« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 7. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,

taaskord on töönädal saanud läbi ning aeg kokkuvõteteks.

Esmaspäeval osalesid asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula Riigikogu sotsiaalkomisjoni veebiistungil. Muude teemade hulgas toimus sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE) arutelu, kus osales ka ELVL. ELVLi esindaja selgitas oma ettepanekut eelnõu täiendamiseks, mis leidis sotsiaalkomisjoni konsensusliku toetuse. Eelnõuga seotud materjalid leiab SIIT

Jan osales ka kolleeg Sirje Ludvigiga MTÜ Polis koosolekul. Arutati Omavalitsuspäeva kogumikuga seonduvat ja professor Eerik Juhan Truuväljale pühendatud seminariga seonduvat.


Teisipäeval jälgis liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni koosolekut.

Liidu õigusnõunik Tiina Üksvärav ja finantsnõunik Toomas Johanson võtsid osa koosolekust, kus räägiti läbi maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus eelnõule esitatud kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse märkused.

Liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales tippjuhi kompetentside hindamisel.Avalikus teenistuses on ligi 100 tippjuhti, kes töötavad ühtse meeskonnana Eesti riigi heaks. Tippjuhtide kompetentsikeskus on Riigikantselei struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine, valik ja arendamine. Ühtlasi on üks osa sellest tippjuhi hindamine, kus palutakse erinevatel valdkonna spetsialistidel anda oma hinnang tippjuhi tööle.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula oli kutsutud Riigikogu sotsiaalkomisjoni veebiistungile, kus toimus jätkuarutelu COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis.

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli ja TalTechi poolt korraldatud veebiseminarist „Biomajanduse arengusuunad ja -stsenaariumid". Seminaril tutvustati Kesk- ja Ida-Euroopa riikide biomajanduse initsiatiivi BIOEAST toetava projekti BIOEASTsUP ja Eesti Teadusagentuuri projekti „ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine biomajanduses ja selle sektorites" raames läbi viidud küsitluste ja uuringute tulemusi, anti tulemustele tagasiside ning arutleti, millised on Eesti biomajanduse arenguvõimalused ja -stsenaariumid. Seminar oli jätkuks 2020. aasta novembris toimunud veebiseminarile „Arendustegevus ja koostöövõrgustikud biomajanduses".

Asedirektor Toivo Riimaa osales Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse Saarte komisjoni seminaril. Samuti võttis Toivo osa Poola Välissuhete Instituudi Hiina teemalisest seminarist.

Osalesin koos asedirektor Jan Treiga ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ekspertkomisjonis, selle kohta leiab rohkem infot SIIT

Kolleegid Toomas Johanson, Reigo Lehtla ja Ott Kasuri kohtusid Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu ja koostöökoja juhi Helen Sule ja parnerlussuhete koordinaatori Kaia Treieriga. Räägiti 2021. aasta tegevusest ning lepiti kokku ELVLi ja KIKi vahelised regulaarsed kohtumised iga kuu.

Võtsin osa Riigikantselei poolt korraldatud veebikoosolekust, kus arutati "Avatud riigivalitsemise arengukava" raames 2020. aastal tehtut ja plaane eesolevaks aastaks.


Kolmapäeval jälgisid liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ja Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau SEDEC komisjoni koosolekut. Koosolekul tutvustas oma raportit ka Jan Trei, teemaks Meedia tegevuskava digikümnendil. Loe raportist rohkem SIIT

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales arutelul õpetajate töö- ja palgakorralduse käsiraamatu visuaalse teostuse üle.

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt tellitud uuringu II etapi vahearuande tutvustusel. MKM-i tellimusel on koostamisel uuring "Uuring kohalikes omavalitsustes energiasäästu ja taastuvenergiaallikate rakendamise võimaluste analüüs kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks", mille eesmärgiks on analüüsida REKK 2030 meetmete ning energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmist toetavate võimalike meetmete rakendatavust kohalikes omavalitsustes. II etapi aruandes hinnatakse energia- ja kliimapoliitika meetmete rakendatavust  erinevates Eesti kohalikes omavalitsustes. Toimunud ümarlaual käsitleti järgmisi teemasid:
- Taastuvenergia ressursid hindamine olemasolevates ja tuleviku energialahendustes
– Kasvuhoonegaaside heite vähendamise potentsiaal omavalitsustes. REKK 2030 meetmete rakendamise vajadused, võimalused ja probleemid omavalitsustes
- Omavalitsuste arengu planeerimine ja selle käsitlemine strateegilistes dokumentides.  Omavalitsuste koostöö riigi ja teiste omavalitsustega energia- ja kliimavaldkondades
– Omavalitsuste energiasäästu ja taastuvenergia valdkonna võimekus ja pädevus ning selle arendamise vajadu
- Kohalike omavalitsuste energiamajanduse seirekava ettepanek

