« Tagasi

Riigikohtu otsuse jõustumine 17. oktoobrist

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 17. aprillil 2020. a otsus kohtuasjas nr 5-19-45 tunnistab põhiseadusvastaseks ja kehtetuks KOKS paragrahvi 18 lõike 1 punkti 6 osas, mis näeb ette volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise, kui volikogu liige töötab sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel (RT I, 22.04.2020,1 – jõust. 17.10.2020).

Loe edasi Rahandusministeeriumi omavalitsusveebist.