« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  
 
selle aasta teine töönädal on jõudnud lõpule ning aeg võtta see kokku.  
 
Esmaspäeval (10. jaanuaril) toimus STAR/energiameetme koolitus kohalikele omavalitsustele. Koolitusest võttis osa liidu sotsiaalvaldkonna nõunik. Koolitusel osales üle 200 omavalitsuse töötaja, kes soovisid saada vastuseid, kuidas teha STARi kandeid energiatoetuse määramise või määramata jätmise kohta.  
 
Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales HTMi esindajaga veebikohtumisel, aruteluks KOVide veebiseminari planeerimine, teemaks õpetajate järelkasvu tegevuskava, õpetajaameti maine. 
 
Haridus-ja noorsoonõunik ja arendusjuht osalesid ka ELVLi veebiseminaril KOV haridusjuhtidele, kus koostöös HTMi esindajatega tutvustati alushariduse ja lapsehoiu seaduseelnõu. 
 
Aset leidis perioodiline infovahetuskoosolek Rahandusministeeriumi ja ELVLi vahel, kus koos asedirektoriga osalesime.  
 
Teisipäeva (11. jaanuari) hommikul osales liidu sotsiaalvaldkonna nõunik koosolekul, kus oli aruteluteemaks pikaajalise hoolduse väljatöötamiskavatsus. Sotsiaalministeerium on kokku kutsunud vastava töörühma, kus osaleb ka mitme kohaliku omavalitsuse esindajad. Töörühma eesmärk on välja töötada pikaajalise hooldusega seotud seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus(VTK) , mille esitamise tähtaeg valitsusele on juuni 2022. VTK üheks olulisemaks osaks saab olema komponendipõhise rahastusmudeli rakendamine väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel. Mudeli kohaselt jaguneks teenuse rahastamine järgmiselt: 1. Inimene tasub elamisega seotud komponentide eest; 2. KOV tasub hooldusega seotud komponentide eest (sealjuures eraldab riik KOVidele lisavahendid, et KOV saaks uut ülesannet täita); 3. Riik tasub õenduskomponendi eest. Märkimist väärib  Viljandi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Luule Vitsuri osalemine, kes tegi sisulisi ettepanekuid ja asjakohaseid märkuseid. 
 
Asedirektor ja finantsnõunik osalesid ESPON 2030 järgmise programmiperioodi võtmeteemade arutel. ESPON valmistub uueks 2022–2030 programmiperioodiks ning kutsub kaasa mõtlema valimaks järgmise perioodiregionaalarengu valdkonna uuringuid ja analüüse. ESPON programm soovib tuua Eesti teadlased ja regionaalarengu valdkonna spetsialistid kokku, et pakkuda uuel programmiperioodil välja ESPONi peamised analüüsivaldkonnad. ESPONi regionaaluuringud teenivad ELi regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika elluviimist. Uuringud võib jagada temaatiliselt järgmiselt: megatrendid, linnastumine, territoriaalne mitmekesisus, keskkond, territoriaalne seire. 
 
Sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa Levellabi KOV sotsiaalkaitse kulude analüüsi tutvustamiskoosolekust. Levellabi esindaja ja uuringu projektijuht Tauno Õunapuu andis ülevaate tehtust ja arutati, milliseid seoseid plaanitakse intervjuude, kontoplaani ja ka veebide vahel edaspidi luua, nii, et see püstitatud uurimisküsimustele vastused annaks.  
 
Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma videoistungil Arenguseire Keskuse uuringut "Pikaajalise hoolduse tulevik".  Arengusuundumused aastaks 2035. Istungile olid kutsutud ka liidu asedirektor ja sotsiaalvaldkonna nõunik. 
 
Teisipäeval leidis aset ka selle aasta esimene liidu juhatuse koosolek veebi kaudu. Juhatuse päevakorra leiab lehelt https://www.elvl.ee/elvl_juh_11jaan2022.
 
Kolmapäeval (12. jaanuaril) osalesid haridus- ja noorsoonõunik ning arendusjuht kohtumisel, kus arutati HTMi esindajaga pilootprojekti õpetaja töö- ja palgakorralduse taotlusi ja edasist tegevusplaani. 
 
Asedirektor, finantsnõunik ja liidu IKT spetsialistid osalesid IKT valdkonna koosolekul. 
 
Toimus Keskkonnaministeeriumi poolt juhitava Keskkonnavaldkonna arengukava (KEVAD) juhtkomisjoni III kohtumine. Toimus arutelu eelmisel korral kuuldud tegevussuundade info üle ning arutati seni lahenduseta teemasid. Osalesid liidu keskkonnanõunik ja valdkonnajuht. 
 
Keskkonnaministeerium korraldas tuumaelektrijaama asukohtade ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga asukohtade ruumianalüüsi alltöörühma kohtumise, ELVL poolt osales keskkonnanõunik. 
 
Neljapäeval (13. jaanuaril) andis liidu haridus- ja noorsoonõunik intervjuu Õpetajate Lehele.  
 
Sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa ajakirja Sotsiaaltöö toimetuse kolleegiumi koosolekust. Päevakorras oli nii tagasiside numbrile 4/2021; TLÜ erinumbri ja KOV brošüüride tutvustus; 1/2022 numbri hetkeseis; ettepanekud lähinumbrisse. 2/2022 üheks teemaks plaanitakse roheline sotsiaaltöö, kuna see on ka selle aasta sotsiaaltöö päeva teema ning arutati, kuidas tähistada juubeliaastat. 
 
Liidu esindaja Brüsselis ja keskkonnanõunik osalesid Euroopa Komisjoni DG RTD ja Euroopa Regioonide Komitee kohtumisel, mille teemaks oli Euroopa Komisjoni ringmajanduse teemaline algatus "Circular Cities and Regions". 
 
Avalike suhete nõunik osales Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu kommunikatsioonivõrgustiku kohtumisel, kus toimus järgmise nädala reedel esitletava tööriista eelesitlus. Tegu on veebilehega, kuhu on koondatud Euroopa riikide informatsioon erinevate valdkondade lõikes, sh haldusreformid, rahvaarv ja muu oluline informatsioon. 
 
Neljapäeval ja reedel (14. jaanuaril) osalesid liidu asedirektor ning kaks IKT spetsialisti Vihulas toimuvatel kõrgematel digiühiskonna kursustel. Kursuste eesmärk on hoida avaliku sektori otsustajaid ja võtmepartnereid kursis olulisemate digiühiskonna arengutega ning koos kavandada teed edasiseks. Aruteluteemadeks olid näiteks digiriigi rahastus ja küberturvalisus, kratid, sündmusteenused, COVID-19 õppetunnid riigile. 
 
Liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas võttis osa Maalelamise päeva ettevalmistuskoosolekust, mis peeti Järva riigimajas.  
 
Sel nädalal saatis ELVL ka ettepanekute ja märkustega kooskõlastuse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuse eelnõule. Rohkem saab lugeda SIIT
 
Head nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 
 
14.01.2022
Foto: Pexels