« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 17. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!

Selle aasta 17. töönädal on läbi ning aeg teha ülevaade ELVLi büroo töötajate tegemistest.

Esmaspäeval toimus koosolek, kus arutasime Linnade ja Valdade Päeva korraldust. Vaatamata keerulisele ajale üritame siiski selle suve teises pooles LVP välitingimustes ära korraldada. Rohkem infot anname oma liikmetele peagi! Koosolekul osalesid lisaks minule ka Sirje Ludvig, Liis Epro, Jan Trei ning juhatuse esimees. Nädala teises pooles käisime ka Lauluväljakul tingimustega tutvumas.  

Toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Sotsiaalministeeriumi töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma laiendatud koosolek, kus kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialistid ja juhid arutasid Töötukassaga, kuidas senisest paremini ühiselt abistada tööotsijad, kelle tööle saamist takistavad sotsiaalsed probleemid. Koosolekul osalesid asedirektor Jan Trei, sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ja nõunik Liis Epro. Loe rohkem SIIT

Haridus- ja noosoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri kohtusid veebi teel Triin Noorkõivuga. Arutati 13. mail toimuva veebiseminari teemadel.

Juhatuse esimees kutsus kokku ka liidu juhatuse, et vaadata üheskoos üle RE ja RES läbirääkimiste lõpp-protokolli materjalid. Büroo poolelt osales lisaks minule koosolekul ka asedirektor Jan Trei ning finantsnõunik Toomas Johanson. Juhatuse koosolekul osalesid ka Rahandusministeeriumi ning Haridus-ja Teadusministeeriumi esindajad, kes tutvustasid RE ja RES läbirääkimiste lõpp-protokolli summasid.

Osalesin ka jäätmekäitluse teemalisel koosolekul ning maavarade komisjoni koosolekul.

Esmaspäeval leidis aset ka RES lõimumise töörühma koosolek, kus osalesid liidu nõunik kultuuri, spordi, lõimumise ja muinsuskaitse valdkonnas Kädi Koppe, arendusjuht Ott Kasuri ja kohalike omavalitsuste esindajad.

 

Teisipäeval võtsin osa haiglavõrgu arengvukava koosolekust.

Kolleeg Kädi Koppe osales Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi kutse taotlemise e-koosolekul.

Arendusjuht Ott Kasuri osales veebipõhisel „Kohalike omavalitsuste vabaühenduste rahastamise analüüsi" tutvustusel. SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital tellimusel koostas Tallinna Ülikool 2020. aastal ülevaate kodanikuühenduste rahastamisest Eesti kohalikes omavalitsustes. Uuringu peamine eesmärk oli kohalike omavalitsuste kodanikuühenduste rahastamise praktikate analüüs, mis oleks nii info- kui ka töövahendiks KOVidele, riigistruktuurile, maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidele jne. Ühtlasi oli uuringu eesmärk pakkuda sisendit teistele kodanikuühiskonna ja kogukondade arengu teemalistele uuringutele. Kodanikuühenduste rahastamise korrastamist KOVides näeb ette kodanikuühiskonna programm 2021–2024.

Kolleeg Kalle Toomet, kelle valdkondade hulka kuuluvad planeeringud, ehitus, energeetika, maaelu, transport ja teed, osales planeeringute digiandmete töörühma koosolekul, kus arutati üldplaneeringu juhtotstarvetest.

Kalle osales samuti Minuomavalitsus.fin.ee arutelul elamu- ja soojusmajanduse teemadel.

Keskkonnavaldkonna nõunik Reigo Lehtla võttis osa Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu kliimateemalisest kohtumisest ning piktogrammide projekti arutelust huvigruppidega.

Kolleegid Sirje Ludvig ja Ott Kasuri kohtusid Suomen Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat esindajatega, et arutada seminari korraldamist septembris teemal palgaläbirääkimised õpetajate palga osas. Soome esindajad andsid lühikese ülevaate hariduse korraldamisest ja rahastamisest Soomes ning läbirääkimistest palkade osas.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) töörühma LRGs as Employers (s.o. kohalikud omavalitsused kui tööandjad) koosolekul.

Kohtusime koos asedirektor Jan Trei ja finantsnõunik Toomas Johansoniga taaskord juhatusega, et arutada läbi RE ja RES läbirääkimiste lõpp-protokoll enne Valitsuskomisjoniga kohtumist. Koosolekul arutasime, milliste riigieelarve teemade ettepanekutega võiksime riigiga kokkuleppe sõlmida, milliste teemadega võiksime jääda eriarvamusele.

Teisipäeval leidiski aset Valitsuskomisjoni ja ELVLi RES läbirääkimiste koosolek. Saime järgmise aasta eelarve ning riigieelarve strateegia osas mitmetes punktides kokkuleppele, ent jäime paaris kohas ka tugevalt eriarvamusele. Loe rohkem SIIT

 

Kolmapäeval osales kolleeg Kalle Toomet koosolekul, kus vaadati üle planeeringute andmekogu arendustööde III etapi tulem. Osalejatele näidati loodud kasutajaliidese töötamise loogikat ning käidi läbi planeeringu andmekogusse esitamise sammud.

Jälgisin vaimse tervise ja heaolu seminari.

Kolmapäeval osales kolleeg Kädi Koppe Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekul.

Liidu arendusjuht Ott Kasuri osales Lõimuv Eesti 2020 valdkondliku komisjoni kohtumisel.  

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales Hariduse Kutsenõukogu koosolekul ning koos arendsjuht Ott Kasuriga võeti osa ka kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolekust. Samuti toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga ettevalmistav haridus- ja noorsootöö valdkonna töörühma koosoleku eelkohtumine.

Asedirektor Jan Trei osales RITA MobElu aruteluseminaril, kus oli teemaks rahvastikuregistri andmetäpsus ning alternatiivsed andmepõhised lahendused.

Kolleeg Kalle võttis osa ka Tartu planeeringukonverentsi arutelust.

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osalesid sarnaselt eelmisele nädalale vaimse tervise staabi kohtumisel. Kohtumisel tutvustas Sotsiaalministeerium KOVide seas läbi viidud uuringut vaimse tervise teemadel. Selle teema osas soovitakse koostada Valitsuskabineti memorandum.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal jälgis CEMRi ja Euroopa Komisjoni Sektoriaalse Sotsiaaldialoogi Komitee (SSDC) kohtumist.

Teisipäeval ja kolmapäeval osalesin Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu poolt korraldatud konverentsil "Paremad töötingimused läbi sotsiaalse dialoogi avalikus sektoris". Pidasin konverentsil teisipäeval ka tervituskõne. 2-päevane konverents oli 1 osa „Innovation Norway" projektist, milles osalevad Norra ja Eesti kohalikke omavalitsusi esindavad organisatsioonid. Need on: Norra Fagförbundet (ametiühing), Norra KS (tööandjate Liit), Eestist ELVL (Linnade ja Valdade Liit), ROTAL (Eesti Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit). Projekti eesmärkideks on arendada sotsiaalset dialoogi ROTAL-i, ELVL-i ja poliitikute vahel; arendada koostööd tööandjate ja töötajate vahel kohalikes omavalitsustes (KOV- is); tõsta tööandjate teadlikkust sotsiaalsest dialoogist ja koolitada tööandjaid ning töötajaid; arendada informeerimist ja konsulteerimist tööandjate ja töötajate vahel; luua ohutumaid töötingimusi töökohtadel; värvata uusi ametiühingu (aü) liikmeid. Projekt aitab kaasa edukama sotsiaalse dialoogi arendamisele ELVL-i ja ROTAL-i vahel; kontaktisikute koolitusele kohtadel ning teadlikkuse arendamisele erinevates riikides toimivast sotsiaalsest dialoogist (Norra KOV-ides).

 

Neljapäeval toimus Interregi projekti SMARTVillages raames rahvusvaheline veebipõhine konverents "Kuidas saaks teie maakogukond targaks?". Üritusel vaadeldi arukate külade teemat digitaalse arengu vaatepunktist. Projekt SMARTVillages on tegelenud maapiirkondade digitaalse ümberkujundamise küsimustega alates 2018. aasta aprillist. Projektis on 13 partnerit Alpide piirkonnast. Toimunud ürituse näol oli tegemist projekti kokkuvõtva konverentsiga, et anda ülevaade tulemustest. Konverentsi jälgisid mitmed büroo töötajad.

Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ning IT-valdkonna kolleegid Kaupo Kase, Nevel Paju, Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook ja praktikant Katrin Rajasalu osalesid arutasid päevakajalisi liidu siseküsimusi, mis seotud IKT koordineerimisega.

Arendusjuht Ott Kasuri võttis osa Euroopa Liidu Komisjoni, OECD ja HTMi koostöös toimuvast seminarist, kus tehti kokkuvõte Eesti haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 elluviimise seire- ja hindamissüsteemi projektist; tutvustati projekti raames valminud haridusvaldkonna arengukava mõõdikutesüsteemi ja arutati Eesti haridusvaldkonna huvipoolte ning ekspertidega, kuidas arengukava mõõdikuid ja kogutavaid andmeid kasutada kooli tasandil.

Asedirektor Jan Trei võttis osa SA Artium nõukogu koosolekust.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Pikaajaline hooldus Eestis – kas tõesti vaeslapse rollis?". Olukord Eesti hooldekodudes on saanud peaaegu iganädalaseks teemaks Eesti meedias. Hooldekodud on aga pikaajalise hoolduse valdkonnas vaid üks väike osa. Lisaks on palju abivajavaid inimesi kodudes, kelle eest kannavad ööpäev läbi hoolt lähedased. Arutleti, on tegu sooviga või paratamatusega? Seminar on järgi vaadatav SIIT

Kolleeg Kalle Toomet osales planeeringute digiregistri "Viimsi projekti" arutelul.

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ja Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau võtsid osa Regioonide Komitee delegatsioonikoordinaaatorite kooosolekust.

Kolmapäeval ja neljapäeval toimusid ka Rahandusministeeriumi poolt korraldatud Ida-Virumaa õiglase ülemineku visioonipäevad, mis jälgisid mitmed büroo töötajad.

 

Reedel toimus kohtumine Riigikontrolli audiitoritega ning arutelu all olid lairiba võrgu rajamine ning KOV IKT koordineerimine liidu poolt. Koosolekul osalesid asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ning IKT valdkonna kolleegid Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju ja Kaupo Kase.

 

Soovin kõigile kaunist nädalavahetust!
Veikko Luhalaid
ELVLi tegevdirektor

01.05.2021 
Foto: Pexels