Kolleegid Kalle Toomet ja Reigo Lehtla osalesid neljapäeval taastuvenergia seminaril „Euroopa Liidu roheleppe võimalused ja väljakutsed", mida korraldasid Eesti Taastuvenergia Kojal koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnaga. Seminari eesmärgiks oli muu hulgas analüüsida, millised võimalused kaasnevad Euroopa Liidu kliimaambitsioonikuse kasvu ning muude roheleppega kaasnevate Eesti energeetikasektorit mõjutavate arengutega ning selgitada, millisteks väljakutseteks tuleb osalistel seejuures valmistuda. Veebiseminaril oli põhirõhk osalejate vahelisel arutelul, mida juhatasid sisse lühikesed ettekanded MKM energeetika osakonna ja taastuvenergia sektori esindajate poolt.

Samuti neljapäeval toimunud UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction ) Global Education and Training Institute (GETI) webinari teemal "The State of Urban Climate Finance: A focus on financial flows towards urban adaptation and support for project preparation" on võimalik järgi kuulata SIIT. Linnade kliimamuutustele vastupidavus on muutumas aina aktuaalsemaks teemaks. Webinari jälgis keskkonnanõunik Reigo Lehtla.

Hea kolleeg Hille Ilves osales õpetajate järelkasvu töörühma II kohtumisel. Samuti kuulas ta HARNO veebiseminari "Distantsilt targemaks koolijuhtidele: kas sügav õppimine on pealiskaudsuse ajal võimalik?".

Asedirektor Jan Trei võttis osa omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoja II kohtumisest (www.minuomavalitsus.ee). Valdkonnad, mille ettepanekuid arutleti, on: valitsemine, muuseum, kultuur, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne ja jäätmemajandus.

Asedirektor Toivo Riimaa osales Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse Saarte komisjoni koosolekul.

Arutasime kolleegidega ka Eesti Linnade ja Valdade Päevade korralduslikke küsimusi. (lisainfo selle aasta LVP kohta SIIN )

Arendusjuht Ott Kasuri osales "Soolise palgalõhe vähendamine" kvalitatiivuuringu tulemusi tutvustaval ümarlaual. 

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus KOV haridusjuhtide arenguprogrammi VI mooduli koolitus, millest võttis osa liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves. Hille tegi ka ettekande Eesti Linnade ja Valdade Liidu pilootprojektist „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides". Arenguprogrammi koolitusel osales ka arendusjuht Ott Kasuri.

17. ja 18. veebruaril peeti veebiseminari "Jätkusuutlik transport ja liikuvuslahendused läbi ringhangete." Seminari esimene päev andis ülevaate Leedu säästva transpordi teemalistest hankepraktikatest ning teisel päeval tutvustati CircPro projekti partneririikide vastavaid näiteid. Veebiseminari jälgis keskkonnanõunik Reigo Lehtla.

Reedel osalesid keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja arendujuht Ott Kasuri koosolekul "Energiaühistu - mis ja kuidas". Arutati teemadel, et kuidas saaks KOV-d kaasa aidata energiaühistute tekkele, kuidas need aitaksid kaasa maa-elu arengule ja energia varustuskindluse kasvule ning energiaühistute teema kajastamist eelseisvatel Eesti Linnade ja Valdade päevadel.

Toimus ka ligipääsetavuse virtuaalkohtumine, mille korraldajateks olid ELVL koostöös MTÜ-ga Ligipääsetavuse Foorum ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. Liidu poolt viis koosolekut läbi asedirektor Jan Trei. Koosolekut jälgisid mitmed büroo töötajad. Kohtumise ettekandeid on võimalik järgi vaadata SIIT


Sel nädalal oli esialgselt planeeritud ka Valitsuskomisjoni ja ELVLi 2022-2025 RES ja 2022 RE läbirääkimiste koosolek, mis lükkus nädala võrra edasi järgmisele reedele.

Kaunist nädalavahetust soovides!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor