« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 47. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,

novembrikuu on märkamatult jõudnud oma teise poolde ning taaskord on käes reede ning aeg võtta kokku liidu büroo liikmete selle nädala tegemised. 

Esmaspäeval osales liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves kohalike omavalitsuste juhtide, noorsootöö spetsialistide ja noortevaldkonna katusorganisatsioonide koostöökohtumisel KOVid '20. Kohtumise eesmärgiks oli jagada noorsootööd ja huviharidust puudutavat infot, luua omavalitsuste juhtide ja noortevaldkonna spetsialistide võrgustik, mis kohtuks regulaarselt paar korda aastas infovahetuse, koostöö edendamise ja huvikaitse eesmärgil.

Planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede nõunik Kalle Toomet osales Riigikogu keskkonnakomisjoni istungil, kus oli arutelu all rohevõrgustiku kajastamine maakonna ja kohaliku omavalitsuste planeeringutes. Koosolekule olid kaasatud lisaks ELVL esindajale ka Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad. Üheskoos saadi ülevaade hetkeolukorrast planeeringute koostamistel, samuti tutvustati komisjonile väljatöötatud rohevõrgustiku planeerimisjuhendit. Kalle Toomet tõi välja rohevõrgustiku aladele jäävate metsade majandamisega seonduvad kitsaskohad, rõhutades metsamaa omanikele saamata jääva tulu kompenseerimise huvi, ent kolleeg ka rõhutas, et kohalikud omavalitsused ei suuda ega peaks sellised kompensatsioone hakkama maaomanikele hüvitama. Lisaks toonitas liidu nõunik omavalitsute autonoomia ja iseotsustusõigust. Planeeringute koostamisel ning rohevõrgustike määramisel üldplaneeringutes lähtutakse eelkõige kohapõhiselt ning otsustatakse vastavalt konkreetsetele vajadustele. Toimus konstruktiivne arutelu. Komisjonide liikmete poolt jäi kõlama planeeringutega kehtestatud piiride omavahelist mittehaakumist, tuues välja näited ökoduktide väljaehitamistest uutel kiirteedel, kus kahjuks metsloomad ei liigu, rõhutades, et need ei ole planeeritud loogilistesse asukohtadesse. Komisjoni poolt toodud näidete puhul leiti, et riigi ja KOVide omavaheline koostöö võiks olla tõhusam. Kokkuvõtvalt lubas Riigikogu keskkonnakomisjon selle teemaga uue aasta alguses edasi tegeleda.

Asedirektor Jan Trei osales Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrase poolt korraldatud rahvusvahelisel tehisintellekti veebiseminaril: „Kuidas murda tehisintellekti tõkkeid - Eesti viis", kus peaesineja Siim Sikkut (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler) andis ülevaate Eesti konstruktiivsest lähenemisest innovatsioonile ja tehisintellekti rakendamisele ning takistuste ja piirangute kõrvaldamisele.
Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales Euroopa Liidu kestliku kemikaalistrateegia infoseminaril.

Teisipäeval võttis liidu keskkonnanõunik osa ohtlike ainete töögrupi I kohtumisest.
Kolleeg Kalle Toomet osales kaheksandal elamumajanduse ümarlaual, mille fookuseks oli seekord elamumajanduse korraldamine omavalitsustes tulenevalt elamute tühjenemisest ja rahvastiku vähenemisest. Ümarlaua eesmärgiks oli anda ülevaade erinevate initsiatiivide hetkeseisust, informeerida osalejaid õigusaktidega seonduvatest arengutest, kavandatavatest toetusmeetmetest ja sellest, mida tulevik toob. Pilootprojektis osalevad omavalitsused Lüganuse vald, Kohtla-Järve vald ja Valga vald leiavad, et projektis osalemine on andnud neile palju uusi kogemusi ja oskusi. Jätkatakse juriidiliste kitsaskohtade väljaselgitamisega.
Kolleegid Kaimo Käärmann-Liive ja Nevel Paju osalesid Riigi Infosüsteemi Ameti koostööpartnerite virtuaalsel infopäeval, kus muu hulgas kinnitati, et riiklik e-postkastiteenus (teadete kättetoimetamisteenus) on tulevikus avatud kasutamiseks ka omavalitsustele.
Asedirektor Jan Trei ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla osalesid ümarlaual, mille teemaks oli toidujäätmete tekke vältimise kava ja toiduannetamise edendamise tegevuskava koostamine.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales kohalike omavalitsuste poolt osutatavate pikaajalise hoolduse teenuste korraldamise mudelite fookusgrupi arutelul. Fookusgrupis olid päevakorras järgmised teemad:
• Pikaajalise hoolduse teenuste osutamine kohalikes omavalitsustes, sellega seotud probleemid ja väljakutsed.
• Pikaajalise hoolduse osutamise korraldamise võimalikud mudelid Võrumaal, nende rakendamise eeldused ning võimalused.
Töö toimub Riigikantselei poolt tellitud uuringu "KOV koostöö-võimaluste mõjude analüüs pikaajaliste hooldusteenuste korraldamisel" raames. Fookusgrupi arutelu eesmärgiks on saada osalejate hinnanguid ning arusaamasid teenuse korraldamise kitsaskohtadest ja nende lahendustest, sh teenuste osutamise eri koostöömudelite rakendamisest ning vajalikest ressurssidest.

Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal ja asedirektor Toivo Riimaa osalesid nii esmaspäeval kui teisipäeval OECD kestliku arengu eesmärkide ümarlaual. Ümarlaua teemaks oli „Kestliku arengu eesmärgid kui raamistik pikaajalisele taastuskavale". Teema arutelul järeldati, et taastumiseks koroonakriisist tuleb igal juhul arvestada ka kestlikku arengut.

Kolmapäeval osales liidu nõunik Kädi Koppe laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide palgatoetuse määruse töögrupi koosolekul.
Büroo töötajatele korraldati Amphora koolitus.
Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales hariduse kutsenõukogu koosolekul.

Neljapäeval osales meie nõunik Kädi Koppe uussisserändajate kohanemise toetamise valdkondlikul veebiseminaril, kus anti ülevaade kohanemispoliitikast ja rändestatistikast riigi tasandil. Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak ja Tartu välismaalaste teenuskeskuse juht Janika Hango rääkisid teemal KOVi roll ja tegevused uussisserändajate kohanemise toetamisel. Päeva teisel poolel toimus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta koolitus diskrimineerimisest ja kultuuriteadlikkusest.
Kolleegid Kaimo Käärmann-Liive, Nevel Paju ja Henri Pook osalesid Eesti uue infoturbe standardi koolitusel. Uus standard (mis hetkel veel lõplikult välja töötamata) hakkab kehtima aastal 2024 ning saab kohustuslikuks ka omavalitsustele.
Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales Agenda juhtgrupi koosolekul.
Osalesin koos asedirektor Jan Trei ja meie finantsnõuniku Toomas Johansoniga liidu liikmemaksu töörühmas.Töörühma liikmetele anti ülevaade senisest liikmemaksu arvestamise metoodikast. Töörühma ellukutsumise eesmärk 2018. aastal oli välja töötada uus liikmemaksu arvestuse mudel. Töörühma liikmetele tutvustati erinevaid mudeleid, mille eesmärk on, et liikmemaksu arvutus oleks lihtne ja arusaadav ning arvestaks omavalitsuste suurust ja tulubaasi. Liikmemaks peaks katma ära ELVL põhikirjaliste ülesannete täitmise. Lepiti kokku, et uue liikmemaksu mudeli väljatöötamise aruteluga jätkatakse.

Mina osalesin veebikohtumisel Ukraina kolleegidega, see toimus ühise "virtuaalõhtusöögi" vormis, mille käigus tutvustasin Eesti omavalitsussüsteemi ja meie liidu tegemisi. Ukraina kolleegid olid väga huvitatud leida Eestist sõprusomavalitsusi. Sel teemal lubasime kontakteeruda.
Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal sai osa Regioonide Komitee majanduskomisjoni ECON koosolekust. Koosolekul toimus arutelu kahe arvamuse üle: ELi kaubanduspoliitika (vastuvõtmine täiskogul veebruaris 2021) ja uus kriitilise tähtsusega toorainete tegevuskava (vastuvõtmine täiskogul aprillis 2021), samuti vaadati üle komitee kohaliku ja piirkondliku baromeetri „ COVID-19 pandeemia mõju Euroopa linnadele ja piirkondadele" tulemused.
Liidu arendusjuht Ott Kasuri osales koolide digitaristu meede 2021 koosolekul. Rohkem infot SIIT. Digitaristu meetme rakendamise vastutus on üle antud HARNOle ja tegevus jätkub 2021 kokku lepitud mahus. Kevadel 2021 tehakse vahearuanne ja seejärel jätkatakse digitaristu meetmega.  

