« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 41. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

taaskord on nädal saanud läbi ning aeg teha kokkuvõte liidu büroo nädala töökavast.  

Esmaspäeval (11. oktoobril) toimus Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) ja Keskkonnaministeeriumi (KeM) ühine veebikohtumine, et teada saada, millised on arengud ettevõtlust oluliselt reguleerivas KeMi haldusala õigusloomes. Arutlemisele tulid järgmised teemad: • jäätmetega seotud õiguslikud muudatused 

ringmajanduse strateegia ja tegevuskavaga seotud dokumentide hetkeseis 
 
keskkonnainfosüsteem KOTKAS arengud 
 
keskkonnaload, -tasud ja -maksud 
 
keskkonnajuhtimisvahendid (nt EMAS) 
 
IED ehk THS ning NEC ja PVT alased arengud (saasteainete piirangud välisõhus). 
 
Koosolekut jälgis liidu keskkonnanõunik.  
 
Aset leidis  "Kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitse kulude ja nende kajastamise analüüs" juhtkomisjoni kohtumine, milles osalesid liidu asedirektor ning finantsnõunik.  
 
 
 
Teisipäeval (12. oktoobril) osales liidu haridus- ja noorsoonõunik kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et arutada Ettevõtliku Kooli seminari ettevalmistusi.  
 
Liidu asedirektor ja finantsnõunik osalesid Sotsiaalministeeriumis kohalike omavalitsuste sotsiaalkaitsekulude analüüsi avakohtumisel riigihankes osalenutega. Hankes tunnistati edukaks OÜ Levellab ja Geomedia.  Sotsiaalministeerium on tellinud tulenevalt Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekust sotsiaalkaitsekulude analüüsi. Tellitud uuringu eesmärk on analüüsida, kuidas erineb KOV-de sotsiaalkaitse kulude kajastus avaliku sektori finantsarvestuses ja aruandluses. 
 
ELVLi keskkonnanõunik võttis osa virtuaalsest Saksa-Eesti-Leedu konverentsist, kus arutati Eesti ja Leedu liginullenergia majade temaatikat. Fokusseeriti targa kodu produktidele ja energiasäästu süsteemidele. Samuti jälgis ta ringmajanduse uuringu tutvustusüritust ning veebikohtumist, kus Maailmapank tutvustas peatselt lõpule jõudvat projekti, mille raames on koostatud Eesti jäätmevaldkonna analüüs. Analüüs tervikuna keskendub olmejäätmetele, kuid eelkõige pakendi- ja biojäätmetele. Projekti rahastas Euroopa Komisjon. 
 
ELVLi esindaja Brüsselis jälgis teisipäevast neljapäevani kestnud Euroopa Regioonide Komitee 146. täiskoguistungit ja  osales Euroopa regioonide ja linnade nädala raames Göteborgi Brüsseli esinduse korraldatud seminaril linnade arengust tulevikus.   
 
 
 
Kolmapäeval (13. oktoobril) toimus koolitus andmehaldusest, millest võttis osa liidu IKT spetsialist.  
 
Leidis aset Minuomavalitsus.ee keskkonna ja kliima töörühm, milles osales liidu keskkonnanõunik.  
 
Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales veebikohtumisel, kus tutvustati Ettevõtlikule Koolile õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamatut.  
 
 
Neljapäeval (14. oktoobril) osalesid liidu IKT spetsialistid riigi IT arhitektuurinõukogu laiendatud koosolekul.  
 
Toimus ka liidu IKT valdkonna koosolek, millest võtsid osa IKT spetsialistid ning asedirektor ja finantsnõunik. Valdkonna koosoleku arutati KOV IKT haldus-ja teenusmudeli analüüsi vahearuannet. 
 
Liidu keskkonnanõunik osales veebiseminaril „Maasoojussüsteemide rajamisega seotud seadusandlik regulatsioon". Seminaril tutvustas Tartu Ülikooli geoloogia kaasprofessor Argo Jõeleht Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel valminud uuringu tulemusi maasoojuse ammutamise ja salvestamise tehnilistest lahendustest meil ja mujal. Räägiti ka sellest kui palju on Eestis maasoojussüsteeme rajatud viimasel kümnendil, kuidas on maasoojuse kasutamine reguleeritud teistes riikides ja Eestis, ning millistest hea tava põhimõtetest peaksid lähtuma maasoojuse kasutamisel nii projekteerijad kui ka lubade väljastajad. Maasoojussüsteemid on energeetiliselt kõige tõhusamad soojuspumba tehnoloogial põhinevad kütte- ja jahutuslahendused. Maasoojus kui taastuvenergia on oluline abivahend nii kliimaeesmärkide saavutamisel kui ka hoonete energiatõhususe nõuete täitmisel. Soojusressurssi on palju, aga kas Eesti seadusandlus lubab seda kasutada? Kuidas teha nii, et põhjavesi säiliks puhta joogiveena, aga tuba oleks taastuvenergia abil soe? 
 
Samuti leidis aset Vesiniku teekaardi teemarühm, kus osales samuti liidu keskkonnanõunik.  
 
Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa emakeelsele haridusele ülemineku tegevuskava arutelust Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning koolist väljalangevuse vähendamise taotlusvooru infopäevast. 
 
Liidu esindaja Brüsselis jälgis Europarlamendi regionaalpoliitika komisjoni ja Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse ja Euroopa Liidu eelarve komisjoni ühist kohtumist ühtekuuluvuspoliitika voliniku Elisa Ferreiraga, kus arutati ELi uue programmiperioodi väljakutseid.  Neljapäeva  pärastlõunal osales meie liidu esindaja Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esinduse üritusel, kus tutvustati esinduse uusi juhte ja tegevusplaani.  
 
Reede (15. oktoobri) hommikul kohtusid liidu IKT spetsialistid analüütikutega, kes on läbi viimas analüüsi kohalike omavalituste uue veebilehe platvormi osas ning lepiti kokku küsitluse sõnastuses, mis peagi omavalitsustele välja saadetakse. Igalt omavalitsuselt oodatakse vastust 25. oktoobriks.  
 
 
Siinkohal on paslik rääkida ka eesootavatest sündmustest. Nimelt, kutsume kõiki liidu liikmeid üles osalema infopäeval 21. oktoobril, kus tehakse ülevaade 2021+ ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavast. Rohkem infot leiab selle kohta SIIT.   
 
22. oktoobril ootame samuti liidu liikmeid infopäevale, ent seekord on arutelu all see, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid veel anda oma panuse vaktsineerimistempo tõstmisele. Lisainfo SIIN.   
 
Kaunist nädalavahetust! 
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor
 
Foto: Pexels
16.10.2021