokumentide eelnõud (leitavad SIIT https://rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine ), mille kohta on algatatud avalik konsultatsioon, mis kestab 01. novembrini. Seoses sellega ootab Eesti Linnade ja Valdade Liit omavalituste täiendusi ja ettepanekuid ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eelnõule hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile toomas.johanson@elvl.ee   

 

Kaunist nädala lõppu!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

10.10.2021
Foto: Pexels