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales täna ehk reedel Lastekaitse Liidu aastakonverentsil "Meheks sünnitakse, isaks kasvatakse". Hea kolleeg Mailiis tõi välja, et väga huvitav oli folklorist Marju Kõivupuu avaettekanne „Mees ja isa Eesti kultuuris ja rahvapärimuses". Ettekandest tuli välja, et isal on nagu sotsiaaltöötaja roll, ta oskab, nõustab, aitab ja juhendab. Aga ema on see, keda nii isa kui ka lapsed aitavad.
Asedirektor Jan Trei osales töökoosolekul IT asekantsleri Siim Sikkutiga, arutelu all oli KOV IT kompetentsikeskuse rahastamise temaatika ning ka Targa linna hindamiskomisjoni koosolekul.
Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales Maailma Energianõukogu Akadeemia diskussioonis vesiniku teemal. Vesiniku potentsiaalist energeetikasektoris on räägitud aastakümneid, kuid niivõrd mastaapsel moel nagu viimasel paaril aastal on vesinik tõusnud rahvusvahelisel areenil esile esmakordselt. Euroopa Komisjon ning mitmed suurriigid näevad ambitsioonikate kliimaeesmärkide saavutamiseks vesinikul kandvat rolli. Käesoleva aasta jooksul on lisaks Euroopa Liidule avaldanud riikliku vesiniku strateegia viis EL liikmesriiki. Aastaks 2030 prognoositakse Euroopa Liidu siseselt 40 miljardi euro väärtuses investeeringuid rohelise vesiniku tootmisesse. Diskussioonis arutleti, milline on vesiniku business case ettevõtjatele ja Eesti ühiskonnale tervikuna?
Nõunik Kalle Toomet võttis osa Maal elamise juhtrühma seminarist Valgamaal, mis algas neljapäeval ning läks edasi ka täna. Seminari käigus anti ülevaade 2020 aasta Maalelamise päeva õnnestumistest ja nõrkustest. Omavalitustelt saadud tagasiside küsitlustest selgus, et oldi rahul selle aasta sündmustega ja rõhutati huviliste kahekordistumist võrreldes eelmise aasta päevadega. Hea meel on kolleegi sõnul tõdeda, et Maaeluministeerium, MES, riigihalduse minister ning rahvastikuminister on senist tegevust omaltpoolt igati toetanud. Algatati uute eesmärkide seadmine ja alustatakse uusi läbirääkimisi ministeeriumitega  edaspidiste tegevuste toetamiseks.  Kohalikud omavalitsused peavad vajalikuks Maalelamise päevade jätkamist ja leiti, et  järgmine Maalelamise päev võiks toimuda 2021. aasta sügisel. Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa HTMi veebikohtumisest huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate meetmete teemadel COVID-19 haiguse leviku piiramiseks.

Meie Brüsseli esindaja tegeles nädala jooksul ka Euroopa Komisjoni ühise põllumajanduspoliitika ja territoriaalse arengu avalikule konsultatsioonile meiepoolse seisukoha koostamisega, mis kaasatakse Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalistuste Nõukogu (CEMR) ühisesse vastusesse.
Asedirektor Toivo Riimaa on neljapäevast alates võtnud osa konverentsist "Game of the Cities: Culture, participation and democracy". Konverents kestis nii neljapäeval, täna ning jätkub ka homme.

Edastasime liikmetele sel nädalal ka KOV üldhariduskoolide toetuse arvestuse alused aastaks 2021.

Oleme algatanud Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi struktuuritoetuste (sh Õiglase ülemineku fond) tegevusvaldkondade meetmete kujundamiseks ideekorje liidus. Asedirektor Jan Trei, kelle nimel ka kiri liikmetele saadeti, rõhutab, et ootame liidu liikmete ettepanekuid ja ideid. Uuel perioodil on struktuurivahendite jaotusel põhirõhk järgmistel eesmärkidel: sotsiaalsem Eesti; rohelisem Eesti; nutikam Eesti; ühendatum Eesti; inimestele lähedasem Eesti; õiglane üleminek. Ootame omavalituste ettepanekuid eelpool nimetatud valdkondades hiljemalt käesoleva aasta 1. detsembriks. Saadud vastuste põhjal koostatakse koondtabel, mis on rahandusministeeriumile sisendiks eri valdkondade meetmete kujundamisel.(loe rohkem SIIT

Kõike kaunist nädalavahetuseks!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor