« Tagasi

Kohalike omavalitsuste personalivõrgustiku liikmed arutasid personalitöö väljakutseid ja võimalusi

Kohalike omavalitsuste (KOVide) personalispetsialistid kohtusid veebi teel, et arutada linnade ja valdade personalivõrgustiku edasisi väljakutseid ning seeläbi kohalike omavalitsuste teenistujate kompetentside parendamist.

Seminaril arutati ka aprillis valminud uuringu „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs" tulemusi. Analüüs tõi välja, et KOV teenistujate koolitusvajaduse prognoosimisel ja koolituste planeerimisel tuleks eristada kolme tasandit: indiviidi tasand, KOV tasand ning keskne koordinatsioon. Just viimane neist jääkski Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL-i) ülesandeks.

ELVL-i arendusjuht Ott Kasuri tõi esile analüüsist kõlama jäänud mõtte, et keskse koolitamise koordineerimise süsteemi loomine omavalitsuste teenistujate arengu toetamiseks on vajalik, kuid samas tuleb arvestada linnade ja valdade autonoomiaga ning jätta KOVidele piisavad võimalused teha ise otsuseid koolituste korraldamiseks. „Tuleks määratleda, millised on need horisontaalsed teemad või valdkonnad koolitamises, mis kindlasti vajaks keskset koordineerimist. On sobilik, et Eesti Linnade ja Valdade Liidu roll oleks siinkohal omavalitsuste personalijuhtide arendamine ja toetamine KOVi teenistujate kompetentside arendamisel," lisas Kasuri. Ta sõnas, et omavalitsuste juhtide jaoks peaks oma asutuse spetsialistide hoidmine ning ka nende juurdesaamine olema pidev prioriteet. „Vaid nii saame oma elanikele tagada maksimaalselt head teenused ning nende rahulolu oma elukeskkonnaga," ütles Kasuri.

Ka omavalitsuste jaoks on väga oluline personalitöötajate võrgustiku toetamine ja arendamine ning inimressursi arendamise tähtsustamine organisatsiooni juhtimise tasandil.

„Iga omavalitsus peaks ühtlasi leidma just endale sobivad võimalused, kuidas oma töötajaid motiveerida, koolitada ja hoida, sest inimesed on meie kõige kallim vara. Häid spetsialiste valla tasandil ei ole lihtne leida, seetõttu peame nägema vaeva, et neid ka hoida. Väiksemates omavalitsustes nagu näiteks Rõuge vallas on ka omad eripärad, samuti teistes omavalitsustes, aga on ka ühiseid jooni. Parimate praktikate jagamine sarnaste omavalitsuste vahel võiks saada heaks trendiks," sõnas Rõuge vallavanem Rein Loik

09.09.2021
Foto: Pexels